English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

54 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 54 / 1997 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Drzewieniecka, Beata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano krótki rys historyczny kształtowania się organizacyjnych struktur normalizacyjnych na święcie i w Polsce oraz dotychczasowe główne zasady w zakresie obowiązywania i opracowywania norm. Na tym tle przedstawione zostały zmiany, jakie już nastąpiły w krajowej normalizacji po wejściu w życie nowej ustawy normalizacyjnej z dnia 3 kwietnia 1993 r. Scharakteryzowano zmiany w strukturze organizacyjnej, polegającej na dezintegracji obszarów normalizacji, metrologii i jakości oraz główne zadania nowo powstałych jednostek organizacyjnych. Nakreślone zostały nowe zasady opracowywania i funkcjonowania norm krajowych oraz proces przekształceń norm branżowych w normy polskie, uszczegółowiony na przykładzie gospodarki morskiej.
 • Leśmian-Kordas, Ruta; Szczurkowska, Elżbieta; Drzewieniecka, Beata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Scharakteryzowane zostały właściwości drewna mające wpływ na zmiany zawartości wody w tarcicy podczas składowania w portach, negatywnie oddziaływające na cechy jakościowe drewna. Przedstawiono wyniki badań wykonanych w porcie szczecińskim, dotyczących zmian wilgotności tarcicy suszonej pakietyzowanej w czasie krótkoterminowego składowania w jesiennej porze roku, na otwartych placach składowych. Statystycznie określono istotność wpływu czasu składowania i sposobu zabezpieczenia pakietów tarcicy przed wpływem czynników zewnętrznych. Ponadto dokonano oceny możliwości utrzymania w warunkach portowych ściśle określonej, maksymalnej wilgotności drewna oraz sprostania zwiększonym wymaganiom jakościowym, stawianym przez importerów drewna.
 • Witas, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zanieczyszczenie środowiska i pożywienia oraz tradycyjne sposoby przetwarzania i spalania surowców są przyczynami wielu grup schorzeń organizmów żywych. Wytworzone dewastanty cywilizacyjne mają wspólne cechy - zakłócania przemian biochemicznych przez objęcie mechanizmów wytwarzania i kondensacji di-aldehydu malonowego oraz uwalnianie reaktywnych rodników hydroksylowych (*OH). Kondensacja może przebiegać do wytworzenia związków mono- i policyklicznych. W dyskusji zaproponowano hipotetyczną syntezę benzopirenu (rakotwórczego związkuj i „fałszywego" cholesterolu, wykazując możliwości powstawania związków patogennych oraz źródeł generowania rodników hydroksylowych, równie zdecydowanie odpowiedzialnych za stany modyfikujące podstawowe procesy biochemiczne żywych organizmów.
 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono i omówiono grupy substancji dodatkowych i zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych oraz używkach. Omówiono również zarządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej (z 11 maja 1993 r.) w tej sprawie, prezentując jednocześnie 15 grup środków spożywczych i używek. Szczególną uwagę poświęcono przeciwutleniaczom i synergentom oraz ich wpływowi na organizm ludzki. Antioxidants used in food industry
 • Michalski, Marek A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Statek śródlądowy i droga wodna muszą być rozpatrywane łącznie. Polskie drogi wodne są wyjątkowo zaniedbane. W latach siedemdziesiątych zaniechano wszelkich prac modernizacyjnych, co doprowadziło nasze drogi wodne do stanu degradacji. Polska seryjna produkcja statków śródlądowych zakończyła się w roku 1982 i od tej pory stan liczbowy jednostek z własnym napędem obniżył się o 50% (z ok. 2000 do ok. 1000 sztuk). Z 12 stoczni rzecznych - 9 uległo likwidacji. Porty przeznaczane są na inne cele gospodarcze. Autor, powołując się na potrzeby Unii Europejskiej, wskazuje priorytety w wychodzeniu z obecnego stanu zapaści gospodarczej.
 • Górnicki, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono dane dotyczące oceny gotowości technicznej portowego sprzętu przeładunkowego na przykładzie żurawi drobnicowych Nabrzeża Węgierskiego Portu Morskiego w Szczecinie.
 • Żaboklicka, Jadwiga (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Obrót papierami wartościowymi w Polsce jest najczęściej rozumiany jako giełdowy obrót akcjami i obligacjami. Niewielka jest znajomość innych instrumentów finansowych. Skoncentrowano się na trzech zagadnieniach: narodowych funduszach inwestycyjnych, funduszach powierniczych oraz amerykańskich kwitach depozytowych, w początkowym okresie wprowadzania ich na nasz rynek kapitałowy. Przedstawiono cele i założenia każdego z tych instrumentów oraz wskazano na istniejące mankamenty i ograniczenia ich wdrażania.
 • Białas, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono sytuację światową rynku budowy i remontów statków na Dalekim Wschodzie, poczynione tam inwestycje oraz reakcje stoczni europejskich, jako najbardziej zagrożonych konkurencją Omówiono walką o prymat pomiędzy Koreą Południową a Japonią oraz bardzo niekorzystną sytuację stoczni remontowych zlokalizowanych w Europie (niemieckich, polskich, francuskich).
 • Piłasiewicz, Józef Zbigniew; Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podstawowym problemem artykułu jest szeroko rozumiana edukacja morska społeczeństwa Autorzy próbują udowodnić, te w wychowaniu młodzieży zbyt mało miejsca zajmuje wychowanie morskie. Zachodzi zatem pilna potrzeba, aby w systemie edukacji powszechnej pojawiło się wychowanie morskie rozumiane jako część procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz propaganda polityki morskiej państwa. Taka edukacja społeczeństwa może przynieść efekty dopiero wtedy, gdy będzie się cieszyć prawdziwym społecznym zainteresowaniem. Aby tak się stało w polityce gospodarczej państwa musi się pojawić polityka morska.
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Z okazji 50-lecia szkolnictwa morskiego w Szczecinie, przedstawiono artykuł. oparty na pierwotnym materiale źródłowym, w którym omówiono związki Wyższej Szkoły Morskiej z gospodarką oraz ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą Współpraca naukowa WSM układała się bardzo różnie, a wpływ na jej stan miały zarówno wydarzenia polityczne, jak i gospodarcze oraz zaangażowanie samych nauczycieli akademickich. Jednak nawiązane przez WSM porozumienia i współpraca pozwoliły na podniesienie potencjału naukowego kadry pedagogicznej do niespotykanego dotąd, w szkolnictwie morskim poziomu.
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przez cały dotychczasowy okres istnienia szkolnictwa morskiego w Szczecinie, przywiązywano znaczną uwagę do realizacji funkcji wychowawczej. Stworzono system wychowania, w którym istotną rolę odgrywali pedagodzy i studenci, kierujący się nakreślonymi w dokumentach wychowawczych, zadaniami wychowania morskiego. W artykule omówiono nie tylko realizowane zadania i przyjęte programy, ale przede wszystkim przedstawiono ludzi podejmujących te trudne - w działalności szkoły morskiej - problemy.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds