English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

70 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 70 / 2003 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Artyszuk, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Analizowano wpływ falowania morskiego na ustalony dryf zatrzymanego statku, jako prostszego przypadku ogólnych ruchów manewrowych jednostki Uwzględniono oddziaływania od fali drugiego rzędu i szczegółowo rozpatrzono sytuację falowania nieregularnego, jako lepiej oddającego rzeczywistość. Założono również wiatr jako towarzyszący falowaniu. Jednoznacznie wykazano istotny efekt falowania, szczególnie wobec jednostek dłuższych i załadowanych.
 • Artyszuk, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono praktyczny algorytm uwzględnienia 'efektu odbicia' statku od nabrzeża w symulacji manewrowania statkiem. Włączono fizyczne charakterystyki odbojnic jako wykresy siły reakcji w funkcji odkształcenia. Mapa odbojnic zawiera informacje ° dyskretnym (punktowym) rozkładzie ich położenia wzdłuż nabrzeża, wliczając w to rozmiar i typ urządzenia Przeanalizowano konieczność skrócenia kroku całkowania * sytuacji kontaktu z odbojnicą.
 • Czaplewski, Krzysztof; Wiśniewski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono ideę tworzenia interaktywnych struktur nawigacyjnych przez nawigatora w trakcie podróży morskiej W procesie obliczeń zastosowano zasady wyrówna-n,a sekwencyjnego oraz estymację odporną na błędy grube. Założenia teoretyczne weryfikowano na symulowanym przykładzie nawigacyjnym.
 • Drabik, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono następujący problem. spełnienie kryteriów statecznościowych nie jest do końca jednoznaczne z uznaniem statku za bezpieczny pod względem statecznościowym Przedstawiony eksperyment numeryczny kołysań statku na fali nieregularnej dowodzi taką możliwość Celem artykułu jest udowodnienie tego problemu oraz zwrócenie uwagi na wielkości, które powinny być uwzględnione przy rozważaniach na temat bezpieczeństwa statecznościowego statku w rzeczywistych warunkach pogodowych.
 • Dzikowski, Remigiusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podarto opis nowych metod kompensacji dewiacji kompasu magnetycznego oraz ich analizę dla różnych kryteriów. Prezentowane metody pozwolą na optymalizację obsługi kompasu magnetycznego pod względem dokładności i czasu.
 • Frąckiewicz, Zbigniew; Marecki, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Analizowano port o strukturze równoległej. W porcie takim statki są rozładowywane lub załadowywane przy nabrzeżach, które pracują równocześnie (równolegle w czasie) Stąd nazwa struktury portu Dla każdego statku port wykonuje tylko jedną operacją obsługi - rozładunek lub załadunek. Jednak istnieją ograniczenia alternatywnego przyporządkowania statków do nabrzeży rozładunkowych lub załadunkowych. Wynika to z rozmieszczenia odpowiednich magazynów na terytorium portu. Równoległą strukturą portu określają równolegle marszruty statków. Każdy statek przechodzi: z redy - poprzez kanał jednego nabrzeża - i wraca na redą Statki nie oczekują na obsługą w basenach portowych. Dla optymalnego ruchu statków w porcie wyznacza się harmonogram, który maksymalizuje efekty ekonomiczne pracy portu.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Morskie budowle hydrotechniczne są obiektami wznoszonymi na obszarach wodnych dostępnych dla żeglugi morskiej. Stąd w trakcie realizacji przez statek procesu nawigacji, występuje możliwość zderzenia z tymi konstrukcjami Konsekwencje takiego wypadku mogą być katastrofalne, prowadzące do zniszczenia budowli. Dotyczy to zwłasz-da wież wiertniczych i mostów drogowych nad akwenami. Stąd ważnym zagadnieniem jest ilościowe określenie ryzyka takiego wypadku. Opiera się ono na określeniu prawdopodobieństwa kolizji statku z budowlą którego konsekwencją jest poważne jej uszkodzenie. W artykule przedstawiono analizę wybranych modeli oceny tego ryzyka.
 • Gucma, Lucjan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono analizę intensywności ruchu statków w porcie Szczecin oraz na to-Ke wodnym Szczecin - Świnoujście pod kątem średniej intensywności, zmian sezono-'tych, dobowych oraz składu ruchu przede wszystkim pod kątem wielkości statków Vkreślono również zmiany intensywności ruchu statków podczas weekendów i dni świątecznych Wyniki pracy mogą mieć zastosowanie jako dane wejściowe modeli symulacyj-tych strumieni ruchu statków, do prognoz ruchu oraz analiz przepustowości na torze Rodnym i w porcie Szczecin
 • Gucma, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono koncepcją budowy systemu przeznaczonego do projektowania i testowania interfejsów użytkownika w pilotowych systemach nawigacyjnych (PNS) oraz Podano założenia stawiane przed PNS W artykule uwzględniono czynniki wpływające na konstrukcję interfejsu oraz przedstawiono metody pozwalające przetestować interfejs pod względem przydatności w PNS.
 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemy optymalizacji wielkości zagłębienia podmorskiego ruro-ciqgu z zastosowaniem kryteriów ekonomicznych i ograniczeń nawigacyjnych. Zagłębienie podmorskiego rurociągu jest związane z ryzykiem jego uszkodzenia przez kotwiczące Maryjnie statki oraz jednostki rybackie poławiające włokiem dennym. Zaprezentowano r°związame tego problemu na przykładzie zagłębienia gazociągu Baltic Pipeline.
 • Gucma, Stanisław; Ślączka, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę określenia ekstremalnych parametrów statków bezpiecznie Manewrujących na akwenie ograniczonym. Opracowaną metodę zastosowano do określenia ekstremalnych parametrów statków i warunków wejścia do portu Świnoujście.
 • Jankowski, Stefan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie badań symulacyjnych wejścia gazowca LPG do portu Darłowo, analizowano manewr cumowania pod względem oddziaływania strumieni zaśrubowych na dno Znajomość lego oddziaływania oraz wielkość obszaru narażonego na erozję od strumieni są istotne z punktu widzenia trwałości stanowiska cumowniczego oraz bezpieczeństwa statku i nabrzeża.
 • Januszkiewicz, Jacek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Widzialność satelitów systemów nawigacyjnych zależy od szerokości geograficznej Użytkowmka i konfiguracji satelitów, a w morskich akwenach ograniczonych również od Rozmiarów przeszkód t ich położenia względem użytkownika. Omówiono między innymi Rozkłady azymutów satelitów systemów GPS i Galileo dla obserwatora znajdującego się różnych szerokościach geograficznych. Dodatkowych obliczeń (np. kąt zasłonięcia) dokonano dla obserwatora znajdującego się na statku płynącym wzdłuż wysokiego wytęża. wąskim kanałem, cieśniną czy też wpływającym do portu.
 • Jastrzębski, Grzegorz; Konatowski, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Współcześnie zadania szeroko rozumianej nawigacji realizowane są z wykorzystałem satelitarnego systemu nawigacyjnego GPS. Obecnie na rynku są dostępne specjalizowane odbiorniki GPS. umożliwiające z dużą dokładnością pomiar zarówno miejsca Położenia, jak i orientację przestrzenną obiektu. W artykule zostaną zaprezentowane: zasada pracy, charakterystyki i wybrane wyniki badań odbiorniku satelitarnego firmy Primble, specjalizowanego do pomiaru położenia przestrzennego obiektów W czasie Prezentacji zostaną przedstawione także potencjalne obszary zastosowania lego typu odbiorników.
 • Juszkiewicz, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokładność procesu śledzenia realizowanego w urządzeniach A RPA została określona przez IMO w Rezolucji A 422, a następnie wymagania te powtórzono w Rezolucji A. 823. W przepisach tych nie ma jednak mowy ani o wielkości śledzonego obiektu, am o sposobie wyliczania punktu pomiarowego, reprezentującego pozycję echa w kolejnych obrotach anteny. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wykonanych na symulatorze NMS-90, mających na celu określenie wpływu wielkości echa na dokładność procesu estymacji realizowanego w urządzeniach A RPA.
 • Kaniewski, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opisano dwie metody redukcji anomalnych błędów pomiarowych radiotechnicznych przyrządów nawigacyjnych. Pierwsza z metod polega na całkowitej eliminacji błędnych pomiarów z przetwarzanego ciągu danych pomiarowych, a druga metoda po-lega na zastosowaniu adaptacyjnego filtru Kalmana, o macierzy kowariancji błędów Pomiarowych obliczanej na bieżąco podczas pracy filtru Skuteczność obu metod zademonstrowano na przykładzie przetwarzania rzeczywistych danych pomiarowych zinte-kowanego systemu nawigacyjnego autonomicznego pojazdu podwodnego. Wybrane Wyniki badań podano w artykule.
 • Kaniewski, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono projekt zintegrowanego systemu pozycjonowania autonomicznego Pojazdu podwodnego (AUV). System jest zlotony z podsystemu nawigacji inercjalnej (INS). radaru Dopplera oraz ciśnieniowego miernika głębokości zanurzenia pojazdu. Dane nawigacyjne z INS i radaru Dopplera są przetwarzane za pomocą trzech algorytmów komplementarnej filtracji kalmanowskiej. Zastosowano kompensacyjny model integracji, w którym filtry Kalmana zapewniają korekcją INS w pętli otwartej. Opisywany system zawiera dodatkowo tradycyjny filtr komplementarny, służący do estymacji głębokości zanurzenia AUV na podstawie pomiarów z miernika ciśnienia i wstępnie przetworzonych pomiarów pozostałych przyrządów pokładowych W artykule podano wybrane Wyniki badań prezentowanego systemu.
 • Łusznikow, Eugeniusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono szeroko rozpowszechnione metody opisu matematycznego klasycznego tyroskopu za pomocą równań różniczkowych Podano wady tej metody, a nawet Pomyłki interpretacji wyników rozwiązań równań różniczkowych. Zaprezentowano nuj-bardziej celowy sposób objaśnień właściwości żyroskopu przez połączenie klasycznych rozwiqzań równań żyroskopowych z prawem Resala.
 • Łusznikow, Eugeniusz; Jóźwicki, Paweł; Olejniczak, Marcin (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano opis matematyczny błędów określenia prędkości i kursu napotkanego statku w systemach ARPA Błędy systemowe i losowe w zależności od błędów tyrokompasu, logu i radaru. Pokazano wystarczającą zbieżność teoretycznych i praktycznych wyników.
 • Michalak, Sławomir; Szelmanowski, Andrzej; Paliwoda, Krzysztof (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono problemy sprawdzania systemów orientacji przestrzennej na przykładzie układu kursu i pionu JKW, zabudowanych na samolotach Su-22. Przeanalizowano trudności związane z wykorzystaniem aparatury typu SOUD (ZSRR) stosowanej do określania i usuwania dewiacji magnetycznej. Przedstawiono, opracowaną w ITWL, metodę zastosowania komputera do analizy widmowej dewiacji magnetycznej systemu kursowego oraz możliwości budowy komputerowego systemu diagnostycznego służącego do automatycznego określania i usuwania dewiacji magnetycznej.
 • Narękiewicz, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na akwenach podejściowych do portów często istnieje konieczność regulacji ruchu statków, która najczęściej jest wykonywana przez centrum lądowe VTS. Osoby w nim pracujące dokonują zarówno regulacji ruchu statków, jak i oceny bezpieczeństwa na lorze wodnym opartej na pewnych zasadach zawartych najczęściej w przepisach portowych. Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji mogłoby usprawnić ruch statków na torze wodnym, a także przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa.
 • Narkiewicz, Janusz; Andrzejczak, Mariusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Filtr Kalmana i różne jego modyfikacje jest najczęściej stosowanym narzędziem do filtracji sygnałów nawigacyjnych Jego głównym ograniczeniem jest założenie liniowości modeli procesu i pomiaru. Filtr opracowany przez Juliera-Uhlmanna (J-U) może być stosowany dla nieliniowych równań sianu i obserwacji Estymowane wartości zmiennych stanu są zgodne z modelem nieliniowym do wyrazów, co najmniej trzeciego rzędu. W artykule opisano podstawy filtru J-U i zaprezentowano przykłady jego zastosowań. Wyniki przeprowadzonych symulacji wykazały wysoką efektywność filtru dla różnych modeli równań stanu i obserwacji.
 • Pietrzykowski, Zbigniew; Wołejsza, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Określenie sposobu zachowania się statku ze względu na przepisy prawa drogi odgrywa istotną rolę przy wyborze procedury decyzyjnej oraz weryfikacji wyniku jej działania w nawigacyjnych systemach wspomagania decyzji. Zasadniczym celem jest opracowanie procedur określających kierunek zmian kursu lub/i prędkości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Istnieje szereg publikacji dotyczących tego zagadnienia. Na podstawie analizy przepisów MPDM oraz wiedzy nawigatorów opracowano tabele decyzyjne dla sytuacji spotkań statków na akwenach otwartych w warunkach dobrej widzialności.
 • Popielarczyk, Dariusz; Oszczak, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zespół Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji prowadzi pomiary batymetryczne na śródlądowych zbiornikach wodnych z wykorzystaniem systemu pozycjonowania GPS i sondy ultradźwiękowej W trakcie sondażu hydroakustycznego są zbierane podstawowe dane pomiarowe: pozycja pozioma i głębokość. Do opracowania mapy głębokościowej niezbędna jest precyzyjna korelacja obydwu danych, w celu uniknięcia błędów wynikających z przesunięcia pomiaru obydwu danych w czasie. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych pomiarów głębokości na przykładowym jeziorze oraz opisano proponowany sposób korelacji mierzonej pozycji poziomej i głębokości.
 • Porada, Jędrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaproponowano sposób modelowania przestrzeni manewrowej wokół statku podczas obracania na akwenie ograniczonym - portowym. Zdefiniowano tzw „kontrolny obszar wejścia" KOW (domeną statyczną) dla danego statku i optymalnego algorytmu manewru. Przedstawiono nową możliwość kontroli ruchu statku oraz oceny parametrów akwenu manewrowego - obrotnicy portowej z uwzględnieniem wpływu wiatru.
 • Sanecki, Józef; Klewski, Andrzej; Cwojdziński, Leszek; Maj, Konrad; Kamiński, Paweł (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W chwili obecnej lokalizowanie obiektów morskich, nadbrzeżnych oraz lądowych odbywa się głównie z wykorzystaniem dostępnych map topograficznych. Odczyt współrzędnych jest zależny od skali posiadanej mapy i dokładności naniesienia na nią interesującego obiektu. Opracowana metoda pozwała na podniesienie dokładności lokalizowania obiektów poprzez wykorzystanie przetworzonych geometrycznie obrazów teledetekcyjnych.
 • Stateczny, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono koncepcję aktywnego systemu nadzoru ruchu statków na torze wodnym Świnoujście - Szczecin. Idea aktywnego systemu VTS polega na interaktywnej wymianie informacji pomiędzy jednostkami pływającymi a brzegowym centrum informacyjnym.
 • Szozda, Zbigniew; Gawski, Marcin (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeanalizowano wpływ funkcji aproksymującej krzywą ramion prostujących na rozwiązanie równania kołysań bocznych statku z ujemną początkową wysokością metacentryczną Odpowiedź modelu matematycznego jest różna dla każdego analizowanego przypadku, pomimo tej samej wartości momentu wymuszającego Różnica ma charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy.
 • Tomczak, Arkadiusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki eksperymentu, mającego określić przydatność różnicowej odmiany systemu GPS do wyznaczenia parametrów ruchu statku w pomiarach dynamicznych. Na podstawie danych zgromadzonych przez odbiornik ruchomy i odbiornik bazowy obliczono pozycją obiektu w czasie nierzeczywistym w trybie kodowym i fazowym Błąd dynamiczny pomiaru określono dla odchyleń pozycji od wzorcowej trajektorii Podano również alternatywną metodą określania btądu w pomiarach dynamicznych uwzglądniającąjego dwuwymiarowość
 • Uchacz, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Odra jest naturalnym szlakiem żeglugowym dla barek obsługujących ruch towarowy między portami Szczecina i Berlina. W związku z planowanym znacznym wzrostem przewozu ładunków po wejściu Polski do Unii Europejskiej, podjęto próbę oceny ograniczeń w ruchu wynikających z przejścia śluzy Hohensaaten. łączącej Odrę z kanałem Odra-Havela. Opracowano model optymalizacji ruchu barek przy podejściu do śluzy. Analizowano czasy oczekiwania barek na przejście śluzy dla symulowanych różnych intensywności ruchu oraz różnych rozkładów długości zestawów barkowych. Wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej
 • Wiśniewski, Bernard; Chomski, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W programowaniu tras statków na oceanach zaproponowano użycie algorytmów genetycznych. Rodzaj tych algorytmów i dokładność obliczeń zaletą od dostępnych danych pogodowych ora2 oprogramowania. Zbudowany program oparty jest na algorytmie ewolucyjnym wyznaczania minimalno-czasowej drogi statku. Rezultaty testów dowodzą, te poprzez zwiększanie populacji wejściowej motliwych tras, łącznego stosowania operacji mutacji i krzytowama tych tras oraz w miarę zwiększania ilości pokoleń uzyskuje się możliwość wybrania najkrótszej czasowo drogi statku na oceanie.
 • Włodarczyk, Wiktor (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Nieuniknionymi skutkami ubocznymi ruchu statków na akwenach morskich i portowych są awarie nawigacyjne. Szacowanie ryzyka awarii nawigacyjnej opiera się na określeniu prawdopodobieństwa jej wystąpienia i skutków przez nią spowodowanych. W literaturze przedmiotu mżtna spotkać różne podejścia i sposoby określania skutków awarii nawigacyjnych. Obiektywne wydaje się jednak przedstawienie skutków awarii nawigacyjnej w formie kosztów, których poniesienie jest konieczne w celu ich usunięcia. Artykuł ten stanowi próbę określenia rodzajów i grup kosztów generowanych bezpośrednio lub pośrednio przez awarię nawigacyjną na akwenie ograniczonym.
 • Zaikov, Sergey; Lavrinovsky, Maxim; Zaikov, Vladimir (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono matematyczny model kanału i śluzy dla jednowymiarowego przepływu wody. opartego na rozwiązaniu układu równań różniczkowych z pochodnymi cząstkowymi Równania przepływu wody zostały rozwiązane poprzez zastosowanie przybliżonej metody różnic skończonych (numeryczna metoda Preissmana).
 • Zalewski, Paweł (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono istotę i ogólną strukturę systemu eksperckiego wspierającego proces decyzyjny nawigatora na akwenie ograniczonym portu Świnoujście - podejście do Nabrzeża Hutników System na podstawie bazy wiedzy dla danego typu statku o określonym stanie ładunkowym generuje wyniki rozwiązań problemów decyzyjnych w formie informacji o proponowanej nastawie maszyny głównej i steru oraz kącie i nastawie uciągu liny holowniczej. Wyniki prezentowano za pomocą panoramicznego interfejsu graficznego odpowiadającego mapie wektorowej o dużej skali oraz interfejsu tekstowego komend.
 • Załęska-Fornal, Agata; Zellma, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono możliwości zastosowania bazowych funkcji sklejanych do identyfikacji kształtów i wymiarów obiektów zalegających akweny morskie (m in. pozostałości militarne)

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds