English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

72 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 72 / 2003 

Recent Submissions

 • Ziółkowski, Maciej; Gatz, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano porównanie mocy holowania kadłubów kilku statków, wyznaczonej na podstawie badań modelowych oraz dwóch metod analitycznych: metody Kellera i metody Hollropa.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano przyczyny oraz skutki utworzenia drugiego rejestru statków w Norwegii (NIS). Przedstawiono pozycję NIS na tle rejestrów narodowych państw Unii Europejskiej ze względu na zatrudnienie załóg pływających. Szczegółowo opisano strukturę zatrudnienia oficerów, ze względu na narodowość, na statkach NIS.
 • Białas-Motyl, Anna; Giedrys, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeanalizowano ruch statków w porcie Szczecin według grup, typów i rodzajów statków. Wykorzystano w tym celu szczegółowe dane pochodzące z Kapitanatu Portu Szczecin za lata 1993-2001.
 • Chwesiuk, Krzysztof (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  d kilkudziesięciu lat na kwiecie podejmuje się prace badawcze i wdrożeniowe. których celem jest usprawnienie działań istniejących systemów transportowych. 0' tym nurcie szeroko prowadzone są prace i badawcze i wdrożeniowe dotyczące inteligentnych systemów transportowych (intelligent transportation system.s) — ITS.
 • Cieślewicz, Tomisław; Żaboklicka, Jadwiga (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zasady funkcjonowania wolnych obszarów celnych w Polsce. Zwrócono uwagę na problemy występujące w działalności tych obszarów. Zaprezentowano efekty ekonomiczne powołania w naszym kraju wolnych obszarów celnych.
 • Galor, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono koncepcję korytarza transportowego północ - południe, przebiegającego przez terytorium Polski i rwanego Korytarzem Doliny Odry. Zobrazowano miejsce polskich portów morskich Szczecina i Świnoujścia w tym korytarzu, przeanalizowano ich obecną sytuację i perspektywy rozwoju oraz szanse. jakie stwarza jego zatwierdzenie przez Radę Europy jako korytarza transeuropejskiego.
 • Gierdys, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano opisu węglowego przedpola portu Szczecin za pomocą liczby Portów, liczby wykonanych podróży, przewiezionej masy ładunkowej oraz ciągłości kontaktów porte')w przedpola z portem Szczecin. W węglowym przedpolu Portu Szczecin, zarówno w wywozie jak i przywozie, wiodącą rolę odgrywają Porty położone nad Bałtykiem. W wywozie ponad 50% masy ładunkowej przypadało na Danię, w przywozie 60% na Rosję. Najważniejszymi portami węglowego Przedpola portu Szczecin okazały się duńskie porty: Kopenhaga, Aalborg i Studstrup.
 • Hołowiński, Grzegorz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiano problem temporalności danych w systemach baz danych. Zaproponowano sposób realizacji temporalnego składowania danych w relacyjnej bazie danych na potrzeby raportowania w ramach systemów informacyjnych Zarządzania, kuny może być zastosowany w przedsiębiorstwach i organizacjach, np. urzędzie miejskim, zarządzie portu, w celu dostarczania syntetycznych danych w różnych układach informacyjnych oraz umożliwienia monitorowania osiągan\ eh wyników
 • Hołowiński, Grzegorz; Małecki, Krzysztof (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W praktyce istotnym problemem jest zmniejszenie liczby wejść układu logicznego, np. układu sterowania, procesora lub jego modułu, itp. Rozpoznanie symetrii argumentów funkcji logicznych pozwala na zmniejszenie liczby wejść takiego układu. IV niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań nad algorytmem poszukiwania symetrii zmiennych dla form wielomianowych. Proponowane rozwiązanie dotyczy nie tylko układów logicznych, ale także tych zjawisk, które można zapisać w postaci funkcji lub systemu funkcji logicznych.
 • Jasionowski, Robert (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie przeglądu literatury, przedstawiono w pracy różne rodzaje stanowisk badawczych używanych do badań odporności na erozję kawitacyjną. Dodatkowo zamieszczono opis urządzeń znajdujących się w polskich ośrodkach badawczych.
 • Kotowska, Izabela (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście planuje budowę infrastruktury technicznej przyszłego terminalu kontenerowego o rocznej zdolności przeładunkowej 70 tys. TEU. Co trzeba zrobić, aby terminal obsługiwał rocznie laką liczbę kontenerów? Czy na zapleczu znajdzie się wystarczająca masa ładunkowa, zapewniająca opłacalność eksploatacji terminalu? IV jaki sposób zachęcić załadowców, aby kierowali ładunki przez port szczeciński? W artykule podjęto próbę odpowiedzi na te pytania. Scharakteryzowano zaplecze portu w odniesieniu do ładunków zjednostkowanych oraz określono czynniki, które mogą wpłynąć na zacieśnienie związków pomiędzy portem a zapleczem, a przez to. na zwiększenie przeładunków.
 • Kozłowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wykazano, ze zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne zachodzące pod wpływem promieniowania ultrafioletowego w pigmentach metalicznych powłok malarskich chroni spoiwa tych powłok przed degradacją, a podłoże metalowe przed korozją. Również zjawisko to chroni przed korozją powłoki metaliczne. Rozpatrzone zostało oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego na osiem metali.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  In the article propable ways of further development of mankind are estimated and the results of anthropogenic influence on the surrounding environment are considered.
 • Wiśnicki, Bogusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Procedura uaktualniania Kodeksu JUDO Jest na stale wpisana w harmonogram prac odpowiednich podkomitetów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (/MO). Cel, jakim jest bieżące korygowanie treści kodeksu, jest osiągany w sposób uciążliwy dla użytkowników tej publikacji. Przykład dwóch ostatnich poprawek 30-00 i 31-02. daje możliwość analizy procedury' poprawiania kodeksu i pozwala sformułować szereg wniosków na ten temat.
 • Witas, Tadeusz; Mołodowicz, Grzegorz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W ziarnie kakaowym podczas składowania i przewozów na duże odległości na statkach morskich mają miejsce procesy oksydacyjne. Ustalone maksimum absorbancji w paśmie 532 nm potwierdza, że głównym związkiem uwalnianym Z utlenionych tłuszczów jest dialdehyd małonowy. Po wstępnym określeniu warunków fizykochemicznych metody tiobarbiturowej z hydrolizą alkaliczną można stwierdzić, że poziom MDA nie jest zależny od zawartości tłuszczów, ale od szybkości ich utleniania i zawartych w nich nienasyconych wyższych kwasów tłuszczowych, istnieje także zależność od czasu składowania towaru i czasu jego przewozu.
 • Witas, Tadeusz; Mołodowicz, Grzegorz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W procesach przetwórczych, podczas przewozów i składowania, złożone przemiany fermentacyjne w ziarnach kakaowych, w czasie suszenia i prażenia mogą powodować oksydację lipidów, których ocena jest nieodzowna ze względów żywieniowych i zdrowotnych. Skłoniła ona do doświadczalnego ustalenia optymalnych warunków fizykochemicznych uwalniania MDA metodą hydrolizy alkalicznej z zastosowaniem reagenta tiobarbiturowego (TBA) do oceny jakości surowców i produktów kakaowych, jako obiektywnego wskaźnika - markera towarowego.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds