English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

65 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 65 / 2002 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Abramowska, Ewa; Abramowski, Przemysław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono ogólne zagrożenia występujące podczas transportu morskiego ładunków radioaktywnych. Wytyczne do transportu morskiego tych ładunków podano zgodnie z konwencjami: SOLAS 74 i MARPOL 73/78. Szczegółowe wymagania opisano i przedyskutowano opierając się na Międzynarodowym morskim kodeksie towarów niebezpiecznych i Międzynarodowym kodeksie bezpiecznego przewozu statkami radioaktywnego paliwa jądrowego, plutonu oraz wysokopromieniotwórczych odpadów w pojemnikach.
 • Artyszuk, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule nakreślono stan badań w zakresie oddziaływania wiatru w modelach matematycznych manewrowania statkiem. Konieczne jest zwrócenie większej uwagi na oddziaływanie fał, zwykle silniejsze i towarzyszące wiatrowi. Podniesiono problem korekcji morskich prób manewrowych do warunków zerowych wiatru, co jest istotne przy akwizycji danych do identyfikacji modeli matematycznych ruchu. Przeanalizowano dokładności określenia oddziaływań wiatru.
 • Banachowicz, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano aksjomatykę rachunku operatorów Bittnera oraz przykład wykorzystania tej teorii w analizie układów dynamicznych. Algebraizacja metod analizy matematycznej ma już swoją historię, Wywodzi się ona z przekształceń całkowych Laplace'a i Fourier 'a. Innym podejściem jest teoria operatorów Mikusińskiego, którą rozwinął i uogólnił profesor Ryszard Bittner.
 • Bielawska, Aurelia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przekształcenie systemu zarządzania polską gospodarką wymusiło również dokonanie zmian w sposobie zarządzania portami morskimi. Porty morskie, po raz pierwszy, poddane zostały konkurencji. Aby funkcjonować na rynku i rozwijać się porty morskie są zmuszone do aktywnej promocji swej działalności. W artykule przedstawiono i oceniono wybrane formy promocji Zarządu Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście.
 • Bojarowski, Krzysztof; Gościewski, Dariusz; Wolak, Bogdan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wraz z rozwojem metod pomiarowych, a szczególnie urządzeń do automatycznej rejestracji potoienia punktów, pojawia się potrzeba wstępnego opracowania wyników pomiaru w celu dostosowania ich struktury i wielkości do planowanych funkcji tworzonych systemów przestrzennych. W pracy przedstawiono koncepcję oraz ogólne założenia przetwarzania zbiorów obserwacji, wykorzystywanych do generowania numerycznego modelu dna, będących wynikiem pomiaru sondą wielowiekową.
 • Borawski, Mariusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Autor przedstawia metodę symulacji obrazu sonarowego umożliwiającą odwzorowanie kształtu obiektów oraz cienia akustycznego. Jest ona przeznaczona do wykorzystania w systemach automatycznego rozpoznawania obiektów na podstawie konturów.
 • Buło, Przemysław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podjęto próbę porównania działania rośnych metod filtracji na przykładzie zliczonej z danych GPS prędkości wzdłużnej statku Filtracja z uiyciem metody logiki rozmytej została porównana z filtrem Wiener a oraz Kalmana.
 • Chwesiuk, Krzysztof (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty systemu elektronicznej wymiany informacji w łańcuchu transakcyjnym międzynarodowej wymiany towarowej, a w szczególności w zakresie funkcjonowania transportu morskiego. Przedstawiono cechy systemu EDI. stan zaawansowania we wdrażaniu tego systemu na iwiecie oraz perspektywy jego wdrożenia w Polsce, szczególnie w transporcie morskim
 • Galor, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono rozważania związane z przewozem gazów skroplonych typu LNG drogą morską w aspekcie planowanej budowy terminalu przeładunkowego LNG na Pomorzu Zachodnim.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono założenie modelu oceny bezpieczeństwa ruchu statku na akwenach ograniczonych oraz metod jego oceny. Umożliwia to ilościową ocenę bezpieczeństwa, co może być wykorzystane jako czynnik zarządzania bezpieczeństwem żeglugi na tych akwenach.
 • Górnicki, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono dane statystyczne dotyczące zagadnień eksploatacji maszyn i urządzeń przeładunkowych portów morskich Zespołu Szczecin - Świnoujście. Zamieszczono wyniki analizy zagrożeń w użytkowaniu urządzeń portowych, ich awaryjności oraz ocenę wieku urządzeń przeładunkowych Portu Morskiego w Szczecinie.
 • Gucma, Lucjan; Montewka, Jakub (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaproponowano sposób określania błędów pięciu metod analitycznych stosowanych do projektowania bezpiecznej szerokości dróg wodnych Błędy oszacowano opierając się na porównaniu wyników z wynikami wcześniej przeprowadzonych badań symulacyjnych ruchu statków. Analiza błędów poszczególnych metod analitycznych pozwoliła określić granice ich stosowalności i przydatność do projektowania różnych rodzajów dróg wodnych.
 • Jagniszczak, Igor; Uchacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozwiązywanie problemów organizacji ruchu barek na wodach śródlądowych nabiera dużego znaczenia wobec planowanego wzrostu tonażu ładunków transportowanych tą drogą. Planuje się wdrożenie systemu regulacji ruchu barek i statków na odcinku Dolnej Odry - Kanał Havela. W artykule przedstawiono symulacyjny model ruchu barek oraz śluzy na tym akwenie. Wykorzystanie modelu zobrazowano przykładowymi próbami symulacyjnymi.
 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczeństwem (1SM Codę) był przyjęty przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) w listopadzie 1993 r. i włączony do rozdziału IX Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie tycia na morzu. Kodeks ma zapewniać bezpieczeństwo na morzu, zapobiegać wypadkom, utracie tycia i eliminować zanieczyszczenie środowiska morskiego i straty materialne. W Unii Europejskiej na statkach pasaterskich ro-ro Kodeks ISM wdrożono I lipca 1996 r.
 • Juszkiewicz, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawione zostały zagadnienia związane z możliwością generowania (na podstawie informacji zawartej na mapach topograficznych) przewidywanego obrazu radarowego. Informacja ta może zostać wykorzystana do określenia pozycji statku metodami porównawczymi W tym celu nałety zarejestrowany obraz radarowy poddać odpowiedniej konwersji, a następnie porównać ze stworzoną wcześniej mapą radarową.
 • Kasyk, Lech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono konstrukcję stref niebezpieczeństwa na przeprawie promowej, opartą na pojęciu domeny statku na skrzyżowaniu. Rozpatrzono cztery sytuacje graniczne - momenty największego zbliżenia domen przy przejściu promu za rufą lub przed dziobem jednostki torowej. Następnie wyznaczono odległości graniczne, w jakich zawierają się strefy niebezpieczeństwa.
 • Kobyliński, Lech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W ostatnich latach IMO zaleca stosowanie metodologii FSA. która obejmuje szereg etapów. Pierwszym etapem jest identyfikacja zagrożeń występujących. Rozważając zastosowanie FSA do stateczności statku w stanie nieuszkodzonym oraz stateczności awaryjnej należy zidentyfikować te zagrożenia. W artykule omówiono różne zagrożenia i scenariusze prowadzące do przewrócenia się statku lub jego zatonięcia. Pokazano przykładowe drzewo błędów.
 • Kopacz, Zdzisław; Morgaś, Wacław; Urbański, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono specyfikacją infrastruktury nawigacyjnej. Podano jej główne części składowe, rodzaje i elementy Analizowano również globalne i regionalne elementy infrastruktury nawigacyjnej, będące elementami infrastruktury nie tylko nawigacji morskiej, ale również nawigacji lotniczej i lądowej. Główną jednak itwagę zwrócono na elementy infrastruktury, które są właściwe tylko dla nawigacji morskiej. Podjęto również próbę wskazania najbardziej oczywistych tendencji rozwoju infrastruktury nawigacji morskiej.
 • Łubczonek, Jacek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do budowy modelu powierzchni dna. Budowę neuronowego modelu powierzchni dna przeprowadzono na przykładzie perceptronu wielowarstwowego. Możliwości rekonstrukcji powierzchni dna zilustrowano na przykładzie różnych typów danych i kształtów powierzchni. Podano również przykłady zastosowania neuronowego modelu dna.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The article consists of mathematical deser iption of position control standardization in an open fairway at different levels of navigational safety. The procedurę takes mto account weather conditions, kind of log and ship speed Main factors and their combi-nations are presented
 • Michalski, Marek A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Bezpieczeństwo w żegludze śródlądowej zależy od czterech czynników: statku, drogi wodnej, załogi i administracji wodnej. Polskie statki są stare, drogi wodne zaniedbane, mamy natomiast dobrze wyszkolone załogi i nadmiernie rozdrobnioną administrację wodną Polska żegluga śródlądowa wymaga szybkiej modernizacji.
 • Młodawski, Ireneusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Morski radar nawigacyjny mote być podstawowym źródłem informacji w nawigacji porównawczej. Podstawowym problemem wykorzystania radaru jest konieczność rejestracji obrazu radarowego w standardowym cyfrowym formacie zapisu obrazu W niniejszym artykule przedstawiono wybrane metody dynamicznej rejestracji obrazu radarowego.
 • Pietrzykowski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Porównanie dynamicznie rejestrowanego obrazu z odpowiednim wzorcem pozwala, w przeciwieństwie do innych systemów pozycyjnych, na wyznaczenie pozycji statku niezależnie od zewnętrznych źródeł informacji. Do przetwarzania i rozpoznawania obrazów zastosowano metody i narzędzia sztucznej inteligencji w postaci sztucznych sieci neuronowych o logice rozmytej. Pozycjonowanie zrealizowano na podstawie porównania obrazu radarowego z mapą radarową konkretnego obszaru Uwzględniono zakłócenia w rejestrowanym obrazie radarowym.
 • Sanecki, Józef; Klewski, Andrzej; Maj, Konrad; Orłowski, Krzysztof; Walczykowski, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę tworzenia kompozycji wielospektralnych opartych na obrazach standardu telewizyjnego. Kompozycja wielospektralna stanowi podstawę do dalszych analiz wykonywanych z wykorzystaniem procedur numerycznych. Zaprezentowana metoda może znaleźć bardzo szerokie zastosowanie w zakresie wykrywania utrudnień w Żegludze a także zanieczyszczeń środowiska naturalnego substancjami ropopochodnymi
 • Stateczny, Andrzej; Praczyk, Tomasz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Obraz morskiego radaru nawigacyjnego może być podstawą do perspektywicznego systemu wyznaczenia pozycji okrętu. Wykorzystanie obrazu wysokiej rozdzielczości wiąże się z koniecznością jego kompresji W artykule przedstawiono dwie neuronowe metody kompresji obrazu radarowego.
 • Stateczny, Andrzej; Wąż, Mariusz; Szulc, Dariusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Jednym z wyników prac hydrograficznych są profile głębokości uzyskane za pomocą echosondy pionowej. Zaprezentowano przebieg informacji hydrograficznej od momentu wyboru sposobu modelowania dna morskiego, rozkładu przestrzennego dna, doboru parametrów symulacji do momentu wygenerowania obrazu sonarowego. Opisano aspekty symulacji obrazu sonarowego oraz wizualizację wyników.
 • Stolarczuk, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metody zobrazowań sonarowych oraz koncepcje przekształcenia ich w mapę sonarową Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi i wykorzystanie urządzeń sonarowych weryfikowania pozycji geograficznej.
 • Szelangiewicz, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podczas projektowania statku, jednym z wymagań armatora jest osiągnięcie zakładanej prędkości eksploatacyjnej. Statek najczęściej pływa po sfalowanej wodzie, co powoduje powstanie dodatkowego oporu od fali i spadek prędkości. W artykule przedstawiono metodę obliczania średniej statystycznej prędkości eksploatacyjnej dla danego statku w długim okresie czasu podczas pływania na założonej linii żeglugowej.
 • Szelangiewicz, Tadeusz; Żelazny, Katarzyna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podczas pływania statku po sfalowanej wodzie powstaje dodatkowy opór od fali i wiatru. Wzrost oporu od warunków pogodowych powoduje spadek prędkości oraz zmianę obrotów i sprawnoSci śruby napędowej, W artykule przedstawiono algorytm obliczania prędkości statku i parametrów pracy układu napędowego w zmiennych warunkach pogodowych oraz zamieszczono przykładowe wyniki obliczeń.
 • Szulc, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zagrożenia bezpieczeństwa nawigacji związane X działalnością połowową. Omówiono dwie grupy wypadków morskich związanych z prowadzeniem połowów. a także najważniejsze typy narzędzi i technik połowowych stanowiących przyczynę tych wypadków. Zaproponowano środki zapobiegające.
 • Szyszko, Małgorzata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Nowoczesne wózki widłowe podnośnikowe są projektowane zgodnie z nowymi technologiami stosowanymi w systemach transportu bliskiego Muszą one spełniać odpowiednie wymagania techniczne. Powinny posiadać duży udźwig i zarazem dużą wysokość podnoszenia, nie tracąc przy tym stateczności. Dobrze wykwalifikowany operator wózka powinien pracować w komfortowych i ergonomicznych warunkach pracy.
 • Uchacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozwiązywanie problemów organizacji ruchu statków na wąskich torach wodnych, można sprowadzić do zagadnień optymalizacyjnych, przy kryterium minimalizacji funkcji czasu. W artykule przedstawiono rozmyty model matematyczny ruchu statków należący do klasy zadań rozmytego liniowego programowania matematycznego, oparty na symetrycznym rozmytym modelu Zimmermanna Do rozwiązania problemu zastosowano autorską adaptację metody podziału i ograniczeń.
 • Wiśniewski, Bernard; Medyna, Piotr; Klein, Robert; Jakubowski, Marcin (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W celu zwiększenia bezpieczeństwa podróży oraz uzyskania wymiernych korzyści ekonomicznych w planowaniu podróży nie jest wystarczające stosowanie jedynie map klimatycznych. Zarówno charakterystyka prędkościowa statku, jak i sposób uwzględniania danych klimatycznych wpływają na kształt tras optymalnych dla określonych warunków pogodowych. Autorzy podjęli próbę indywidualnego podejścia do problemu, uwzględniając różne typy statków.
 • Załęska-Fornal, Agata; Zellma, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono możliwości zastosowania bazowych funkcji sklejanych do identyfikacji równań ruchu obiektów pływających.
 • Zwierzewicz, Zenon; Abramowski, Przemysław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problem sterowania optymalnego wraz z głównym narzędziem służącym do wyznaczania rozwiązań optymalnych - zasadę maksimum Pontriagina, a takie problem Zermello optymalnej trajektorii ruchu statku w obszarze prądów znoszących. Wyjaśniono również rozwiązanie numeryczne dla przypadku wirowego pola prądów znoszących oraz przedyskutowano otrzymane wyniki.
 • Zwierzewicz, Zenon; Katowski, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono propozycją systemu automatycznego sterowania statfeiem wzdłuż zadanej trajektorii. Dokonując syntezy algorytmu sterowania, oparto sią na teorii sterowania optymalnego LQR (linear guadratic regulator). Jako sposób przeciwdziałania stałym zakłóceniom działającym na statek (prąd. wiatr) wprowadzono dodatkowo całkowanie. Otrzymane rezultaty symulacyjne porównano nastąpnie z innymi typami sterowania LQR

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds