English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

33 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 33 / 1988 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Szozda, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Poruszono problemy zawiązane z oceną możliwości samodzielnego zejścia z mielizny. Podano czynności, jakie należy wykonać po wejściu na mieliznę i omówiono je. Następnie przedstawiono algorytm analitycznej analizy możliwości samodzielnego zejścia statku z mielizny. Algorytm uzupełniono o tablice współczynników użytych w poszczególnych wzorach.
 • Szozda, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Poruszono problemy dotyczące określenia wyporu statku na podstawie odczytu zanurzenia. Przedstawiono sposób odczytu wyporu na podstawie arkusza krzywych hydrostatycznych oraz poprawki wyporu związane z przegłębieniem statku, ugięciem kadłuba i gęstością wody.
 • Uchacz, Waldemar; Ludorowski, Jan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono możliwości realizacji algorytmu kontroli załadunku statku przy pomocy mikrokomputera ZX SPECTRUM. Opisano zależności analityczne wyliczanych parametrów statecznościowo-wytrzymałościowych. Przedstawiono schemat blokowy algorytmu oraz jego realizację dla danych masowca m/s "Janusz Kusociński". Wyniki zamieszczono w formie liczbowej i graficznej. Ustosunkowano się do możliwości wykorzystania opracowanego algorytmu.
 • Porada, Jędrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Poruszono problem podstawowych parametrów statku morskiego, tj. hamowania swobodnego i aktywnego. Autor na podstawie badań obcych oraz własnych doświadczeń przedstawia wzory umożliwiające nawigatorowi określenie czasu i drogi hamowania własnego statku w różych warunkach eksploatacyjnych. W obliczeniach proponuje uwzgledniać wpływ takich czynników, jak: stan załadowania, rodzaj napędu, przegłębienie na dziób statku, głębokość akwenu. Nie uwzględniono wpływu wiatru i prądu.
 • Porada, Jędrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Poruszono problemy manewrowo-eksploatacyjne na promach Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Autor na podstawie własnych obserwacji, w czasie rejsów na każdym z pięciu promów tego armatora, przedstawia sowje spostrzeżenia i uwagi dotyczące głównie specyfiki manewrowej. Podano również prądy analitycznej oceny efektywności manewrowej zastosowanych kompletów napędowo-sterowych. Poruszone zostały też sprawy statecznościowe oraz obsługi towarowo-pasażerskie. Artykuł zawiera krytyczną ocenę zaplecza lądowego, specyficznych trudności manewrowych na tle wymogów bezpieczeństwa i efektywności eksploatacyjnej.
 • Pilawski, Tadeusz; Kordas, Ruta Leśmian - (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono charakterystykę surowców fosforonośmych: apatytów i fosforytów pod względem składu mineralogicznego, chemicznego i granulemetrycznego oraz właściwości istotnych w transporcie morskim ładunków.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Pilawski, Tadeusz; Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Określono wielkość strat mączki rybnej oraz miejsca i przyczyny ich powstawania w sferze przechowywania i transportu. Na podstawie opracowanego bilansu dynamicznego strat mączki rybnej określono wielkość strat tego towaru.
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na postawie badań wykonanych w warunkach rzeczywistych, stwierdzono niewłaściwe warunki mikroklimatyczne przechowywania mączki rybnej w magazynach lądowych oraz w ładowniach statków transportowych i przetwórczych.
 • Plewski, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wysokie koszty eksploatacji tonażu, przy rosnącej kapitałochłonności inwestycji tonażowych, to główne problemy nękające armatorów u schyłku XX wieku. Problemy te występują ze szczególną ostrożnością w przypadku budowy supernowoczesnych statków przyszłości, które powstają w stoczniach RFN i innych krajach zachodnich. Kalkulacje ekonomiczne wykazują jednak, że znaczne nakady poniesione przez armatorów wspieranych przez rządy, powinny się zwrócić już w ciągu pierwszych czterech lat eksploatacji tych nowoczesnych i konkurencyjnych jednostek, ich bieżące koszty operacyjne będą się kształtowały natomiast na poziome o 25% niższym od kosztów statków konwencjonalnych.
 • Witek, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono strukturę wszystkich awarii, jakim uległy statki PŻM w latach 1975-1985 z jednoczesnym pokazaniem na ich tle struktury awarii technicznych oraz struktury strat z tego tytułu. Awarie techniczne stanowią najwięszą grupę /45%/ wypadków zaistniałych na statkach PŻM. Jednakże niewiele było /1,5%/ tych najbardziej niebezpiecznych, tj. pożarów na statkach. Także liczba awarii technicznych przypadająca na jeden statek w badanym okresie zmalała /od 0.97 w 1976 roku do 0.58 w 1985 roku/
 • Witek, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Okres 1971-1985 r. odznaczał się nie tylko rozbudową floty trampowej, ale i istotnymi zmianami jakosciowymi tonażu. Nieustannie postępował proces wymiany i modernizacji floty. W miejsce jednostek wycofywanych ze względu na zly stan techniczny wprowadzano statki nowe, których parametry techniczno-eksploatacyjne bardziej odpowiadały wymogom światowym. Był to typowy proces reprodukcji tonażu, czyli odtwarzania warunków produkcji usług transportowych.
 • Witek, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono organizację polskiego przemysłu remontu statków oraz zadania i aktualne możliwości tego przemysłu. Zwrócono uwagę na ograniczone zdolności produkcyjne w porównaniu do potrzeb krajowych armatorów. W zakresie remontu statków dużych /masowców i zbiornikowcóc o nośności powyżej 55 tys. DWT/ zdolność ta była zerowa, w grupie statków średnich wynosiła około 50 proc. To było główną przyczyną zmiany polityki remontowej PŻM, która od 1980 roku uwzględ00niania korzystanie w większym zakresie z usług zagranicznych stoczni remontowych, o ile są one wykonane lepkiej, taniej i szybciej.
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie obszernego materiału statystycznego dotyczącego awarii i wypłat z Funduszu Odszkodowawczego Zanieczyszczeniami Olejowymi /zgodnie z Konwencją CEIFOP - 1978/ autor poddał analizie niektóre aspekty przyczyn awarii zbiornikowców. W szczególności ustosunkowuje się do "czynnika ludzkiego" jako przyczyny awarii i wysokich kosztów społecznych związanych z likwidacją ich skutków.
 • Kryżan, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Najważniejszym problemem dla bezpiecznego przewozu pełnostatkowych ładunków drewna jest właściwie zaplanowanie jego rozmieszczenia jak również dokładne określenie załadowanych ciężarów. Ważna jest tutaj dokładna znajomość strat sztauerskich dla poszczególnych jego asortymentów w różnych pomieszczeniach ładowni i na pokładzie.
 • Pasierbski, Bogusław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono aktualny stan radiokomunikacji morskiej ze szczególnym podkreśleniem jej roli i efektywności dla celów bezpieczeństwa mienia i życia ludzkiego na morzu. W dalszej części omówiono rozwój radiokomunikacji morskiej do roku 1997, wskazując na elementy tworzące, wprowadzany w życie, nowy Światowy Morski System Bezpieczeństwa i Ratownictwa /GMDSS/ oraz jego rolę dla zapewnienia większej efektywności w ratowaniu życia ludzkiego i podniesienia bezpieczeństwa żeglugi.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds