English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

67 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 67 / 2002 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Kasyk, Lech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono opracowany przez autora model matematyczny ruchu statków na skrzyżowaniu przeprawy promowej z torem wodnym. Podstawą modelu jest pojęcie domeny statku. Zastosowano domenę prostokątną i analizując pewne szczególne sytuacje na skrzyżowaniu, wyznaczono strefy niebezpieczeństwa dla przeprawy promowej. Model zbudowano przy założeniu, że prom podczas przejścia przez skrzyżowanie nie wykonuje manewrów antykolizyjnych
 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz; Kravtsov, Yury (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wychodząc z równań Maxwella, opisujących zachowanie się fal elektromagnetycznych w ośrodku dielektrycznym, dokonano modyfikacji ich zapisu celem uzyskania równania umożliwiającego opis zjawisk optycznych w formie mierzalnej, wyrażonej przez natężenie światła Wskazano na różne formy oddziaływania wiązki światła ze zbiorem cząsteczek materialnych Przyjęto, opierając się na teorii Rayleigha, że pomiar rozpraszania pozwoli uzyskać wyniki, które zwiążą kąt rozpraszania z ziarnistością pyłów. Dokonano pomiarów rozkładu natężenia światła rozproszonego na ziarnach pyłów o różnych średnicach cząsteczek. Uzyskano rozkłady kątowe rozproszenia światła, na podstawie których można pokusić się o przygotowanie eksperymentu prowadzącego do określenia ziarnistości nieznanych składów frakcyjnych
 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz; Bieg, Bohdan; Krogulec, Marcin (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Autorzy prezentują procedurę odejmowania spektralnego na przykładzie mieszaniny octanu metylu i aceto/enolu. Wskazują istotną rolę prawidłowego doboru współczynnika odejmowania k na jakość otrzymanego widma. Przedstawiona została metoda pozwalająca na bezpośrednie oszacowanie współczynnika k bez konieczności korzystania z dopasowania automatycznego.
 • Krupowies, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Posługując się metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z indukcyjnie sprzężoną plazmą, oznaczono w wybranych olejach smarowych firmy BP koncentrację takich pierwiastków śladowych, jak: Al, Cr. Cu. Fe. Ni. Pb, Si, Sn. Oleje badano po różnych czasach ich użytkowania w pochwie walu śrubowego typu Cedervall /KR-702-202/MDL-570 na wybranych statkach Grupy PŻM. Sporządzono krzywe zmian koncentracji oznaczanych pierwiastków śladowych olejach, po różnych czasach ich eksploatacji. Na ich podstawie oraz analizując zmiany lepkości olejów, zawartości w nich wody, soli i zanieczyszczeń, dokonano próby oceny zużycia łożysk ślizgowych oraz uszczelnień pochwy walu śrubowego.
 • Trześniowski, Waldemar R.; Krzeszowiak, Adrian; Żmijewska, Sławomiła (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Pogarszająca się, z roku na rok, jakość złóż ropy naftowej spowodowała wzrost poszukiwań nowego ekologicznego źródła energii. Obecnie największe nadzieje wiąże się z wodorem, który jest paliwem uniwersalnym, tanim, łatwym w magazynowaniu i transporcie, chociaż niebezpiecznym ze względu na możliwość wybuchu. W pracy omówiono zastosowanie ogniw paliwowych na statkach, przedstawiono propozycję rozwiązania siłowni okrętowej wykorzystującej Wodór jako źródło energii. Zaproponowano takie wykorzystanie wodoru jako czynnika chłodzącego.
 • Zwierzewicz, Zenon; Krupiński, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Sformułowano problem sterowania optymalnego wraz z podstawowym narzędziem do wyznaczania sterowań optymalnych, jakim jest zasada maksimum Pontriagina. Opierając się na wprowadzonych pojęciach, sformułowano zadanie filtracji optymalnej Kalmana oraz wyprowadzono równania filtru optymalnego. Ponieważ istnieje wiele sposobów wyprowadzenia równań filtru (głównie podejść stochastycznych) na uwagę zasługuje fakt. te traktując macierze kowariancji zakłóceń jako odpowiednie „wagi" w funkcjonale jakości sterowania, wyprowadzono równania filtru w całości na podstawie teorii sterowania deterministycznego.
 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz; Bieg, Bohdan; Pikuła, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Spektrometr FTIR należy do nowoczesnych narzędzi badawczych, znajdujących zastosowanie zarówno w laboratoriach naukowo-badawczych, jak i w laboratoriach przemysłowych. Zasada jego działania oparta jest na stosunkowo nowej technice pomiarowej - spektroskopii w podczerwieni z zastosowaniem transformaty Fouriera (FTIR — Fourier Transform InfraRed spectrometry). Ze względu na niewielką liczbę opracowań na jej temat w języku polskim, celowe jest przybliżenie podstaw tej techniki oraz porównanie z klasyczną - dyspersyjną techniką pomiaru widm w podczerwieni.
 • Kozłowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zwrócono uwagą na ogromne koszty korozji w Polsce, nieświadome uczestniczenie społeczeństwa w tych kosztach i brak programu zwalczania korozji. Przedstawiono najbardziej efektywne metody walki z korozją jak: ochrona elektrochemiczna, powłoki ochronne oraz monitorowanie procesów korozyjnych.
 • Kravtsov, Yury A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opisano główne mechanizmy odbicia mikrofal od powierzchni morza: tradycyjny rezonansowy (braggowski) mechanizm, leżący w gruncie ogólnie uznanego dwuskalowego modelu powierzchni morskiej i niedawno opracowany nie-rezonansowy mechanizm, związany z istnieniem na powierzchni morza stromych spadających fal mezoskalowej długości. W połączeniu z dwuskałowym modelem nierezonansowy mechanizm doprowadza do trójskalowego modelu powierzchni morskiej, który zdoła wyjaśnić znacznie większy zakres zjawisk, niż dwuskahwy model.
 • Kurc, Barbara; Stachel, Aleksander A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Głównym źródłem samoistnej emisji metanu (jednego z gazów cieplarnianych) jest biomasa zgromadzona w odpadach organicznych. Sposobem zagospodarowania biomasy jest wykorzystanie jej do produkcji tzw. biogazu, składającego się głównie z metanu i dwutlenku węgła. Biogaz zaliczany do odnawialnych źródeł energii może zastąjńć znaczne ilości wyczerpujących się zasobów paliw kopalnych.
 • Trześniowski, Waldemar R.; Kurc, Barbara (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono rozmieszczenie wód geotermalnych w Polsce, ich zasobność i możliwości gospodarczego wykorzystania. Stwierdzono, iż mimo bogatych zasobów mogą one mieć jedynie znaczenie dla lokalnego obniżenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów z ciepłowni tradycyjnych. Omówiono na przykładzie geociepłowni dla miejscowości uzdrowiskowej ekologiczne korzyści wynikające z ich zastosowania.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds