English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

58 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 58 / 2000 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Nowy statek Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie stanowi kolejny etap unowocześniania uczelni Jest odpowiedzią na wymagania stawiane przez Kon-wencję STCW 78 95 oraz uwarunkowania współczesnego rynku żeglugowego Przedstawiono uzasadnienie budowy statku oraz pierwsze wnioski z jego eksploatacji.
 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Analizowano model racjonalnego systemu zarządzania działalnością eksploatacyjną i usługową w przedsiębiorstwach użytkujących obiekty infrastruktury i suprastruktury w celu świadczenia podstawowych usług portowych Na tle teoretycznych rozważań i modelowych rozwiązań przedstawiono aktualne problemy przedsiębiorstw eksploatacyjnych w zespole portów Szczecin-Świnoujście
 • Drzewieniecka, Beata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań mające na celu ocenę zmian kąta nasypu i zsypu różnych rodzajów ziaren zbóz (żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa) wraz ze zmianą zawartości wilgoci Wyniki te zilustrowano na wykresach oraz opracowano statystycznie
 • Galor, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono przyczyny wprowadzenia do eksploatacji promu pasazersko-samochodowo-kolejowego m/f „Polonia". Przedstawiono założenia określenia parametrów technicznych w aspekcie załozeń eksploatacyjnych promu. Zanalizowano wyniki eksploatacyjne promu w latach 1995 - 1998 na linii Świnoujście - Ystad.
 • Gazińska, Mirosława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono możliwość wykorzystania ekonometrycznego modelu dynamiki i wahań w analizie sezonowości polowow lodziarni rybackimi w małych portach województwa szczecińskiego. Na podstawie analizy statystyczno-ekonometrycznej stwierdzono, iż w województwie dominują połowy morsko-przybrzeźne (wiosenne), oraz że w badanych latach wiele spośród małych portów Zalewu Szczecińskiego i Cieśniny Dziwny zmieniło strukturę połowów (z dominacji połowów zalewowych przeszły na przewagę połowów morsko-przybrzeżnych), m. in Lubiń i Nowe Warpno.
 • Giedrys, Piotr; Kędzierska, Katarzyna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano wyniki badań sezonowości przeładunków w ZPS-Ś 5>t w łatach 1993 - 1999 metodą mechaniczną oraz analityczną. Na podstawie analizy statystyczno-ekonometrycznej stwierdzono, że najsilniejszymi wahaniami sezonowymi charakteryzują się przeładunki zboża i drewna. natomiast słabszymi węgiel i koks oraz inne ładunki masowe W przeładunkach rudy oraz drobnicy nie występowały istotne wahania sezonowe
 • Gruszczyńska, Edyta (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Paki są to ciężkie pozostałości po obrobce termicznej ciekłych produktów z termicznych procesów przetwarzania węgla i ropy naftowej Zestawiono ich niektóre właściwości fizykochemiczne, tj. temperaturę miękniema, zawartość popiołu, pozostałość po koksowaniu oraz podano metody oznaczania ich właściwości i struktury, metody rozdziału substancji pakowych oraz ich krótką charakterystykę Ponadto zwrócono uwagę na właściwości trujące i rakotwórcze paków, omówiono wymagania dotyczące rodzaju opakowania oraz środków transportu do ich bezpiecznego przechowywania i przewozu W artykule wspomniano również o szerokim zastosowaniu paków m m do; produkcji sztucznych grafitów i włókien węglowych oraz różnego rodzaju smół i lakierów
 • Gruszczyńska, Edyta; Wolnowska, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zwrócono uwagę na czynniki wpływające na jakość przechowywanych owoców i warzyw, tj.: wybór odpowiedniej metody ich przechowywania, warunki temperaturowo-wtlgotnościowe przechowalni oraz rodzaje stosowanych opakowań. Podano również środki i sposoby odkażania, powlekania i owijania owoców i warzyw zabezpieczające je przed zepsuciem.
 • Gruszczyńska, Edyta; Wolnowska, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rosnący popyt konsumentów na mrożone produkty owocowo-warzywne, na rynku krajowym i rynkach zagranicznych stwarza konieczność ciągłego podwyższania ich jakości Omówiono więc wpływ wielu czynników na jakość mrożonych owoców i warzyw, począwszy od odpowiedniego przygotowania surowca do procesu zamrażania z zastosowaniem najkorzystniejszej jego metody, kończąc na wyborze najlepszego rodzaju tworzywa opakowaniowego
 • Haligowski, Marian; Kotowska, Izabela (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Kontener, jak każde urządzenie transportowe może ulec uszkodzeniu podczas eksploatacji, w wyniku ktorego kierowany jest do naprawy Zakres naprawy oraz proces technologiczny są precyzyjnie określone przepisami W artykule przedstawiono problematykę naprawczą kontenerów, na którą wpływ mają między innymi koszt nowego kontenera, opłacalność jego obsługi oraz przepisy przedmiotowe
 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Scharakteryzowano główne rodzaje zanieczyszczeń środowiska generowane przez port szczeciński, ze szczególnym uwzględnieniem zapylenia Przeanalizowano stosowane technologie przeładunku i składowania towarów sypkich pod kątem ograniczenia emisji zanieczyszczeń
 • Kotowska, Izabela (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Po ustanowieniu szeregu wymiarowego ISO w 1964 r dla kontenerów wydawało się. ze proces standaryzacji został zakończony Jednak praktyka ostatnich lat wykazała, te tak popularne 20' i 40' kontenery ISO nie zawsze spełniają stawiane im wymagania W artykule przedstawiono tendencje rozwoju wymiarów kontenerów, nowe istniejące na kwiecie rozwiązania w porównaniu z dotychczas stosowanymi
 • Królikowski, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W procesie zarządzania działalnością gospodarczą, niezbędne jest posiadanie informacji ekonomicznych W operatywnym zarządzaniu bankiem korzysta się z informacji o operacjach bankowych z klientami, o stanie składników majątku / źródeł ich pochodzenia Informacji tych dostarcza sprawnie działająca rachunkowość bankowa, będąca elementem systemu informacyjnego
 • Kordas, Ruta Leśmian - (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W publikacji przedstawiono najważniejsze elementy procesu transformacji krajowego systemu normalizacyjnego w ostatnich trzech latach, charakteryzującego się porządkowaniem i poprawianiem niektórych wcześniejszych decyzji i dokonań oraz niezależnie od tego nurtu - wykonanie prac, stwierdzających realizację Ustawy z 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji, zbliżających nasz system normalizacyjny do europejskiego i międzynarodowego.
 • Leśmian-Kordas, Ruta (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Nowy system klasyfikacji norm zwany "Międzynarodowa Klasyfikacja Norm " - International Classification for Standards [ICS], wydany został po raz pierwszy w 1992 r. ISO jako twórca tej klasyfikacji zaleca wszystkim krajom członkowskim, możliwie szybką implementację nowego systemu klasyfikacyjnego do zbiorów norm krajowych W Polsce pierwszy Katalog Polskich Norm. oparty na ICS, ukazał się w 1996 r. W publikacji przedstawiono istotne przyczyny tej decyzji oraz omówiono najważniejsze cechy ICS, różniące tę klasyfikację od obowiązującego poprzednio Schematu Klasyfikacyjnego Norm (SKN).
 • Leśmian-Kordas, Ruta; Abramowska, Ewa; Jóżwtak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Właściwości fizykochemiczne ładunków wpływają istotnie na wymagania dotyczące metod i sposobów składowania, przeładunku i ich przewozu różnymi środkami transportu. Na przykładzie wodorotlenku sodowego w postaci stałej i ługu sodowego przedstawiono specyficzne wymagania w zakresie transportu morskiego oparte na konwencjach, kodeksach i innych przepisach Podano też przykłady zagrożeń zdrowia i życia odnotowane w porcie szczecińskim
 • Michalski, Marek A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przez obszar Polski prowadzą trzy międzynarodowe drogi wodne Słabość polskiej żeglug11 polskich dróg wodnych hamuje tranzyt na szlaku transeuropejskim z zachodu na wschód Tylko zintensyfikowanie prac związanych z poprawą zeglowności polskich dróg wodnych przyczyni się do wyjścia z tego impasu, a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i stworzy szereg nowych miejsc pracy.
 • Michalski, Marek A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Żegluga śródlądowa to nie tylko transport i przeładunki, to także wizytówka miast lezących na szlaku. Autor omawia upadek portów i stoczni położonych wzdłuz dolnej Wisły oraz stan bulwarów w miastach położonych na tym odcinku rzeki Przyglądając się bulwarom sprzed lat i dzisiejszym, dostrzega ich piękno, które niestety, nie wszyscy potrafią właściwie pielęgnować
 • Plewiński, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W ramach przygotowywanych w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej (MT i GM) zało2eń programu pomocy państwa dla krajowej Żeglugi morskiej w dostosowaniu do wymogów i standardów Unii Europejskiej (UE), zwanego dalej „programem ", istotne miejsce zajmuje problem utworzenia rejestru Żeglugi międzynarodowej w Polsce W artykule przedstawiono, na tle wstępnych załoZeń wspomnianego programu, podstawowe zalety wdrożenia ustawy o rejestrze Żeglugi międzynarodowej w naszym kraju. Wnioski końcowe dotyczą zarówno rodzajów i form potencjalnej pomocy państwa dla krajowej żeglugi morskiej, jak i spodziewanych korzyści związanych z ustanowieniem drugiego rejestru okrętowego w Polsce
 • Przybylska, Hanna; Przybylski, Marcin (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono tlo historyczne powstania Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Klasyfikacyjnych, które miało miejsce w 1968 roku Dalej zostały podane ważniejsze działania podejmowane przez tę organizację, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa żeglugi ogólnoświatowej Wśród nich omówione zostały inicjatywy zmierzające do poprawy bezpieczeństwa morskiego, współpraca organizacji z Port State Control, zaangażowanie we wprowadzanie kodeksu ISM oraz działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa statków masowych W artykule zostało pokazane jak szeroki jest zasięg oddziaływania uregulowań i standardów opracowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Klasyfikacyjnych, a przez to jak duży ma ta organizacja wpływ na bezpieczeństwo żeglugi
 • Stecko, Tomasz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Stosowanie elektronicznej wymiany danych w miejsce tradycyjnej wymiany dokumentów papierowych staje się na świecie normą Poziom zastosowania EDI w instytucjach i przedsiębiorstwach polskiej gospodarki morskiej pozostawia nas daleko w tyle w stosunku do krajów, gdzie EDI funkcjonuje od dłuższego czasu Dlatego też należy podjąć konkretne działania obejmujące zarówno sferę techniczną organizacyjną oraz formalno-prawną zmierzające do wdrożenia nowych technologu informatycznych w obrębie zespołu portów Szczecin -Świnoujście
 • Szyszko, Małgorzata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podjęto próbę oceny, jaki jest udział tranzytu kontenerowego w obrotach portu szczecińskiego i jaki jest jego wpływ na wykorzystanie zdolności przeładunkowej portu Podstawą takiej oceny była analiza danych za lata 1991-1998. pochodzących z książki obrotu kontenerowego, prowadzonej w Terminalu Ewa -Stevedonng Opierając się na danych źródłowych - nigdzie nie publikowanych obliczono i przedstawiono prognozę obrotu tranzytu kontenerowego w porcie szczecińskim na lata 1999-2002
 • Szyszko, Małgorzata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Każdy port posiada swoje zaplecze, a w nim zaplecze tranzytowe, czyli obszar, z którego pochodzą lub do ktorego są przeznaczone ładunki tranzytowe przemieszczane przez port W artykule przedstawiono schemat obszaru ciążenia tranzytowej masy ładunkowej przez port szczeciński Przedstawiono również konkurencyjność zaplecza portu szczecińskiego
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Port morski w Darłowie należy do grupy tzw. małych portow środkowego wybrzeża Jego atrakcyjne usytuowanie oraz stosunkowo znaczne zaplecze o charakterze rolno-lesnym, nie jest w pełni wykorzystane W artykule omowio-no me tylko istniejący stan zagospodarowania portu, ale również wskazano na podstawowe koncepcje jego rozwoju. Z przeprowadzonej analizy wynika, ze drogą do tego celu jest komunalizacja portu oraz swobodne i samodzielne działanie samorządu terytorialnego
 • Teichert, Patrycja (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemy portu Szczecin - Świnoujście u progu członkostwa Polski w Unii Europejskiej Autorka uzasadniła konieczność dopasowania krajowych reguł funkcjonowania transportu do standardów unijnych Jest to warunkiem zabezpieczenia polskich interesów na konkurencyjnym rynku transportowym
 • Wiśnicki, Bogusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zdefiniowano przewozy multimodalne wyjaśniajcie szereg najważniejszych pojąć związanych z tą dziedziną transportu.
 • Wiśnicki, Bogusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano analizy ekonomicznej struktury gałęziowej transportu. Celem artykułu jest określenie miejsca żeglugi śródlądowej na europejskim rynku przewozów Zawiera on również propozycje działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności ekonomicznej tej gałęzi transportu
 • Wolnowska, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Tematyka artykułu jest kontynuacją ubiegłorocznej publikacji pt. Zagadnienie jakości w ujęciu norm ISO 9000 i TQM Business Process Reengmeer-ing (BPR) obok Total Quałity Management (TQM) i Just in Time (JIT) stanowi ważną gałąź rozwoju wiedzy w dziedzinie zarządzania zmierzającej do podniesienia jakości produktu

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds