English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

71 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 71 / 2003 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Adamkiewicz, Andrzej; Grządziela, Andrzej; Świtalski, Arkadiusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano model symulacyjny przyspieszania fregaty typu FFG-7. Ten jednowymiarowy model jest pierwszym etapem budowy symulatora układu napędowego „kadłub - pędnik - turbinowy silnik spalinowy" Program wizualizacyjny jest przeznaczony do celów dydaktycznych oraz pozyskiwania symptomów stanu w diagnostyce symulacyjnej.
 • Afanasjewa, Olga W. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Stosując metody teorii podobieństwa i analizy wymiarowej uzyskano kryteria wymiarowości, pozwalające oceniać poziom drgań elementów silnika diesla. W artykule przedstawiono przykład budowy równań bezwymiarowych z wykorzystaniem otrzymanych kryteriów wymiarowości.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The paper presents a simulation method of modelling the dynamics of a mechumcal system and the model algonihms of its realization by means of experimental spectral concentration.
 • Balcerski, Andrzej; Bocheński, Damian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie wyników badań statystycznych wykazano liniową zależność średnich obciążeń napędu wydzielonych odbiorników energii mechanicznej na jednostkach tech-nologicznych od nominalnych mocy użytecznych tych odbiorników Badania obejmowały śruby napędowe i wciągarki trałowe na trawlerach przetwórniach oraz pompy gruntowe a także łańcuchy czerpakowe na pogłębiarkach.
 • Bielski, Sebastian; Zeńczak, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono podstawy termodynamiczne pracy ogniw paliwowych a także przedyskutowano zagadnienia związane z określaniem ich sprawności. Dokonano porównania sprawności idealnego ogniwa paliwowego z idealnym silnikiem cieplnym. Poruszono także zagadnienia związane ze stosowaniem paliw gazowych na statkach, w tym wodoru w perspektywie stosowania ogniw paliwowych w siłowniach okrętowych.
 • Bocheński, Damian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano przeglądu rozwiązań i klasyfikacji układów energetycznych pogłębiarek ssących nasiębitrnych. Podano wskaźniki charakteryzujące układy energetyczne na tego rodzaju pogtębiarkach oraz zależności regresyjne określające wybrane parametry tych układów.
 • Borkowski, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Postęp niezawodności silników wymaga poprawy diagnostyki Jedną z jej metod jest pomiar ciśnienia cylindrowego w czasie rzeczywistym. Ostatecznym celem są obliczenia termodynamiczne. Modele fenomenologiczne pozwalają na analizę zależności osiągów silnika od wpływu różnych czynników eksploatacyjnych Otrzymane wyniki nie obejmują wszystkich parametrów, lecz możliwości zmiany charakterystyk czynią te modele użytecznymi. W artykule analizowano wybrane aspekty procesu przepłukania i sprężania w modelowaniu.
 • Brandowski, Alfred (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Bezpieczeństwo siłowni okrętowej można projektować zgodnie z przepisami klasyfikacyjnymi statków lub metodą probabilistycznej oceny bezpieczeństwa W metodzie tej dokonuje się oszacowania i oceny poziomu ryzyka, jakie stwarza siłownia Artykuł dotyczy tego drugiego podejścia
 • Brzózka, Jerzy; Szcześniak, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na drodze symulacji komputerowej, porównano przebiegi prędkości obrotowej sil nika okrętowego dla dwóch układów regulacji, tj. w klasycznym układzie regulacji (UR) Z regulatorem PI oraz w nowym UR typu MFC.
 • Bzura, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zagadnienie tworzenia modelu energetycznego łotysk ślizgowych silników o zapłonie samoczynnym z uwzględnieniem diagnostyki Wykazano przydatność procesu semimarkowskiego jako modelu procesu zmian stanów technicznych łotysk ślizgowych
 • Dzida, Marek; Mucharski, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono koncepcją układu kombinowanego, algorytm i obliczenia poszczę gólnych podukładów: turbodoładowania, turbiny mocy i obiegu turbiny parowej. Podano założenia i przyjęte ograniczenia do obliczeń, jak również niektóre parametry układu skonfrontowano z badaniami eksperymentalnymi dostępnymi w literaturze. Optymalizację energetyczną całej kombinowanej siłowni okrętowej przeprowadzono tylko z punktu termodynamicznego. Nie zfljmowano się analizą techniczno-ekonomiczną.
 • Girtler, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono interpretacją działania warstwy granicznej substancji smarujących. Do oceny procesu pogarszania się działania tej warstwy zaproponowano model jednorodnego procesu Poissona
 • Grudziński, Jerzy M. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono nowy program symulacji komputerowej odolejania oparty na Delphi 6, w którym zastosowano nową oryginalną grafiką współcześnie używaną w technikach symulacyjnych do prezentacji obsługi systemów w siłowniach okrętowych. Program oparto na wcześniejszej pracy autora [l], rozszerzając część opisową i procedury uruchamiania od stanu zimnego siłowni. Wzbogacono go też o menu główne z paskiem narzędziowym, listę alarmów i zdarzeń, zegar, elementy systemu zęzowego, panele sterujące I regulatory PID W programie jest zawarta część opisowa budowy i obsługi odolejacza Neptun — W ar ma Grudziądz. Podano sposób przygotowania do pracy i uruchomienia odolejacza.
 • Jelińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono zagadnienie odnowy urządzeń siłowni okrętowej, zwrócono uwagę na potrzebę identyfikacji stanu technicznego tych urządzeń. Przedstawiono metodę prognozowania stanu technicznego urządzenia opartą na badaniach inspekcyjnych oraz zawarto elementy teorii odnowy.
 • Kaszycki, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę projektowania komputerowych układów automatyzacji siłowni okrętowej z wykorzystaniem sterowników programowalnych oraz wizualizacji procesu sterowania z użyciem technologii SCADA. Jako przykład podano układ sterowania palnikiem koła pomocniczego VX.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The paper presents a method of quantitative determination of machinę detail wear m technical endoscopic research using artificial bases.
 • Komorowski, Adam (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opisano prototyp nowego rodzaju pompy wyporowej z tłokami wirującymi w przestrzeniach toroidałnych. Podano analizy wyników badań teoretycznych i doświadczalnych oporów przepływu cieczy w nowym typie pompy. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane przy projektowaniu i użytkowaniu pompy.
 • Korczewski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono najważniejsze osiągnięcia Instytutu Technicznej Eksploatacji Okrętów od czasu jego utworzenia, tj od roku 1974 Scharakteryzowano zakres podejmowanych badań naukowych, które tradycyjnie były ukierunkowane na szeroko rozumianą eksploatację maszyn i urządzeń okrętowych, a w tym m. in. rozwijanie metod oceny stanu technicznego silników okrętowych, i nie tylko, w warunkach ich eksploatacji na okręcie. Zaprezentowano zagadnienia naukowe, które są realizowane w ITEO w chwili obecnej.
 • Kowalski, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano mechanizmy powstawania tlenków azotu w komorze spalania silnika. Opisano również metodę obniżenia emisji tlenków azotu z silnika przez dostarczenie zwiększonej ilości powietrza do cylindra. Podano także wyniki wstępnych badań laboratoryjnych.
 • Krasowski, Paweł (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę analityczną wyznaczania zredukowanego współczynnika tarcia w poprzecznym łożysku ślizgowym. Prezentowane rozważania dotyczą łożyska wodzikowego silnika spalinowego. Wykorzystano rozwiązanie analityczne równania Reynoldsa dla łożyska o nieskończonej szerokości smarowanego olejem o stałej lepkości. Wyznaczone ciśnienie, naprężenie styczne oraz siły nośności, siły tarcia i współczynnik tarcia przedstawiono w postaci bezwymiarowej.
 • Lemski, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono wybrane problemy prognozowania stanu urządzeń siłowni okrętowych, możliwości i ograniczenia prognozowania oraz modele procesu obsług. Przedstawiono metody prognozowania i wykonywania obsług oraz ocenę ich przydatności.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The paper presents a new appliance designed by the authors, suilable for simultaneous cleaning of oily ship waters and exhaust gases from a diesel engine. A detailed description of the device and its working prmciple based on flotation and barbotage are given.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The papcr contains the description and working principle of a hydrocyclone with lowered turbulence. This hydrocyclone is protected by Polish patent Ni A 1(21)337760(22)2000 01 06 7(51) B 03B 5/34.
 • Lulka, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono budową stanowiska do badania separacji „wody zęzowej" w celu jej oczyszczania metodą termiczną. Hadunia prowadzono na wodzie zanieczyszczonej głównie produktami ropopochodnymi i chemikaliami, która jest przy tym silnie zemulgowana. Przedstawiono również plan badań.
 • Łosiewicz, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Temat systemów diagnostycznych okrętowych silników spalinowych napędu głównego stał się bardzo popularny we współczesnej literaturze fachowej. W przedstawionym artykule, na podstawie dostępnych materiałów i własnego doświadczenia zawodowego przeanalizowano rzeczywistą przydatność systemów diagnostycznych stosowanych obecnie na statkach.
 • Matejski, Mariusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono perspektywy modyfikacji układów automatyki instalacji i siłowni okrętowych z wykorzystaniem logiki rozmytej, ze szczególnym uwzględnieniem regulatorów neuro-fuzzy PID.
 • Matuszak, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeanalizowano szczególne modele bezpieczeństwa na przykładzie systemu technicznego siłowni o odnawialnych elementach. Zilustrowano je m.in. równaniami Kołmogorowa. Wyznaczono wskaźniki gotowości i niegotowości oraz inne wskaźniki niezawodności analizowanego systemu siłowni.
 • Matuszak, Zbigniew; Polek, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeanalizowano przyczyny uszkodzenia silnika, a w konsekwencji powstania pożaru w siłowni statku przeznaczonego do prowadzenia badań sejsmicznych, Analizą oparto na ciągu przyczynowo-skutkowym. Konsekwencje pożaru zilustrowano materiałem fotograficznym.
 • Michalski, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono sposób dokonywania oceny jakości energii odpadowej, zawartej w różnych jej nośnikach związanych z pracą okrętowych silników o zapłonie samoczynnym. Podano sposób oceny energetycznej i egzergetycznej. Przytoczono wyniki oceny jakości energii odpadowej przeprowadzonej dla wybranych silników napędu głównego statków.
 • Monieta, Jan; Dyba, Krzysztof (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę wstępnych badań diagnostycznych wtryskiwaczy silników okrętowych w fazie eksploatacji. Wykorzystano sygnały ciśnienia w przewodzie wtryskowym w dziedzinie częstotliwości i badano ich współzmienniczość ze wskaźnikiem obciążenią. Wyniki badań odniesiono do innych parametrów diagnostycznych procesu sprężania i spalania w silniku.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The propelting features of ships with controlled-step screws are determined on the basis of long and expensive experimental trials, which are, however, not always possi-ble. This concems the generał methodology and calculation programs of screw ęurve features of łarge ships when having a smali number of data and comparing them with those obiained experimentally. in order to establish their accuracy. Analysis of the con-vergence of cakulated and experimental resulls has been presented.
 • Myśków, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę analizy ilości związków toksycznych emitowanych do atmosfery przez pomocniczy kocioł opalany podczas eksploatacji statku w różnych stanach obciążenia kotła.
 • Pielka, Dariusz; Łosiewicz, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Systemy ekspertowe są nowoczesnym narzędziem mogącym wspomóc i zautomatyzować podejmowanie decyzji na morzu- Prawidłowa eksploatacja i automatyzacja obsługi okrętowego silnika spalinowego jest jednym z kluczowych zagadnień bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji jednostki pływającej. W artykule przedstawiono założenie systemu ekspertowego, mającego za zadanie automatyzację obsługi silnika okrętowego i polepszenie warunków jego eksploatacji poprzez najlepszą obsługę.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The presera aniele displays the possibility and makes the calculation of reliability ratę for propulsion complexes (Le. propeller, controllable pitch propeller unit and engine) on the examples of two different models of fishing \essels on the ground of logical schemes and failure treeing data surfaces.
 • Rajewski, Przemysław; Reszniak, Walery (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wzrost gęstości paliw okrętowych pozostałościowych i ich lepkości, nawet do 600 cSt, wymusił stosowanie nowych instalacji do wirowania paliw i nowe problemy ze spalaniem odpadów pochodzących z takich instalacji. Artykuł zawiera wyniki mikroskopowych i spektroskopowych badań struktury i wybranych własności chemicznych odpadów pochodzących z oczyszczania paliw o dużej gęstości i lepkości.
 • Raunmiagi, Zygmunt (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zakłócenia pracy systemu chłodzenia silnika głównego typu Mak 8M25 powstałe z zaniedbań kontroli jakości chłodnicy powietrza doładowania po naprawie.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The effectiveness of ship 's clearing devices and other cleaning devices or systems certificahan is carried out based on test bed measurements. Obviously the performance of cleaning eąuipment must necessarily take into consideration operational results as well. tn the works of W l.Reszmak il was indicated that any technological system for cleaning purposes should tnclude cleaning methods of various type of oil concentration from oil slicks to emulsified hydrocarbons tn water
 • Stachowiak, Marian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zadaniem pracy jest prezentacja matematycznego modelu sity tarcia między pierścieniami tłokowymi a tuleją cylindrową wolnoobrotowego silnika okrętowego, umożliwiającego uwzględnienie zjawiska tarcia przy wyznaczaniu ruchu silnika zarówno w stanie ustalonym, jak i nieustalonym.
 • Tuński, Tomasz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozpatrzono wpływ temperatury otoczenia na temperaturę gazów spalinowych silników serii MC. Wyznaczono współczynniki równań aproksymujących temperaturę spalin
 • Wiewióra, Antoni (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono założenia przyjęte w procesie opracowania projektu stanowiska do badań procesów odolejania mieszanin oleistych, powstających w eksploatacji statku. Zbudowane stanowisko badawcze umożliwia nie tylko badanie procesów odolejania Z użyciem różnych metod separacji, lecz także przeprowadzenie badań opracowanego urządzenia separującego według programu podanego przez IMO w Rezolucji MEPC 60(33)'.
 • Zeńczak, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Siłownie wiatrowe lądowe jak i szelfowe należą do najbardziej dynamicznie rozwijającego się sektora energetyki. W artykule poddano ocenie możliwość zastosowania elektrowni wiatrowych wspomagających produkcję energii elektrycznej na statku. Przedstawiony przykład obliczeniowy doboru elektrowni wiatrowej dla statku, wskazuje na możliwość osiągnięcia pewnych korzyści ekonomicznych wynikających ze zmniejszenia zużycia paliwa na dużych statkach.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds