English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

25 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 25 / 1985 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Ciechański, Janusz; Grzybowski, Leon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono rezultaty własnych badań stopnia zużycia pierścieni uszczelniających okrętowego silnika Sulzer RD 76 i opracowano otrzymane wyniki metodami analizy statystycznej. Mogą one być wykorzystane praktycznie w planowaniu eksploatacji silników tego typu, zastosowanych w PMH.
 • Dauksza, Zbigniew; Zapaśnik, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie badań przeprowadzonych na Wydziale Mechanicznym WSM przedstawiono genezę procesu przesypieszonego uszkodzenia zaworów wydechowych w blokowych silnikach spalinowych. Wyniki badań mogą być wykorzystane przez producentów zaworów do zwiększenia ich trwałości.
 • Dorobczyński, Lech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono koncepcję mikroprocesorowego systemu korygującego korekcji charakterystyk statystycznych nieliniowych torów pomiarowych, a także konfigurację systemu oraz oszacowano czasy wykonania programów korekcji nieliniowości.
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zareprezentowano wyniki badań materiałowych korpusów rozpylaczy silników okrętowych ZL 40/48 ze szczególnym uwzględnieniem ich obciążeń cieplnych. Przedstawiono również metodykę badań eksplaoatacyjnych tych elementów komory spalania oraz badań laboratoryjnych.
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono zagadnienia obciążeń cieplnych rozpylaczy tłokowych silników okrętowych, podając przebieg badań oraz metodykę wyznaczenia rozkładu temperatury rozpylacza na podstawie parametrów pracy silnika /wykresy indykatorowe/, zilustrowano. Opracowane wyniki ujęto w formie tabel i wykresów
 • Drozdowski, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono przepływ ciepła przez wtryskiwacz i czynniki wpływąjace na temperaturę rozpylacza. Omówiono szczegółowo opracowany model elektryczny rozkładu temperatur w rozpylaczu. Poddano analizie wyniki badań.
 • Drozdowski, Józef; Grodzki, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wykorzystując równanie Reynoldea dla panewki hiberboloifalnej, wprowadzono w sposób analityczny równania rozkładu ciśnień przy założeniu łożyska :nieskończenie krótkiego". Pole ciśnień zostało wyprowadzone na podstawie podprogramu GROD 3, który wyznacza rozkład ciśnień dla zadawanej krzywej drogi środka czopa.
 • Grodzki, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych eksploatowanych panewek. Wykonano pomiary zużycia i chropowatości. Porównano wyniki zużycia osiągnięte na drodze eksperymentalnej oraz poprzez modelowanie matematyczne. Wykazano możliwość obliczania zużycia na etapie konstruowania.
 • Kamiński, Włodzimierz; Pawski, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono analizę możliwości mieszania olejów obiegowych produkcji krajowej z olejami zagranicznymi. Wyniki badań podano w formie tabel i wykresów. Podano oceny wyników oznaczeń poszczególnych własności mieszanek olejów a w zakończeniu podsumowania wyników badań.
 • Kirkiewicz, Józef; Słowiński, Zdzisław; Heimrath, Adam (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie badań rozproszenia dyfrakcyjnego przedstawiono teoretyczną analizę ograniczeń możliwości pomiaru składu ziarnowego pyłu, Uwzględniając obliczenie sporządzono przykłądowe wykresy rozkładu widma dyfrakcyjnego dla pyłów o różnej ziarnistości. Przeprowadzono analizę wpływu źródła światła i rodzaju detektora na wyniki pomiarów. Zaprezentowano także własną wersję konstrukcji pyłomierza do wyznaczania frakcyjności pyłów, porównując ją z wersją stosowaną w światowych rozwiązaniach.
 • Kowaleski, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedmiotem rozważań jest możliwość wykorzystania metod rozwiązywania zadań optymalizacji wielokryterialnej do wyznaczania optymalnych parametrów liniowego, bezmasowego układu wibroizolacji dla maszyn i urządzeń siłowni okrętowej. W wyniku analizy prowadzonej pod kątem przydatności proponowanych dotychczas kryteriów wibroizolacji dla potrzeb okrętownictwa, autor przyjmuje tzw. kryterium zastępcze do oceny efektywności układu wibroizolacji. Przyjęte kryterium zastępcze, w następnictwie sformułowanego dalej zadania optymalizacji elastycznego posadowienia, jest funkcją celu do rozwiązywanego zagadnienia wibroizolacji.
 • Kurek, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono podstawy działania elementarnej komórki pamięci /na przykładzie EPROM 1702 A/, wyjaśniając sposób i warunki potrzebne do zapisu i odczytu informacji oraz omawiając czynniki mające wpływ na zachowanie się pamięci w funkcji czasu, napięć zasilających i innych parametrów.
 • Kurek, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opracowano programator pamięci stałej EPROM 1702 A, sterowany maszyną cyfrową poprzez jednostkę sterującą systemu pomiarowego. Urządzenia i bloki pracujące w systemie pomiarowym są dołączone do minikomputera za pomocą jednostki sterującej, pracującej w kanale arytometru. Programtor jest jednym z szesnastu możliwych podkanałów systemu pomiarowego.
 • Listewnik, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W części wstępnej omówiono problemy eksploatacyjne, na które współczesne odolejacze napotykają zarówno na statkach jak i na lądzie. Hydrocykony do rozdziału faz ciecz-ciecz-ciało stałe są rozpatrywane jako wstępny stopień oddzielania w stosowanych obecnie dwustopniowych układach odolejaczy.
 • Nozdrzykowski, Krzysztof (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Prawidłowa ocena zużycia eksploatacyjnego elementów łożysk ślizgowych jest jednym z ważnych zagadnień, zwłaszcza przy remoncie silnika. W pracy zamieszczono wyniki oceny eksploatacyjnej dla panewek cienkościennych silników M400 i M401A. Wyniki badań wskazują na niedostateczną jakość wykonania panewek cienkościennych jako przyczynę ich przyspieszonego zużycia.
 • Olejniczak, Elżbieta (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Celem modelu symulacyjnego jest ukazanie zależności pomiędzy elementami systemu technicznej eksploatacji floty i przedsiębiorstwa oraz wpływu zmian szybkości obiegu informacji na działanie armatora. Symulacja przebiega na dwóch poziomach: poziomie statku i poziomie przedsiębiorstwa. Analiza modelu ma określić punkty krytyczne zachowania się systemu dążącego do równowagi dynamicznej na określonych poziomach stabilności. Omówiono poszczególne etapy modelowania, oparte na czterech pojęciach bazowych: stan, strumień, struktura, dynamika
 • Stefanowski, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę modelowania stabilizacji statku na zadanym kursie w warunkach nieregularnego falowania morza, pozwalającą wykorzystać linearyzowany model dynamiki statku opracowany dla falowania regularnego. Założoną gęstość widmową mocy falowania proponuje się zamodelować sumą sinusoid o stałej aplitudzie i przypadkowej fazie sumowania. Od każdej tak określonej składowej określa się wartość sił i momentów działających na statek i pozorną częstotliwość spotkania składowej ze statkiem.
 • Zwierzewicz, Zenon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wprowadzono uproszczony, kinematyczny model względnego ruchu dwóch statków na morzu. Przeanalizowano możliwości wykorzystania modelu w różnych wariantach sytuacji kolizyjnych.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds