English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

57 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 57 / 1998 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Ariefiew, Igor (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Autor proponuje nowe rozwiązanie modelowania węzłów transportowych w dziedzinie procesów Markowa. Umożliwia ono używanie klasycznego wariantu algorytmu Howarda.
 • Białas, Anna; Giedrys, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano krótki opis infrastruktury i przewozów żeglugą śródlądową w Niemczech i Polsce. Na tym tle przedstawiono wyniki eksploatacyjnej działalności tej gałęzi transportu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim i województwie szczecińskim w latach 1994-1996, a następnie dokonano ich porównania.
 • Cieślewicz, Tomisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zasady zwrotu podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego oraz cła, uwarunkowanego eksportem towarów (eksportem usług) 2 Polski. Pominięto natomiast analizę sytuacji, kiedy te świadczenia ir ogóle nie są pobierane. Używane określenie „podatnik" oznacza fwdatnika VAT. Uwzględniono stan prawny na dzień 31 grudnia 1997 roku.
 • Cieślewicz, Tomisław; Sarna, Bogumiła (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) w Polsce według przepisów ustaw oraz przeprowadzono analizę Porównawczą warunków funkcjonowania poszczególnych stref na podstawie tanawiających je rozporządzeń. Skoncentrowano się na warunkach stworzonych przedsiębiorcom, podejmującym działalność gospodarczą w SSE. Pominięto natomiast zasady dalszego działania przedsiębiorstw funkcjonujących uprzednio na terenie, na którym powołano strefę. Uwzględniono stan prawny na dzień ł lipca 1998 roku.
 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano analizy wybranych czynników aktywizacji i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej w Polsce. Do podstawowych czynników zewnętrznych i wewnętrznych zaliczono politykę transportową 1 ntorską państwa, warunki naturalne i infrastrukturę systemu wodnego oraz Przekształcenia własnościowe, system organizacji i zarządzania, poziom przygotowania kadr, postęp techniczny, technologiczny i organizacyjny, a także Prowadzenie prac badawczych. Szczególną iovagę poświęcono założeniom Programu Odra 2006 i problemom połączenia polskich dróg wodnych z europej-skitn systemem śródlądowych dróg wodnych.
 • Gierdys, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono jedną z metod mogących mieć zastosowanie w badaniu sezonowości przeładunków w portach morskich - ekonometryczny model dynamiki. Na podstawie zaprezentowanej metody dokonano analizy wahań sezonowych w portach morskich województwa szczecińskiego dla poszczególnych grup ładunkowych oraz przeładunków ogółem.
 • Korneluk, Artur (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Następstwem transformacji systemowej u Polsce jest pojawienie się szeregu nowych zjawisk występujących na rynku pracy oraz szeroko rozumianej sfe-zatrudnienia Mimo wprowadzenia wielu sposobów zmniejszania tempa bezrobocia w województwie szczecińskim, występuje silna korelacja pomiędzy zamożnością gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a liczbą osób bezrobotnych. W związku z tym należy oddziaływać na wzrost zamożności gmin, co Następnie spowoduje zmniejszenie bezrobocia w poszczególnych gminach woje-^ództwa szczecińskiego.
 • Królikowska, Teresa; Królikowski, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Realizacja zadań współczesnej bankowości jest niemożliwa bez sprawnego systemu informatycznego. Z badań przeprowadzonych w bankach polskich wynika, że zakres i stopień ich zinformatyzowania jest bardzo zróżnicowany. Wykorzystuje się około 50 programów, stosowanych w ramach systemów zintegrowanych, systemów oddziałowych i zewnętrznych ośrodków obliczeniowych. Należy uznać, że w docelowym modelu bankowego systemu informatycznego, którego centralną częścią jest moduł księgowości syntetycznej, powinno funkcjonować 15 elementów składowych, realizujących funkcje planowania, zarządzania, lądowej obsługi klienta oraz wspomagania operacji finansowych
 • Michalski, Marek A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Upadek stoczni rzecznych i brak inifwrtu statków doprowadziły już do: ł) zmniejszenia się o 50% liczby statków z własnym napędem, 2) zestarzenia się floty (średni wiek towarowców - 33 łata, pchaczy 23, statków pasażerskich - 34 lata), 3) podejmowania odbudowy i przebudowy coraz to starszych jednostek np 55-btnich, 4) do chałupniczego budowania - nowych statków. Efektem tego jest coraz fo większy spadek stopnia bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej
 • Michalski, Marek A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wisła od niepamiętnych czasów jest szlakiem żeglownym. Rozwój żeglugi Ha większą skalę nastąpił jednak dopiero po wprowadzeniu napędu parowego, więc po roku 1827. Budowle hydrotechniczne, pochodzące z trzech zaborów, niedoinwestowane w ostatnich latach, są w nienajlepszym stanie. Ocalała z II wojny światowej flota śródlądowa użytkowana była do końca lat siedemdziesiątych Od połowy lat 50. Budowano seryjnie nowe generacje statków. Ten etap Zakończył się w 1982 r., po czym nastąpił okres marazmu, trwający do dziś. Brak zamówień doprowadził z kolei do upadku większość stoczni śródlądowych. Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej stwarza, przed polską żeglugą śródlądową nowe perspektywy.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds