English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

66 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 66 / 2002 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Abramek, Karol F. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wpływ zastosowania pierścieni, według patentu PL 170524 pomysłu prof zw. dr hab. inz. Henryka Dziewanowskiego, na wielkość natężenia przedmuchów spalin do skrzyni korbowej jednocylindrowego, badawczego silnika SB-3.1. Charakterystyki natężenia przedmuchów gazów w funkcji prędkości obrotowej sporządzono dla biegu jałowego.
 • Baczewski, Kazimierz; Giemza, Bolesław; Kałdoński, Taduesz; Król, Artur (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i stanowiskowych przedprototypowych, prototypowych i rzeczywistych smarów wodowaniowych. Rezultatem badań było wstępne wytypowanie smarów o najlepszych właściwościach, które zostały ostatecznie zweryfikowane w badaniach na rzeczywistym lorze wodowaniowym.
 • Baczewski, Kazimierz; Giemza, Bolesław; Kałdoński, Tadeusz; Król, Artur (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań weryfikacyjnych prototypowych i rzeczywistych smarów wodowaniowych. Testy realizowano na odcinku rzeczywistego toru wodowaniowe-go. Opisano założenia, przebieg oraz wyniki badań smarów.
 • Baczewski, Kazimierz; Giemza, Bolesław; Kałdoński, Tadeusz; Król, Artur (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono charakterystykę procesu wodowania, dokonano przeglądu stosowanych warstw ślizgowych, w rym smarów wodowaniowych oraz przeanalizowano ich wpływ na środowisko naturalne. Podano metodykę i wyniki badań toksyczności i biodegradacji dotychczas stosowanych smarów wodowaniowych oraz nowo opracowanych smarów przyjaznych dla środowiska.
 • Balcerski, Andrzej; Ziółkowski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę określania zapotrzebowania na energię elektryczną w typowych stanach eksploatacji statków towarowych, celem doboru wielkości i ilości źródeł energii elektrycznej. Metoda pozwala na określanie zapotrzebowania na energię wytypowanych grup odbiorników, przy znajomości ich mocy zainstalowanych oraz współczynników wykorzystania.
 • Behrendt, Cezary (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemy wyznaczania wartości współczynnika strumienia nadążającego. Porównano jego wartości uzyskane w wyniku badań modelowych i z wykorzystaniem metod uproszczonych. Zaprezentowano także metodę wyznaczania współczynnika sprawności strumienia nadążającego, umożliwiającego porównanie strumieni nadążających dla różnych statków.
 • Berczyński, Stefan; Galor, Wiesław; Grządziel, Zenon; Idzi, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych polegających na wyznaczeniu dla 6 odbojnic, identycznych odnośnie kształtu, ale wykonanych z innych elastomerów, sił reakcji i energii absorbowanej w trakcie ich ściskania. Dla jednego typu odbojnicy przeprowadzono symulację komputerową w programie COSMOS. Otrzymano dobrą Zgodność sity reakcji i energii pochłoniętej.
 • Bielawski, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Scharakteryzowano agregaty okrętowe i zestawiono pojęcia związane ze zużyciem elementów agregatów. Wyszczególniono proces zużycia i efekty zużycia oraz opisano relacje przyporządkowujące symptomom cechy stanu i/lub wielkości charakteryzujące proces. Przedstawiono istotę wnioskowania diagnostycznego i istotę diagnozowania maszyn agregatów z podziałem na diagnozowanie maszyn wirnikowych i diagnozowanie maszyn z mechanizmem tłokowo-korbowym. Podano metody prognozowania zużycia.
 • Bielski, Sebastian; Zeńczak, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono koncepcję rozwiązania okrętowej parowo-gazowej siłowni z ciśnieniowym kotłem z cyrkulacyjną warstwą fluidalną (PCFB), która muzę stanowić alternatywne rozwiązanie w stosunku do siłowni motorowej. Analizowano podstawowe typy kotłów fluidalnych pod kątem możliwości zastosowania ich na statkach. Wskazano na możliwość znacznego ograniczenia emisji toksycznych związków powstających w wyniku spalania paliw okrętowych.
 • Borkowski, Tadeusz; Kowalak, Przemysław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W każdym programie ukierunkowanym na redukcję emisji składników toksycznych spalin z silników tłokowych wykorzystuje się kontrolne procedury testowe, które są niezwykle istotne, tak jak ustanawiane ograniczenia emisji. Trzy cykle testowe sformułowane w normach ISO są przeznaczone dla okrętowych silników napędowych. Na podstawie podanego przykładu omówiono aspekty możliwości weryfikacji emisji NO, w eksploatacji.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  A method of neural networks used for the Identification of earth fault currents in ship networks is presented. It is hased on the experiment planning theory, New comput-ers technologies are used.
 • Girtler, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono możliwość podejmowania decyzji eksploatacyjnych dotyczących sytuacji gdy decydent dysponuje informacją aprioryczną o stanie technicznym urządzeń, na przykład uzyskana z badań niezawodności urządzeń niezbędnych do wykonania zadania, wyrażoną w formie prawdopodobieństw. Do opracowania modelu umożliwiającego podejmowanie takich decyzji eksploatacyjnych wykorzystano elementy bayesowskiej staty stycznej teorii decyzji
 • Grudziński, Jerzy M. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono opis zjawisk zachodzących w procesie separacji dynamicznej w nowym typie hydrocyklonu rozdzielającym dwie nie mieszające się ciecze, tj. olej i wodę. Określono średnicę cząstki oleju na drodze teoretycznej oraz wyniki sprawności separacji oleju dla różnych stężeń na dolocie do hydrocyklonu. Wykonano pomiary sprawności separacji oleju dla różnych parametrów konstrukcyjnych, tj. średnicy przelewowej d„ i wlotowej d. Wyniki przedstawiono na rysunkach.
 • Grzebieniak, Robert; Nicewicz, Grzegorz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono porównanie wyników poszukiwania funkcji opisujących przebieg charakterystyk niezawodnościowych systemu paliwowego siłowni statku typu B59I & pomocą różnych programów komputerowych. Wykorzystano w tym celu program Microsoft Excel i Cune Expert 1.3.
 • Hempel, Leonard; Malinowski, Tomasz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Istnieje powszechne przekonanie, te prawne regulacje w żegludze morskiej zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa na morzu, a minw to przegląd wypadków na morzu nie potwierdza tego. Pojawia się pytanie, czy międzynarodowe morskie instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo nadążają za gwałtownie zmieniającymi się sytuacjami W pracy lej przedstawiono środki zaradcze przedsięwzięte przez te instytucje, jak również dziedziny, w których takie środki powinny być podjęte.
 • Hrynkiewicz, Jarosław; Kozak, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Porażenia prądem stałym i przemiennym ludzi obsługujących urządzenia elektryczne na statkach są ciągle aktualnym problemem, który należ)" rozwiązywać na podstawie najnowszych zdobyczy techniki. Sieci okrętowe typu IT posiadają znaczne pojemności doziemne, co przy dobrym stanie rezystancji izolacji jest głównym problemem - pozornie bezpieczna sieć przy dotknięciu człowieka do jednej z faz. staje się źródłem zagrożenia przez przepły w prądu przemiennego zamykającego się przez pojemności doziemne. Prądy rażenia są tak duże. ie wywołują śmiertelne porażenia\.
 • Jurczak, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań złączy spawanych nowego stopu AlZn5Mg2CrZr dla różnych składów chemicznych zastosowanych spoiw, określając własności mechaniczne i odporność na korozję naprężeniową. Otrzymane wyniki badań porównano z własnościami stopu AlZn5Mgł, który zastosowano w budownictwie okrętowym.
 • Kadziński, Adam (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opisano klasyczny model niezawodnościowy nieodnawianych obiektów typu mechanicznego. Zbudowano model matematyczny niezawodności tych obiektów w okresie, kiedy przyczyną ich uszkodzeń jest starzenie. Opracowano matematyczne modele prognostyczne parametrów rozkładu uszkodzeń i liczb uszkodzeń obiektów w okresie uszkodzeń starzeniowych. Na podstawie tych modeli oprogramowano modele komputerowe. Sformułowano przykładowy problem badawczy. Przeprowadzono obliczenia i przedstawiono wybrane wyniki.
 • Kędzierska, Katarzyna; Tuleja, Joanna; Gawdzińska, Katarzyna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań oceniających odporność na zmęczenie cieplne matę♦ rialów żaroodpornych o składzie chemicznym (% mas.): 17 + 31% Cr i 18 + 41% Ni. Próbki z doświadczalnych stopów poddano 75 cyklom zmęczeniowym. Odporność na zmęczenie cieplne oceniono na podstawie liczby tworzących się pęknięć. Opracowano zależność matematyczną między liczbą pęknięć, a liczbą cykli zmęczeniowych.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The paper presents a method of ion implantation used for catalytic coating of ex-haust gas neutralization plant surfaces and combustion chamber parts of diesel engines. The method allows for substantial wear limitation of the catalytic material.
 • Kowalczyk, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ścinanie klejów anaerohowych. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że badane kleje charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ścinanie i mogą znaleźć szerokie zastosowanie w technikach zabezpieczeń połączeń śrubowych, mocowania części współosiowych i uszczelniania połączeń kołnierzowych. V/ pracy podano wyniki badań klejów anaerobowych firmy Chester Molecułar.
 • Kowalczyk, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań wpływu czynników starzeniowych na właściwości użytkowe klejowych kompozytów regeneracyjnych. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, te powodują one obniżenie właściwości użytkowych rozpatrywanych materiałów klejowych i mogą wpły wać na ograniczenie zakresu ich stosowania w tech• nologii regeneracji elementów i naprawy urządzeń eksploatowanych w obiektach pły* wających i portowych. W artykule przedstawiono wyniki badań klejowych kompozytów regeneracyjnych firmy Chester Molecular.
 • Kowalski, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów pracy silnika okrętowego na emisję tlenków azotu do atmosfery, którą oparto na wynikach badań laboratoryjnych.
 • Listewnik, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono charakterystykę silników wolno- i średnioobrotowych pod względem stopnia ich niezawodności, opierając się na danych statystycznych towarzystw■ ubezpieczających. Omówiono też problemy zagrażające współczesnym wysoce obciążonym silnikom, jeśli chodzi o nadmierne zużycie pary tuleja cylindrowa - tłok (pierścienie tłokowe). Z kolei dokonano kategoryzacji uszkodzeń silników i najczęściej występujących związanych z nimi roszczeniami względem ubezpieczycieli. Podano również przyczyny uszkodzeń, ograniczając się do najczęściej występujących, tj. awarii turbosprężarek i grupy tuleja cylindrowa - tłok.
 • Matuszak, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono podstawy określania mieszanin rozkładów czasów zdatności obiektów technicznych. W prezentowanym materiale ograniczono się do mieszanin rozkładów wykładniczych, Weibulla i normalnych.
 • Michalski, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zagadnienia dotyczące analiz)' termodynamicznej okrętowych systemów utylizacji energii odpadowej spalin. Podano sposób oceny źródeł energii odpadowej, jak również określenia sprawności egzergetycznej kotłów utylizacyjnych, systemów z turboprądnicą utylizacyjną oraz systemów wytwarzających energię elektryczną i parę do celów grzewczych. Dokonano porównania podstawowych sposobów wykorzystania energii odpadowej.
 • Młynarczak, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono proces zmiany liczby zasadowej obiegowego oleju smarowego silnika spalinowego jako jeden ze składników procesu starzenia oleju. Podjęto próbę matematycznego opisu zmiany liczby zasadowej obiegowego oleju smarowego.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The operating reliability of ship auxiliary power stations (APS) is presented. The character of electric loads distribution during a voyage is also discussed. Besides, Q method for the estinuuion of failure-free running of an APS on the basis of adopted factors is presented.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The paper presenis the results of experimentally determined requirements of filtra-tion fineness offuel filters in order to avoid abraswe *ear of a needle-gutde pair and the prevention of needle jamming in the atomizer.
 • Śmierzchalski, Roman (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono fazę realizacji systemu do symulacji okrętowych urządzeń sterowania i monitorowania. Uzyskane doświadczenia oraz badania potwierdziły, te jest możliwe, zachowując warunki bliskie do rzeczywistych, realizować cele dydaktyczne w zakresie szkolenia marynarzy obejmującego diagnozowanie, podejmowanie decyzji oraz obsługę. Nowym rozwiązaniem jest zastosowanie w systemie układów rzeczywistych monitorowania i sterowania, co znacznie rozszerzy zakres możliwych do realizacji zadań badawczych jak i dydaktycznych.
 • Treichel, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono stosowane obecnie techniki separacji wód zaolejonych. Zwrócono uwagę na wady i zalety każdej z nich. Opisano przygotowanie próbek pomiarowych oraz przeanalizowano wyniki.
 • Tuński, Tomasz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozpatrzono dokładność metod pozwalających określić parametry spalin silników wolnoobrotowych. Otrzymane wyniki obliczeń porównano z parametrami zarejestrowanymi podczas eksploatacji statków.
 • Wiewióra, Antoni (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono ważniejsze ustawy i rozporządzenia dotyczące powołania w Polsce organizacji do walki z zanieczyszczeniami środowiska morskiego oraz realizację tego przedsięwzięcia. Przeanalizowano sposób prowadzenia kontroli powierzonego obszaru morza oraz sporządzania dokumentacji zdarzenia.
 • Załęska-Fornal, Agata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opisano sposób wyznaczenia niezawodności urządzenia hydroforowego, przeznaczonego do instalowania w systemie wody pitnej, sanitarnej lub morskiej na statkach morskich o nieograniczonym rejonie pływania wykorzystujący drzewo uszkodzeń.
 • Żmudzki, Stefan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono analizą warunków towarzyszących wprowadzeniu dwóch rodzajów paliw alternatywnych, tj. oleju roślinnego oraz wodoru do zasilania silników okrętowych. Zastosowanie olejów roślinnych jest możliwe w istniejących instalacjach okrętowych, natomiast spalanie wodoru niesie za sobą potrzebę gruntownej przebudowy instalacji zasilania. W obu przypadkach, możliwe jest utrzymanie wymaganych wskaźników pracy silnika, przy znacznej redukcji emisji toksycznych składników spalin oraz efektu gazów cieplarnianych.
 • Majewski, Andrzej; Madejski, Dariusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono zastosowanie osiągnięć najnowszej inżynierii materiałowej; dwuskładnikowych materiałów regeneracyjnych, anaerobowych klejów i uszczelniaczy przemysłowych do metali, klejów cyjanoakrylowych i innej, obecnie powszechnie stosowanej chemii przemysłowej.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds