English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

39 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 39 / 1990 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Chrzanowski, Janusz; Kirkiewicz, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zjawisko rozpraszania światła na dipolach elektrycznych. W pierwszej części wyznaczono pole promieniowania dipola elektrycznego, a następnie przekroje czynne na rozpraszanie. Przeanalizowano rozpraszanie na molekułach nie posiadających własnych momentów dipolowych oraz cząsteczkach polarnych.
 • Kapuściński, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Praca ta jest kontynuają opublikowanych wcześniej artykułów [1] i [2] oraz niniejszym Zeszycie Naukowym WSM - wszystkie te prace łączy ta sama tematyka: ukłądy kwantowo mechaniczne w ukłądzie sferoidalnym. Podano własności funkcji radialnych i kątowych, stałych separacji oraz algorytmy ich wylicze dla atomu wodoropodobnego. Pokazano explicite kilka stałych dla różnych liczb kwantowych w zależności od parametru p oraz wykresy funkcji radialnych i kątowych w zależności od zmiennych niezależnych
 • Kapuściński, Marek; Bobrowski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano explicite we współrzędnych sferoidalnych wzory na pęd, moment pędu i kwadrat momentu pędu i związki komutacyjne między nimi. Określono wektor Rummgego-Lenza i operator Casimira i pokazano, że funkcja falowa wodoropodobnego atomu jest funkcją własną wmienionych wyżej dwóch operatorów i operatora trzeciej składowej momentu pędu.
 • Kapuściński, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wykazano w sposób przybliżony, że wpływ promieniowania w ogólnym bilansie energetycznym podczas spalania pojedynczej kropli ma bardzo istotny wpływ na jej nagrzewanie i odparowanie. Na podstawie przeglądu najnowszej literatury pokazano, że problem ten był całkowiecie zaniedbywany i praca ta stanowiąca wstęp do rozpatrywanego zagadnienia powinna być dalej szczegółowo rozpatrywana.
 • Kapuściński, Marek; Chrzanowski, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeanalizowano zjawisko dyfrakcji w ujęciu Fraunhofera na wybranych aparaturach. W pierwszej jego części zaprezentowana jest ogólna koncepcja dyfrakcji na podstawie zasady Huygensa. Następnie przechodzimy do zagadnień dyfrakcji kolejno na aparaturach w kształcie prostokąta, koła oraz rombu
 • Kirkiewicz, Józef; Bobrowski, Zbigniew; Chrzanowski, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono teoretyczne podstawy teorii rozpraszania światła w zakresie rayleighowskim i ramanowski z ukierunkowaniem na rozkłady energetyczne. Wskazano na związek kształtu indykatrysy* rozpraszania z wielkością cząstek. Przedstawiono budowę urządzenia, które na podstawie pomiarów pochłaniania i rozpraszania strumienia światła umożliwia pomiar stężenia zapylenia powietrza lub gazów oraz określenie wielkości ziaren pyłów.
 • Kozłowski, Andrzej; Trześniowski, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano przeglądu literatury pod kątem możliwości wykorzystania membran do oczyszczania różnego rodzaju emulsji wodno-olejowych. Omówiono charakterystykę zaolejonych wód zęzowych oraz warunki ich usuwania ze statku. Zapoznano się z procesami membranowymi i możliwością zastąpienia obecnie stosowanych odolejaczy modułami ultrafiltracyjnymi.
 • Pikuła, Ryszard; Bobrowski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano analizy krytycznych zachodząych w dwuskłądnikowych stopach magnetycznych z feroo i antyferromagnetycznymi oddziaływaniami wymiany. Stosując technikę rozwinięć kumulantowych otrzymano analityczne wyrażenie na uśrednioną funkcję Greena oraz relacje na namagnesowanie i temperaturę krytyczną układu.
 • Rojek, Zdzisław; Stundis, Henryk; Żmijewska, Sławomiła (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opracowano założenie do projektu stacji odmineralizowania wody zasilającej wysokoprężne kotły parowe. Jako dane wyjściowe do tych założeń posłużyły: wyniki analizy fizykochemicznej wody, zapotrzebowanie wody i informacje o charakterze i własnościach mediów filtrujących.
 • Trześniowski, Waldemar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań nad myciem detali w myjni malarskiej Fabryki Maszyn Budowlanych "Bumar-Hydroma" w Szczecinie. Stwierdzono, że istnieje możliwość zastąpienia aktualnie stosowanego Ankofosu wodnymi roztworami Polfenylinu, które przy stężeniach 1,0 - 1,5% wag. już w temp 20 lub 30 st C wykazują bardzo dobrą sprawność mycia.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono algorytm obliczeń polegający na połączeniu metody siatek z interpolacją wyników przy przechodzeniu do siatek o większej gęstości. Postępowanie takie zapewnia dużą dokłądność wyników przy małej liczbie węzłów sieci i może pełnić rolę sprawdzaniu w stosunku do metod wariacyjnych.
 • Włodarski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Magnesowanie początkowe i pętle histerezy magnetycznej opisano za pomocą funkcji hiperbolicznych i cyklometrycznych o ławo wyznaczalnych parametrach empirycznych. Przedstawione zależności mogą znaleźć zastosowanie w analizie ww. procesów oraz obliczeniach strat energii związanych z histerezą magnetyczną.
 • Zalewski, Zbigniew; Krupiński, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki analizy wpływu danych technicznych statku na elementy cyrkulacji na podstawie przyjętej metody statystycznej - korelacji wielorakiej. Zagadnienie to ma podstawowe znaczenie w praktyce nawigacyjnej, szczególnie do zadań manewrowych. Zwrócono uwagę na konieczność rozszerzenia i dokładniejszego zbadania zagadnień związanych z parametrami cyrkulacji statku.
 • Zwierzewicz, Zenon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pracy obok przedstawienia problemu sterowania optymalnego wyprowadzono - na podstawie metody Caratheodory'ego - warunki konieczne i dostateczne optymalności sterowania w Bellmanowskiej formie. Wyprowadzono tzw. warunki transwersalności, jakie musi spełniać wekto stanu w momencie osiągnięcia zbioru celu. Przedstawiony aparat zillustrowano na kilku przykładach z zakresu optymalnej nawigacji.
 • Zwierzewicz, Zenon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pracy obok przedstawienia metody Caratheodory'ego od noszącej się do tzw. najprostszego zadania rachunku wariacyjnego, podano również jej zastosowanie do zagadnień z ruchomymi końcami. Wyprowadzono w prostszy sposób (w stosunku do znanego w literaturze) warunki transwersalności, a więc warunki jakie musi spełniać ekstremala w swoich początkowym i końcowym punktach. Podano ilustrację wyprowadzonych warunków na przykładzie.
 • Żmijewska, Sławomiła (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Do najważniejszych czynników wpływających na właściwości ochronne inhibitorów należą: stężenie jonów chlorkowych, temperatura i szybkość przepływu roztworu. Wielkości te w przypadkach awaryjnych mogą poważnie zmineiać właściwości inhibitorów, dla tego też przebadano ubytek masy próbek wykonanych z żeliwa Żl 200, w dwóch seriach, przy małych stężeniach jonów chlorkowych

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds