English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

69 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 69 / 2003 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Między Unią Europejską a Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu istnieje szereg powiązań o charakterze gospodarczym i społecznym. W artykule omówiono pozycję gospodarczą obecnych członków Stowarzyszenia w porównaniu z liderami rozwoju gospodarczego na świecie. Przeanalizowano czynniki, które będą miały największy wpływ na rozwój Stowarzyszenia w przyszłości.
 • Barczak, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeanalizowano ewolucje regulacji prawnych dotyczących zadań gminy, powiatu oraz samorządu województwa w zakresie wytwarzania, gospodarowania odpadami, zarówno komunalnymi, jak i innymi występującymi rodzajami. Badany okres obejmuje lata 1918-2001.
 • Białas-Motyl, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Scharakteryzowano infrastrukturą transportową niemieckiego landu Meklemburgii - Pomorze Przednie (M - V) oraz dostępność transportową portów ^orskich zlokalizowanych na jego terenie. Dokonano klasyfikacji portów ze 'względu na ich wielkość i znaczenie dla transportu morskiego oraz obsługi pasażerów. Przedstawiono przeładunki w portach M-V w łatach 1999-2001 i scharakteryzowano poszczególne porty, uwzględniając powiązania transportowe z przedpolem, strukturę kierunkową ładunków oraz najważniejsze kraje biorące udział w wymianie towarowej z portami. Charakterystykę uzupełniono informacjami o liczbie obsłużonych pasażerów i statków zawijających do tych Portów.
 • Białas-Motyl, Anna; Giedrys, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Analizowano porty przedpola portu Szczecin ze względu na liczbą podróży Między tymi portami a portem Szczecin. Wykorzystano w tym celu dane Kapitanatu Portu Szczecin o ruchu statków w porcie za lata 1993-2001. W wyniku Przeprowadzonych badań ustalono, ie w każdym z badanych lat rozkład portów Przedpola charakteryzował się skrajną asymetrią prawostronną. W analizowanym okresie struktura ta nie ulegała zmianom. Ustalono ponadto, ie ma miejsce znaczna koncentracja liczby podróży.
 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano wyniki analiz aktualnych możliwości technicznych i organizacyjnych obsługi barek w portach w Szczecinie i Świnoujściu ze wskazaniem kierun-przystosowania systemu obsługi do wymogów dynamicznie rozwijającej się ieglugi śródlądowej.
 • Christowa-Dobrowolska, Maria (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  XXI wiek jest określany wiekiem integracji, globalizacji, informatyzacji Zrównoważonego rozwoju. Naukowcy i społeczeństwa zdają sobie sprawą z tego, iż w kwiecie nic nie może istnieć w izolacji. Ważnym elementem globalnej gospodarki są obszary przybrzeżne, na których zamieszkuje ponad połowa Watowej populacji. Celem artykułu jest ukazanie, na tle występujących w świecle tendencji rozwojowych, istoty, celów, zakresu oraz efektów wdrożenia zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi. Szczegółowo rozpatrywanym Przykładem jest System Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi Zalewu Szczecińskiego jako jednej ze składowych obszaru ujściowego rzeki Odry.
 • Grabowiecka, Renata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono wybrane definicje decyzji i procesu decyzyjnego. Przedstawiono teorie decyzji: ogólną, normatywną, psychologiczną i socjologiczną (zwaną też holistyczną). Zaprezentowano rodzaje problemów decyzyjnych oraz etapy rozwiązywania problemu decyzyjnego.
 • Kędzierska, Katarzyna; Tuleja, Joanna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono coraz większe zastosowanie na świecie gazu ziemnego ^ sektorze transportowym jako paliwa silnikowego, ekologicznego, bezpieczne-8° i taniego. Wzrasta światowe wydobycie gazu, w związku z tym występują duże rezerwy tego nośnika energii i zwiększa się jego dostępność.
 • Kędzierska, Katarzyna; , (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono jedną z metod — ekonometryczny model dynamiki, która mo-*e mieć zastosowanie w analizie statystycznej przeładunków w portach. Na podstawie danych statystycznych analizowano przeładunki według grup towarowych w portach gdańskim i szczecińskim w latach 1994-2001 i wyzna-^ono tendencję rozwojową.
 • Korol, Mirosława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano oceny porównawczej klasyfikacji banków giełdowych w dwóch okresach: w 2000 r. i w I półroczu 2001 r. - ze względu na sytuacją finansową w kontekście pozycji konkurencyjnej na rynku. Problem badawczy sformułowano ^ następujący sposób: czy wystąpiły zmiany kolejności w uporządkowaniu banków, jaki miały charakter, czy zmieniła się struktura grup banków jednorodnych? Jako procedury badań wykorzystano wielocechową analizę porównawczą ‘analizę regresji. Sformułowane wnioski mogą stanowić podstawę do oceny tendencji w zakresie zmian strukturalnych w polskim sektorze bankowym 1 skłonności banków do takich zmian.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Drzewieniecka, Beata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono opracowane dla poszczególnych frakcji śruty sojowej izotermy sorpcji oraz dynamikę zmian zawartości wilgoci w funkcji czasu przy wil-Hotnościach względnych powietrza: 30, 40, 60, 75 i 95%, w temperaturach 20 i 40°C.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Wesołowska, Magdalena Maria (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad higroskopijnością ziaren pszenicy i kukurydzy. Uzyskane wyniki wskazują, te początkowa zawartość wody w ziarnach istotnie wpływa na przebieg izoterm sorpcji pary wodnej.
 • Plewiński, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  We wprowadzeniu został podjęty problem definicji wypadku morskiego i klasyfikacji tych wypadków oraz ich zgłaszania i ewidencjonowania. W dalszej części artykułu przeanalizowano przyczyny wypadków nawigacyjnych i wypadków technicznych. We wnioskach końcowych zawarto propozycje najważniejszych przedsięwzięć prewencyjnych.
 • Wiśnicki, Bogusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Scharakteryzowano dotychczasowy rozwój oraz obecny stan transportu multimodalnego w Polsce. Analizą objęto elementy polityki transportowej państwa, rozwój poszczególnych technologii transportu multimodalnego oraz stan przewozów tej gałęzi transportu.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds