Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210228
06 10.17402/314 https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2504 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>56 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/314 JB 128 56 05 2018 57 62 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>R-Mode receiver development for medium frequency signals</TitleText> A01 Lars Grundhöfer German Aerospace Center (DLR), Institute of Communications and Navigation 53 Kalkhorstweg, 17235 Neustrelitz, Germany A01 Stefan Gewies German Aerospace Center (DLR), Institute of Communications and Navigation 53 Kalkhorstweg, 17235 Neustrelitz, Germany 01 eng