English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

Author Łaski, Zdzisław
Affiliation Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
ISSN printed 0209-2069
URI https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1354
Abstract W artykule omawiane są dwa zasadnicze zagadnienia, a mianowicie: 1/ przyczyny zmian w systemie planowania i zarządzania w gospodarce polskiej, 2/ główne kierunki tych zmian ze szczególnym uwzględnieniem reformy realizowanej w latach 1971 - 1975. W kwestii pierwszej główna teza artykułu sprowadza się do twierdzenia, że podstawy zmian w systemie planowania i zarządzania należy szukać w działaniu obiektywnych praw ekonomicznych, a przede wszystkim w wymogach prawa koniecznej zgodności stosunków produkcji z charakterem sił wytwórczych i w tendencji do koncentracji produkcji. W trakcie szczegółowych rozważań na temat przedstawiono próbę rozszerzonej interpretacji pojęcia "stosunki produkcji" /wyodrębniając ich elementy podstawowe - stałe i elementy wtórne - zmienne/ oraz prawa koniecznej zgodności stosunków produkcji z siłami wytwórczymi. Stwierdzono również, że istotną rolę - szczególnie w aktualnie realizowanej reformie - spełnia tendencja do koncentracji produkcji/ niektórzy ekonomiści mówią nawet o prawie koncentracji/ wynikiem któej są obecne formy wielkich organizacji gospodarczych.
Pages 9-61
Publisher Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie
Title Zdzisław Łaski
Type Review article
References
 1. Beksiak O.: O wyborze systemu zarządzania, Ekonomista 1966, nr 2.
 2. Bydliński A.: S.Gruszka: Miernik jednak niedoskonały. Życie Gospodarcze 1972, nr 2.
 3. Byrski B.: Organizacyjne aspekty zmian w systemie zarządzenia przemiałem w teorii i praktyce, Kraków 1974.
 4. Chełstowski S.Ł Pole do popisu, wywiad z W.Bieniem,'Życie Gospodarcze 1973, nr 8.
 5. Engels F.: Anty Dohring, Warszawa 1956.
 6. Gliński B.: W kwestii wielkich organizacji gospodarczych, Nowe Drogi 1973, nr 3.
 7. Gliński B.: Od limitu do normatywu, Życie Gospodarcze 1973, nr 9.
 8. Gliński B.: Jak interpretować hasło WOG?, Życie Gospodarcze 1973, nr 10.
 9. Górka K.: Produkcja dodana jako element systemu zachęt materialnych, w zbiorze: Nowy system zarządzania w teorii i praktyce, Kraków 1974.
 10. Górka K.: Nowy systen zarządzania przemysłem w świetle ocen praktyków i naukowców /na podstawie dyskusji konferencyjnej/, w zbiorze: Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce, Kraków 1974.
 11. Kleer J.: Reformy gospodarcze w krajach socjalistycznych. Zarys głównych kierunków. Warszawa 1969.
 12. Kurnal J.: Zarys teorii organizacji 1 zarządzania, Warszawa 1969.
 13. Lange O.: Ekonomia polityczna, Tom I, Zagadnienia ogólne. Warszawa 1959.
 14. Łaski Z.: Uwagi w związku z projektowanymi zmianami w systemie planowania i zarządzania gospodarką narodowi w latach 1966 - 1970, Przegląd Zachodnio-Pomorski 1966, nr 6.
 15. Marks K.: Praca najemna i kapitał. Warszawa 1949.
 16. Marks K.: Engela F.: Listy wybrane. Warszawa 1951.
 17. Marks K.: Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, Warszawa 1966.
 18. Miezewski B.: Postęp ekonomiczny w gospodarce przemysłowej, Warszawa 1966.
 19. Miezewski B.: Postęp ekonomiczny. Warszawa 1972
 20. Madej T., Betka E.: Ewolucja systemu planowania i zarządzenia w Polsce na tle innych krajów socjalistycznych, w zbiorze: Zalany w systemie planowania i zarzą-dzania, Międzyzdroje 1973,
 21. Minc B.: Ekonomia polityczna socjalizmu. Warszawa 1973.
 22. Piotrowski K.: Czynnik przestrzeni w zarządzeniu przedsiębiorstwami socjalistycznymi, Warszawa 1974.
 23. Porwit K.: Planowanie centralne - jego rola i kierunki usprawnień, Nowe Drogi 1973, nr 3.
 24. Poznański K.: Finansowanie inwestycji w jednostkach inicjujących, Finanse 1973, nr 8.
 25. Probst A.E.: Rozmieszczenijo socjaliaticzoskoj pro-myszlennosti /tieoriticreskije oczerki/, Moskwa 1662.
 26. Praca zbiorowa pod kierownictwem Wakara A.: Zarys teorii gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1965.
 27. Praca zbiorowa: Ekonomia polityczna socjalizmu, Warszawa 1972.
 28. Rybarski A.: Kierunki zmian systemu funkcjonowania go-spodarki w Polsce, w zbiorze: Nowy system zarządzania przemysłem w teorii i praktyce, Kraków 1974.
 29. Rutkowski J: Ekonomia polityczna kapitalizmu, Warszawa 1972.
 30. Stalin J.: Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR, Warszawa 1953.
 31. Sulmicki P.: Planowanie i zarządzenie gospodarcze, Warszawa 1971.
 32. Zieleniewski J.: Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Warszawa 1965
 33. IV Plenum KC PZPR - Podstawowe dokumenty - Kierunki zmian w systemie planowania i zarządzania gospoderką narodową w latach 1966 - 1970, Warszawa 1965.
 34. O dalszy socjalistyczny rozwój Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Uchwała VI Zjazdu PZPR, Nowe Drogi 1972, nr 1
Language Polish
Funding

Zadanie pt. "Digitalizacja 72 tomów Zeszytów Naukowych wydanych w latach 1973-2003 oraz ich udostępnienie w systemie Open Access" zostało sfinansowane na podstawie umowy 790/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Figures 0
Tables 0
Published 1975-03-20
Accepted 1975-02-23
Recieved 1975-01-26


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds