English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Abramowska, Ewa
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Author Abramowski, Przemysław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2110
Abstract Omówiono ogólne zagrożenia występujące podczas transportu morskiego ładunków radioaktywnych. Wytyczne do transportu morskiego tych ładunków podano zgodnie z konwencjami: SOLAS 74 i MARPOL 73/78. Szczegółowe wymagania opisano i przedyskutowano opierając się na Międzynarodowym morskim kodeksie towarów niebezpiecznych i Międzynarodowym kodeksie bezpiecznego przewozu statkami radioaktywnego paliwa jądrowego, plutonu oraz wysokopromieniotwórczych odpadów w pojemnikach.
Pages 11-19
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Bezpieczeństwo transportu morskiego ładunków radioaktywnych według najnowszych regulacji prawnych
Type Review article
References
 1. Abramowska E., Abramowski T.: Odpady radioaktywne w środowisku morskim, Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska Nr 1, Gdańsk 1998
 2. Abramowska E., Krupowies J.: Techniczno-prawne aspekty składowania oraz transportu morskiego odpadów i towarów radioaktywnych. Zeszyty Naukowe WSM Nr 60, Szczecin 2001.
 3. Bogalecka M., Rutkowska M., Markowski A.: Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem w transporcie morskim niebezpiecznych chemikaliów, Zagrożenia Nr 2 Gdańsk 2001.
 4. IMDG Codę to become mandatory, IMO News Nr 3,2001.
 5. INF Code to become mandatory, IMO News Nr 3, 1999.
 6. Kirkiewicz J.: Skażenia radioaktywne w otoczeniu człowieka i transporcie morskim oraz podstawowe wielkości je opisujące, Zeszyty Naukowe WSM Nr 60, Szczecin 2001.
 7. International Maritime Dangerous Goods Codę Volumc 1-2 + Supplement (INF Codę) IMO London 2000.
 8. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu. SOLAS 1974, Tekst ujednolicony 1998. IMO. PRS Gdańsk 1998.
 9. Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. MARPOL 73/78. PRS Gdańsk 1997.
 10. Ocena zagrożeń ze strony substancji szkodliwych transportowanych przez siatki, Przegląd badań i raportów GESAMP Nr 17. Rep. Stud. GESAMP Nr 35.
 11. Schamow R.: Ladunkoznawstwo okrętowe, Wyd. WSM Gdynia 2000.
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 2002-05-10
Accepted 2002-04-12
Recieved 2002-03-14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds