English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

60 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 60 / 2001 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Trześniowski, Waldemar Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  stytut Matematyki, Fizyki i Chemii powołany został we wrześniu 1979 r. jako samodzielna jednostka dydaktyczno-naukowa na Wydziale Nawigacyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie.
 • Kozłowska, Ewa; Żmijewska, Sławomiła (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zastosowanie teorii klasycznej do opisu ruchu elektronu swobodnego, znajdującego się przy powierzchni metalu w polu elektrycznym dipola wody, umożliwiło próbę wyjaśnienia ochronnego działania powłok malarskich, które zawierają pigmenty różnych metali. Wykazało również, że cząsteczki wody przyśpieszają przepływ prądu korozyjnego, nadając większą energię kinetyczną elektronom swobodnym. Obliczenia energii kinetycznej elektronów swobodnych wykonano dla ośmiu metali, które wchodzą w skład pigmentów.
 • Kirkiewicz, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono usystematyzowany zestaw wielkości oraz jednostek używanych w ochronie radiologicznej podając ich brzmienie w układzie SI, jak również jednostki pozuukladowe, Wskazano na dopuszczalną wartość mocy równoważnika dawki, przy której nie występuje zagrożenie zdrowia człowieka. Wskazano na wynikające z cyrkulacji powietrza zwiększone koncentracje pyłów radioaktywnych na określonych szerokościach geograficznych oraz na zagrożenia we flocie wynikające ze stosowania preparatów radioizotopowych i transportu surowców o fhxl-wyższonej radioaktywności.
 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz; Bieg, Bohdan; Pikuła, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wskazano na źródła największych zanieczyszczeń środowiska produktami ropopochodnymi oraz na dążenie do ich ograniczenia przez wprowadzenie konwencji międzynarodowych. W badaniach zanieczyszczeń olejowych szczególną przydatność posiada zastosowanie spektroskopii w podczerwieni. Opisano spektrofotometr dwuwiązkowy służący jako miernik widma absorpcyjnego oraz teoretyczne zależności pomiędzy intensywnością i częstością widma a strukturą badanych molekuł. Na podstawie wieloletnich pomiarów zebrano dane informujące o poziomie zaolejenia wód spływających rzeką Odrą do morza z całej jej zlewni oraz o dodatkowym zaolejeniu, jakie wnoszą duże zakłady energetyczne umieszczone przy jej ujściu. Wskazano na przyrosty zaolejenia w okresach występowania kataklizmów powodziowych oraz zwrócono uwagę na fakt, że rejestrowane poziomy zaolejenia są bardzo niskie w odniesieniu do norm i nie powodują zagrożenia środowiska morskiego.
 • Trześniowski, Waldemar R.; Kurc, Barbara (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono źródła występowania ozonu w tropo- i stratosferze. Omówiono jego wpływ na zmniejszanie wielkości niebezpiecznego promieniowania słonecznego na życie na Ziemi. Przedstawiono również wyniki opublikowanych badań o zanikaniu warstwy ozonowej i jej prawdopodobnych przyczynach. Wskazano na możliwości zmian tej sytuacji w wyniku różnych międzynarodowych ustaleń.
 • Trześniowski, Waldemar R.; Kurc, Barbara (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemy związane z zaistnieniem efektu cieplarnianego. Scharakteryzowano pięć najważniejszych gazów cieplarnianych, mających istotny wpływ na jego powstawanie oraz podano źródła największych emisji tych gazów do atmosfery. Omówiono także konsekwencje wynikające z globalnego ocieplenia się klimatu.
 • Trześniowski, Waldemar R.; Kurc, Barbara (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano przeglądu oraz omówiono wady i zalety poszczególnych elektrowni niekonwencjonalnych, tj. wodnych, wiatrowych i jądrowych. Szerzej omówiono możliwości wykorzystania źródeł energii geotermalnej do tych celów. Przedstawiono aktualną sytuację w tym problemie na świecie i w Polsce, ilustrując to tabelami i wykresami.
 • Abramowska, Ewa; Krupowies, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono aktualny stan rozwiązań techniczno-prawnych, dotyczących składowania oraz transportu morskiego odpadów i towarów radioaktywnych. Na świecie obserwuje się ciągły wzrost liczby reaktorów jądrowych i związane z tym znaczne nagromadzenie odpadów radioaktywnych. Rośnie takie tonaż ładunków radioaktywnych w transporcie morskim. Istnieje zatem pilna potrzeba opracowania i wprowadzenia w tycie kompleksowego i długofalowego planu unieszkodliwiania, składowania i bezpiecznego transportu morskiego odpadów i towarów radioaktywnych. Tylko właściwa i ogólnie przyjęta gospodarka w tym zakresie, a nie stosowanie doraźnych i tymczasowych rozwiązań, może skutecznie zapewnić bezpieczeństwo człowiekowi i środowisku naturalnemu.
 • Kozłowski, Andrzej; Trześniowski, Waldemar R. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeanalizowano warianty połączeń modułów ultrafiUracyjnych, przedstawiono warunki ich pracy i możliwości zastosowań tych połączeń w praktyce przemysłowej. Omówione zostały podstawowe układy instalacji do okresowej i ciągłej pracy ze zwróceniem uwagi na ich zalety i wady.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds