English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

20 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 20 / 1981 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Brzuska, Bogumił; Piłasiewicz, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Skoncentrowano się na analizie empirycznej skuteczności oddziaływania wychowawczego na przykładzie WSM w Szczecinie. Z przeprowadzonych badań wynika, że proces wychowania morskiego jest zróżnicowany i przebiega w zmieniających się warunkach przestrzenno czasowych. Istotną rolę w procesie wychowania odgrywa osobowość wychowawcy.
 • Burger, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Samorząd terytorialny był traktowany w założeniach programowych ruchu ludowego jako jedna z form realizowania ludowładztwa. Ruch ludowy traktował zarazem samorząd terytorialny jako szkołę pracy obywatelskiej. U źródeł walki o rozwój samorządu terytorialnego leżała idea aktywizacji szerokich mas chłopskich. W myśl założeń stronnictw ludowych istniało przekonanie, że liczebne przewaga chłopów będzie decydowała o zdobyciu przez nich większości w parlamencie i objęciu kierownictwa państwem.
 • Derbisz, Alicja (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dialektyka marksistowska szczycąca się przezwyciężeniem sprzeczność między systemem a metodą w poglądach Hegla sama popadła w taką samą sprzczeność i to z podobnych to w Hegla powodów. Przyczyną było posłużenie się filozofią jako instrumentem apologii polityki. Rezultatem natomiast - deformacja samej dialektyki.
 • Grzybowski, Adam; Łukasik, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono próbę oceny roli i znaczenia wynalazczości oraz racjonalizacji w realizacji postępu technicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych. W tym celu poddano badaniom cztery przedsiębiorstwa, zlokalizowane na terenie miasta Szczecina, a mianowicie: Stocznię Szczecińską im. "A. Warskiego", Fabrykę Urządzeń Budowlanych "Hydroma", Zakłady Sprzętu Elektrogrzejnego "Selfa" i Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Odra".
 • Janasz, Władysław; Marek, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Obok uwag wstępnych, przedstawiono problematykę czynników determinujących mechanizm procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych.. Badaniami objęto cztery przedsiębiorstwa pochodzące z różnych branż przemysłu /odzieżowego, okrętowego, elektrotechnicznego i maszynowego/ w latach 1975-1979.
 • Jaworski, Stefan Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono analizę ogólnie obowiązujących w gospodarce narodowej metod obliczania ekonomicznych efektów postępu technicznego w zastosowaniu do specyficznych warunków wdrażania postępu technicznego w zakresie nowych konstrukcji narzędzi połowów morskich, w obowiązującym aktualnie systemie ekonomiczno - finansowym gospodarki rybnej, w tym systemie cen zbytu.
 • Jaworski, Stefan Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Daleko idące przemiany w życiu społeczno-politycznym kraju, które objęły także i szkolnictwo wyższe, wymagają zarówno powrotu do szeroko rozumianych leninowskich norm życia partyjnego jak i dostosowania metod pracy uczelnianych organizacji partyjnych do warunków tworzącej się autonomii i samorządności socjalistycznej szkoły wyższej. Bazując na: cechach środowiska szkoły wyższej, uchwałąch posiedzeń plenarnych KC PZPR w sprawie zadań organizacji partyjnych i rozwoju demokracji wewnątrzpartyjnej, dotychczasowych kierunkach dyskusji w zakresie rozwoju autonomii i samorządności szkoły wyższej oraz doświadczeniach uczelnianej organizacji partyjnej, w nowych jakościowo warunkach pracy w Uczelni.
 • Lasek, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono rolę PPR okręgu Pomorza Zachodniego w zjednoczeniu ruchu robotniczego w tej części Polski w latach 1945-1948. Przedstawiony został zarys historii organizacji PPR na Pomorzu Zachodnim na tle innych partii i ugrupowań politycznych. Zarysowano także program polityczny PPR i PPS, różnice i podobieństwa w podejściu tych partii do głównych wówczas problemów życia społeczno - gospodarczego i politycznego. W wyniku analizy okazało się, że w podstawowych problemach obie partie były zbieżne w swoich poglądach, różnicowało je jedynie podejście do rozwiązywania tych problemów.
 • Łaski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono koncepcję reformy gospodarczej w Polsce w oparciu o dwa zasadnicze dokumenty, wokół których rozwinęła się ogólnonarodowa dyskusja na ten temat, a mianowicie: opracowanie zainicjowane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego "Propozycje zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w Polsce" / dodatek do Życia Gospodarczego, listopad 1980 r./ oraz opracowanie Komisji ds. Reformy Gospodarczej / powołanej przez rząd / "Podstawowe założenia Trybuny Ludu, styczeń 1981r. W artykule, obok uwag wstępnych - wprowadzających, omówiono takie zagadnienia jak: konieczność reformy, główne zasady reformy, kierunki reformy, etapy i warunki reformy.
 • Marek, Stanisław; Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zapotrzebowanie na oficerskie kadry pływające we flocie handlowej i rybackiej /według opracowania Instytutu Morskiego/ oraz możliwości jego pokrycia do 1990 r. przez wyższe szkolnictwo morskie, które jest podstawowym źródłem kadry pływającej z wyższym wykształceniem. Z prowadzonych wyliczeń wynika, że wyższe szkolnictwo morskie - przy obecnym i przewidywanym poziomie rekrutacji jest w stanie zabezpieczyć potrzeby na kadry oficerskie w około 66%. Zwrócono również uwagę na potrzebę prowadzenia aktywnej polityki naboru kandydatów do wyższych szkół morskich, jako warunku, od którego w znacznej mierze zależy dostarczenie właściwie wyselekcjonowanych i przygotowanych kadr oficerskich dla potrzeb armatorów.
 • Mozel, Jacek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Doceniając wagę intensyfikacji badań nad potrzebami kształtowania i aktywizacji społeczno - zawodowej zasobów ludzkich, w artykule niniejszym zajęto się kwestiami terminologicznymi. W publikacjach ekonomicznych używa się bowiem różnych terminów w tym zakresie takich zwłaszcza jak: polityka zatrudnienia, polityka personalna, polityka kadrowa, gospodarka zasobami ludzkimi a często zupełnie odmiennie rozumianych. Ściślejsze określenie istoty wymienianych terminów i ich wzajemnego stosunku, stanowi w przekonaniu autora warunek wstępny, decydujący o jednoznaczności i poprawności rozważań.
 • Piłasiewicz, Józef; Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Pełne przystosowanie człowieka do warunków otoczenia jest niezbędne dla dobrego samopoczucia i efektywnej pracy. Problem ten jest ważny tam, gdzie warunki są skrajnie trudne, a od ludzi oczekuje się wysokiej niezawodności. Dotyczy to m.in. pracy na statkach morskich.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds