English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

21 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 21 / 1982 

Recent Submissions

 • Bobrowski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano separacji zmiennych w równaniu Hemholtza we współrzędnych elipsoidy obrotowej wydłużonj i spłaszczonej. W wyniku zastosowania metody WKB /przybliżenia kwaziklasycznego/ otrzymano kwaziklasyczną asymptotykę wydłużonych kątowych funkcji elipsoidalnych /sferoidalnych /. Podano również ogólne równanie całkowe na wartości właściwe.
 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Osiągnięcie funkcji celu zarządzania portem morskim realizuje się w wyniku osiągania szeregu celów cząstkowych, /podcelów/ i jest uwarunkowane posiadaniem odpowiedniego, wysoce specyficznego zasobu informacji. Podjęta próba przedstawienia problemu budowy banku danych , zaspokajającego rosnące pod względem ilościowym i jakościowym potrzeby informacyjne, ma na celu ukazanie możliwości zwiększenia efektywności funkcjonowania portu morskiego, jako systemu gospodarczego.Na tle ogólnych zagadnień budowy i funkcjonowania banku danych przedstawiono zadania, funkcje oraz model banku danych portu morskiego. Omówiono zasady skreślania rodzajów i zawartości informacyjnej zbiorów informacji stanowiących podstawowy element banku danych, wykazano celowość zastosowania wybranej strategii opisując niezbędne warunki jej realizacji przy budowie banku danych portu morskiego
 • Krupiński, Ryszard; Zalewski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zastosowanie metody różnic skończonych /metody siatek/ do obliczania belki -ściany na podłożu sprężystym. Metoda różnic skończonych jest szczególnie wygodna. Metoda różnic skończonych jest szczególnie wygodna w przypadku zastosowania do obliczeń elektonicznej maszyny cyfrowej. Rozpatrywano belki - ściany posadowione na podłożu typu Winklera oraz oparte na podporach przesuwnych z uwzględnieniem odporu sprężystego. W artykule wyprowadzono równania różnicowe dla poszczególnych przypadków posadowienia belki - ściany z uwzględnieniem warunkuw brzegowych. Wyprowadzone równania różnicowe stanowią podstawę do wykonania algorytmu a następnie programu na EMC obliczającego belkę - ścianę. Zaprezentowany sposób obliczania belki - ściany zilustrowano dwoma przykładami rachunkowymi w których obliczenia wykonano na EMC ODRA - 1204.
 • Krupiński, Ryszard; Zalewski, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono sposób obliczania belki na dwuparametrowym podłożu sprężystym, w którym jako kryterium optymalizacji przyjęto warunek minimum energii sprężyny nagromadzonej w belce. Rozwiązanie otrzymano w wersji dyskretnej. Konieczne do wyznaczenia energii sprężystej nagromadzonej w belce ugięcia belki oraz osiadania podłoża obliczono w oparciu o program na EMC ODRA 1204 napisany w języku programowania Algol 1204. Opis sposobu wyznaczania optymalnego kontaktu belki z podłożem zilustrowano przykładem rachunkowym.
 • Krupowies, Jan; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono preparowanie przędzy i tkaniny sieciowej z polikaproamidu /PA 6 / modyfikowaną emulsją poliuretanową /PU - 401/ , zawierającoą dodatek różnych ilości blokowanego dwu- i trójizocyjanianu jako czyników sieciujących.Dla emulsji tej oznaczono podstawowe własności fizykochemiczne.Następnie zbadano wpływ zmodyfikowanej preparacji na takie własności uzytkowe polikaproamidowych materiałów sieciowych jak: wytrzymałość i sztywność przędzy rybackiej, sorpcję wody przez tę przędzę, adhezję naniesionej powłoki poliuretanowej do tkaniny poliamidowej i jej stopień usieciowania oraz wymywalność w sztucznej wodzie morskiej podczas prania testowego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierzono, że dodatek każdego ze stosowanych związków sieciujących poprawia charakterystykę preparowanej przędzy i tkaniny sieciowej. Najlepsze jednak wyniki, z użytkowego punktu widzenia uzyskano przy zastosowaniu do emulsji PU = 401 dodatków trójizocjanu blokowanego fenolem /PTF/ który daje preparacje o większej odporności na wymywanie testowe w wodzie morskiej dzięki większej ich sile adhezji do podłoża poliamidowego niż siła adhezji preparacji z dodatkami blokowanego dwuizocyjanianu metyloetyloketoksynem /DTK/ i fenolem /DTF/. Stwierdzono również korelacje pomiędzy stopniem usieciowania naniesionego poliuretanu a badanymi własnościami fizycznymi preparowanej przędzy rybackiej
 • Trzesinowski, Waldemar; Kulikow, Elżbieta (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano wynik badań nad własnościami korozyjnych alkalicznych roztworów myjących : 0.5% ługu sodowego, 1% polfenylinu i 1% poletylinu. Pozwalają one na wysunięcie wniosku, że wyżej wymienione roztwory nie zwiększają zagrożenia korozyjnego w stosunku do stali stosowanej do wyrobu zbiorników oleju rybnego na statkach - przetwórniach. Roztwory myjące mogą być przygotowane w wodzie morskiej, co ułatwia mycie podczas eksploatacji statku
 • Trześniowski, Waldemar R.; Wojtasik, Kazimiera (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Badano proces mycia powierzchni metalowych pokrytych osadami dennymi olejów rybnych, pobranych z trzech statków przetwórczych, za pomocą wodnych roztworów detergentów, mydeł oraz związków i preparatów alkalicznych. Wyniki przedstawiono w formie tabel , a sprawność mycia w formie wykresów. Najlepszą sprawnością mycia charakteryzują się roztwory ługu sodowego , polfenylinu oraz poletylinu w temperaturach 293 K i 323K.
 • Żmijewska, Sławomiła; Kosiba, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiona badania wpływy inhibitorów Atlas C.I.2 i Ameroid DEWT-HC na przebieg procesu korozji żeliwa ŻL 20 przy różnych szybkościach przepływu wody chłodzącej i zamiennej gładkości powierzchni. Badania wykonano metodą grawimetryczną. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najlepsze własności antykorozyjne wykazują badane inhibitory w zakresie prędkości przepływającej wody od 0.2 m/s do 0.4 m/s.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds