English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

56 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 56 / 1998 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Gałczyński, Julian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozpatrzono podstawowe aspekty informacji naukowo-technicznej, porównując ją dla kontrastu z informacją estetyczną (ludyczną) oraz informacją reklamy. Rozwaiono różne jej czynniki (własności) sprawiające, te staje się ona specyficznym rodzajem towaru. Szczególnie rozważono zagadnienie cenności i wartości informacji. Przeanalizowano zagadnienie rewitalizacji informacji i wpływ tego zjawiska na cenność i wartość informacji naukowo-technicznej i estetycznej Zanalizowano relacje między cennością a wartością informacji oraz takimi jej aspektami jak: niewyczerpywalność, portatywność. trwałość, semantyczność, komunikowalność, starzenie się, stosowalność, prymarność, addytywność. Rozważono wpływ wybranych funkcji języka reklamy na jej wartość rynkową.
 • Górnicki, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono aktualne (1997 r.) dane dotyczące ilości, rozmieszczenia oraz oceny gotowości technicznej żurawi drobnicowych użytkowanych przez Drobnica-Port Sp. z o. o. Uzyskane wyniki porównano z danymi z końca lat 80., przedstawionymi w części 1 artykułu (Zeszyty Naukowe WSM1997, nr 54)
 • Haligowski, Marian; Kotowska, Izabela (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  We współczesnych środkach transportu coraz częściej pojawiają się. obok tradycyjnych materiałów konstrukcyjnych, nowoczesne materiały kompozytowe. Na przykładzie kompozytów z osnową aluminium i jego stopów przedstawiono poniższym artykule konkretne ich zastosowanie i korzyści we współczesnych środkach transportu i innych urządzeniach.
 • Jóźwiak, Zofia; Majca, Marzena (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono szkodliwy wpływ eksploatacji portu w Kołobrzegu na środowisko. Skupiono się głównie na działalności przeładunkowej. Szczegółowo omówiono zanieczyszczenia emitowane do atmosfery oraz wód portowych
 • Kicińska, Maria; Goch, Agnieszka (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań wstępnych nad wpływem składu ziarnowego na właściwości fizyczne koncentratu blendy cynkowej flotacyjnej W zakresie łych badań wykonano oznaczenia kąta nasypu dla różnych frakcji ziarnowych 1 zmiennej zawartości wilgoci. Oznaczono również wartości gęstości rzeczywistej i gęstości nasypowej dla różnych frakcji ziarnowych. Stwierdzono prostoliniową zależność kąta nasypu od zawartości wilgoci dla wszystkich badanych Próbek oraz wzrost gęstości nasypowej ze wzrostem wielkości ziaren badanego koncentratu.
 • Korneluk, Artur (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Głównym założeniem Linii Europejskiej jest stworzenie jednolitego europejskiego rynku towarowego usług, kapitału i siły roboczej. Do zrealizowania tego celu muszą być zlikwidowane bariery fizyczne, fiskalne jak również techniczne między krajami Unii Układ o stowarzyszeniu stwarza określone konsekwencje i przywileje również dla polskich portów morskich, wynikające z realizacji procesów dostosowawczych gospodarki Polski
 • Korneluk, Artur (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Polityka portowa jest konieczna do określenia odpowiedniej drogi działania w zakresie rozwoju portów morskich Wszystkie zadania dotyczące rozwoju Portów morskich są bardzo zróżnicowane Kształtują one szeroki wachlarz działalności transportowej Jednakże rozszerzenie działalności tylko transportowej nie może być głównym czynnikiem rozwojowym portów morskich.
 • Plewiński, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) jest agendą ONZ, do której Podstawowych zadań należy poprawa bezpieczeństwa na morzu oraz zapobie-Sonie zanieczyszczaniu środowiska morskiego. W ciągu swojej pięćdziesięcioletniej działalności IMO doprowadziła do przyjęcia i wdrożenia wielu aktów Prawa międzynarodowego. Dzięki aktywnej współpracy technicznej państwa członkowskie tworzą standardy, umożliwiające jednolite wdrażanie uchwalonych uregulowań na całym świecie. Arty kuł wykazuje, że mimo wielorakich trudności (brak sankcji w stosunku do nieuczciwych armatorów i substandar-dowych statków, poważne kłopoty finansowe IMO, itp.) coraz bliższa staje się realizacja fundamentalnego celu organizacji, który wyrażany jest najczęściej Apostaci hasła: „ Bezpieczniejsza żegluga i bardziej czyste oceany
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Port morski w Kołobrzegu należy do grupy tzw. małych portów środkowego wybrzeża. Aktualna koncepcja jego przebudowy, wiąże się z projektem rozszerzenia działalności administracyjnej i eksploatacyjnej portu, po jego prywatyzacji. W artykule omówiono całość struktury przestrzenno-funkcjonalnej, działającego obecnie portu oraz zasygnalizowano potrzeby inwestycyjne. Ich realizacja ma podnieść atrakcyjność portu i zwiększyć jego konkurencyjność.
 • Wolnowska, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono istotę, założenia i zasady TQM oraz związki pomiędzy TQM a systemem zapewnienia jakości zbudowanego na podstawie norm ISO serii 9000.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds