English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Cupiał, Brygida Beata
Affiliation University of Zielona Góra, Faculty of Economy and Management Institute of Environment and Public Economy Management Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50,
E-mail b.cupial@wez.uz.zgora.pl
ISSN printed 1733-8670
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/330
Abstract In this article author – based on literature, documents and statistical data - attempted to analyze the problem of protection surface waters in Lubuskie in the context of the implementation of European Union policy. A review of concepts relating to the EU Water Framework Directive and integrated water management was made. Investment activities in the field of water and wastewater were compared with environmental data in order to obtain a synthetic evaluation of the scale of the province. In summary applied conclusions
Pages 40–46
Publisher Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
Keywords integrated water management
Keywords investment
Keywords sustainable development
Title Protection of surface waters in Lubuskie province in context of EU policies
Type Original scientific article
References
 1. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), www.sejm.gov.pl, 15.03.2011.
 2. Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE, www.sejm. gov.pl, 15.03.2011.
 3. DEMBOWSKA A.: Gospodarowanie wodami w Polsce w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, www.kzgw.gov.pl, 15.04.2011.
 4. WAŁĘSA A., CHMIELOWSKI K., SATORA S.: Stan gospodarki wodno-ściekowej w Polsce w aspekcie wdrażania Ramo-wej Dyrektywy Wodnej, „Infrastruktura i Ekologia Tere-nów Wiejskich” Nr 4/2009, PAN Oddział w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, p. 57–72.
 5. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, KZGW, Warszawa 2011www.mos.gov.pl 10.042011.
 6. Ocena stanu jednolitych części wód rzek w roku 2008, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, www.gios. gov.pl. 15.04.2011.
 7. Grupa Robocza W2 „Ochrona Wód“ Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych, Sprawozdanie o jakości rzek granicznych Odry i Nysy Łużyckiej w latach 1992–2009, Wrocław 2010, www.msgw.pl, 11.03.2011.
 8. Program dla Odry, Program dla Odry http://www. progra-modra.pl/www.msgw.pl 11.03.2011.
 9. Ocena stanu wód w dorzeczach za 2007 r. w układzie wo-jewództw, Ośrodek Monitoringu Jakości Wód IMGW w Katowicach, http://www.imgw.eu/index.php, 15.042011.
 10. Ochrona środowiska 2010. Informacje i opracowania staty-styczne. GUS Warszawa 2010, www.stat.gov.pl, 15.04. 2011.
 11. Ogólna ocena stopnia eutrofizacji wód jezior i rzek, Woje-wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, www.gios.gov.pl, 10.042011.
 12. Potencjalne źródła zagrożeń wód powierzchniowych w wo-jewództwie lubuskim, Komisja Europejska Dyrekcja Gene-ralna ds. Środowiska, Instrument Finansowy Ochrony Ludności, Warszawa 2009 r., http://www.civilarch.ios. edu.pl 17.04.2011.
 13. Rocznik Statystyczny Województw 2009, www.stat.gov.pl, 12.04.2009.
 14. Ochrona środowiska w województwie lubuskim, Wyd. GUS Zielona Góra 2005, www.stat.gov.pl 15.04.2011.
 15. Raport dla Obszaru Dorzecza Odry z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, marzec 2005r., 118–120, www.msgw.gov.pl, 12.04.2011.
 16. SŁUGOCKI W.: Lubuskie doświadczenia w wykorzystywa-niu funduszy Unii Europejskiej, Wyd. UZ Zielona Góra 2004.
 17. MOJSZCZYN S.: WIOŚ Zielona Góra, www.gios.gov.pl, 12.04.2011.
 18. LEWICKI Z.: WIOŚ Zielona Góra, www.gios.gov.pl, 12.04.2011.
ISSN on-line 2392-0378
Language English
Funding No data
Figures 0
Tables 1
Published 2011-09-10
Accepted 2011-08-10
Recieved 2011-07-06


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds