English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

22 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 22 / 1982 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Bojanowski, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dla obszaru polskiej strefy rybackiej, podzielonego na tzw. "kwadraty", przeprowadzono oszacowanie zakresów głębokości /co 10m/. Wyniki tych obliczeń przedstawiono w tabelach. Ogólnie w polskiej strefie rybackiej głębokości dochodzą do 120m: prawie 40 proc. ma głębokości mniejsze niż 40m, a zaledwie nieco ponad 5 % głębokości większe niż 100m. W ten sam sposób obliczono powierzchnię dna pokrytego kamieniami.
 • Dunin-Kwinta, Izabella; Cupiał, Zbigniew; Olbromska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dorsze są rybami stenotermicznymi i przejmuje się, że w Bałtyku w okresie żerowania mogą one występować w wodach o temperaturach 3+10st C, Opierając się na tym założeniu, autorzy dokonują analizy temperatur wód powierzchniowych 5 stacji brzegowych, tj.: Międzyzdrojów, Mielna Władysławowo, Helu i Gdyni w dwudziestoleciu 1961-1980 i wyjazuje, że we wszystkich omawianych stacjach brzegowych wyróżnić można dwa okresy zwiększonego prawdopodobieństwa występowania wody o temperaturach odpowiednich dla dorszy.
 • Dunin-Kwinta, Izabella; Olbromska, Ewa; Bojanowski, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wykazano, że rozmieszczenie dorszy bałtyckich w okresie pozarozrodczym nie zostało dotychczas opisane. Na podstawie analizy wydajności połowowych kutrów 17 a łowiących tuką denną autorzy dochodzą do wniosku, że tworzą one koncentracje letnio-jesienne pojawiające się dośc regularnie w rejonie ustecko-łebskim. Postulują się więc dalsze badania i inwentaryzacja pozarozrodczych koncentracji dorszy bałtyckich.
 • Jaworski, Stefan Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Pierwsza, wprowadzająca część opracowania, zawiera dyskusję na temat podstawowych pojęć w przemiocie ilościowych metod oceny jakości oraz potrzebm warunków i zakresu stosowania innych niż ekonomiczne mierników oceny efektów postępu techniczno-naukowego. W drugiej części dokonano, metodą analizy porównawczej, wyboru jednej z metod kwalitonomicznych - zastosowanych w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni, przez Jerzego Sierockiego - do oceny tylko dwóch konstrukcji włoków pelagicznych, których badania eksploatacyjne zamierza przeprowadzić Instytut Rybołówstwa Morskiego WSM w Szczecinie. W badaniach, wykonanych przez MIR, do oceny jakości 4 różnych konstrukcji zestawów trałowych do połowu kryla, zastosowano dwie metody kwalitonomiczne: metodę PATTERN oraz tzw. metodę Kolmana - zmodyfikowaną przez J. Sierockiego.
 • Krupowies, Jan; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Do preparowania przędzy i tkaniny sieciowej z polikaproamidu /PA6/ zastosowano wodne emulsje polimerów dla niektórych oznaczono podstawowe własności fizykochemiczne. Następnie zbadano wływ zastosowanych preparacji na takie własności użytkowe poliamidowych materiałów sieciowych, jak: wytrzymałość i sztywność przędzy rybackiej, sorpcję wody przez tę prządzę, adhezję naniesionej otoczki polimerowej do tkaniny polikaproamidowej oraz jej wymywalność w sztucznej wodzie morskiej podczas laboratoryjnej eksploatacjo.
 • Litwinowicz, Henryk (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono własne opracowanie dotyczące sposobów kroju i obliczania powierzchni jądra o oczkach sześciokątnych. Krojenie jądra, polegające na przecinaniu boków oczek sześciobocznych tkaniny sieciowej musi być poprzedzone dokładnymi obliczeniami wymiarów elementów sieciowego i rodzaju kroju. Kierunek kraju ustala się umownie w stosunku do układu węzłów lub oczek w jądrze.
 • Markiewicz, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pracy przedstawiono koncepcję i wykorzystaniem praktyczne nowej metody badania wymiarów geometrycznych skupisk ryb za pomocą echosondy wielowiązkowej. Badania wykonano na statku szkolno-eksploatacyjnym m/t "Rybak Morski" w okresie lipiec-sierpień 1980 r. w czasie połowów błękitów /Micromesietius poutassou - Rieso/ w rejonie Morza Norweskiego. Do badań użyto sonaru firmy ELAC typu Panorama - Lodar /dziewięciowiązkowego/, pracującego w płaszczyźnie pionowej /jako echosonda/.
 • Piechowiak, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono nowoczesne metody dotyczące poszukiwania i rozpoznawania ławic ryb za pomocą sonaru. Metody poszukiwania przedstawiono przy spełnieniu warunków optymalnej penetracji przestrzeni wodnych a metodą rozpoznawania ławic opracowano na podstawie logicznych sposobów określania obiektów podwodnych. Ponadto przedstawiono opis procesu poszukiwania ryby a także model funkcjonalny odbioru informacji w ujęciu wielowymiarowym. Metoda poszukiwania przy spełnieniu warunków optymalnych penetracji przestrzeni wodnych polega na poszukiwaniu ekstremum gęstości skupisk ryby na łowisku i zachowaniu optymalnego przeszukiwania przestrzeni wodnej sonarem.
 • Piechowiak, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono sposób określania dróg rozchodzenia się fal dźwiękowych i ultradźwiękowych dla wyznaczania kształtu wiązki sonarowej w płaszczyźnie pionowej potrzebne do prawidłowej obsługi sonaru. Rozważania sprowadzono do rachunku matematycznego jak również geometrycznego zobrazowania w celu uzyskania dużej zrozumiałości rozwiązania, jakie zawiera podany program komputerowego określenia trajektorii fal dźwiękowych i ultradźwiękowych, łącznie z możliwością uzyskania rozczepienia wiązki sonarowej.
 • Różycki, Olgierd (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W sprawozdaniu z wyprawy Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk do Horneundu /Spitebergen/ w 1980 r., przedstawiono jej przebieg oraz zakres wykonywanych prac. W czasie pobytu na Spitebergenie zbierano materiały do zagadnień z ornitologii, fauny dennej bezkręgowców /morskiej i słodkowodnej/ oraz ichtiologii.
 • Wilczyński, Bolesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W oparciu o materiały zebrane podczas rejsu eksploatacyjnego trawlera typu B-418-u szukano zależności pomiędzy wskazaniami urządzeń ichtiolokacyjnych oraz czasem trałowania a wynikiem połowu. Zapisy echosond pionowej i sieciowej pozwalają z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć wynik połowu, warunkiem koniecznym do ich prawidłowej interpretacji jest znajomość łowiska i czasu trałowania oraz uwzglednienia intensywność łowiska i czasu trałowania oraz uwzględnienia intensywności zapisu na echogramie.
 • Tadeusz, Witas; Wędzińska, Jadwiga (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Oleje jadalne, tran i oliwę z oliwek poddano procesom utleniania i polimeryzacji termicznej podczas przechowywania w zakresach temperatur -5st C, +5stC, +20stC, +37stC, bez dodatków i z dodatkiem witaminy A, z dodatkiem 10 proc. wody oraz napromieniowaniu UV. Stwierdzono, że wzbogacanie olejów w witaminę A w ilści 0,028 - 0,029 milionów j.m./1 g oleju powoduje przyspieszenie procesów utleniania i polimeryzacji termicznej olejów, skraca fazy reakcji i podwyższa poziom utleniania w zależności od temperatury przechowywania UV wpływa na wzrost reakcji utlenienia i wzrost polimeryzacji termicznej oliwy.
 • Witas, Tadeusz; Wędzińska, Jadwiga; Śledziowski, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zbadano możliwość zastosowania oznaczania stopnia oksydacji tłuszczowców przez pomiar stężenia dwualdehydu malonowego metodą tiobarbiturową z hydrolizą alkaliczną w produktach z krylów jako metody jakościowej. Zmiany stopnia utleniania tłuszczów w produktach z krylów przechowywanych w zakresie temperatur +20stC i +2stC w ciągu 15 do 20 dób mieszczą się w przedziałach 12-14 jednostek liczb TBA.
 • Gaj, Jolanta (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono dorobek naukowy pracowników Instytutu Rybołówstwa Morskiego w latach 1979-1981 w tym zakończone prace doktorskie, wystąpienia na ogólnopolskim forum naukowym i udział w pracach nad reformą gospodarczą. Omówiono kontakty z zagranicznymi uczelniami i ośrodkami naukowymi, posiedzenia naukowe Instytutu oraz nagrody i odznaczenie przyznane pracownikom IRM.
 • Olbromska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono magisterskie prace dyplomowe Instytutu Rybołówstwa Morskiego Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie w latach 1979 - 1980, które oceny ponad dobre i bardzo dobre.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds