English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

06 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 6 / 1974 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Jagniszczak, Igor (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W kompleksowych systemach nawigacyjnych bardzo ważną rolę spełnia system korygujący pozycję statku. W zależności od systemu korekcji okres korekcji jest zmienny. W pracy przedstawiono metodykę obliczania częstotliwości korekcji przy założeniu dokładności pozycji statku. Okres korekcji T zależy od następujących faktorów, dopuszczalnego średniego błędu pozycji, średniego błędu pozycji statku urządzenia korygującego, parametru określającego charakter narastanie błędu pozycji zliczonej i współczynnika dokładności zliczenia drogi statku.
 • Jagniszczak, Igor (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Kompleksowe systemy nawigacyjne pozwalają w różnych wariantach wykorzystywać dwa systemy nawigacyjne. Uzyskana pozycja statku poprzez sprzężenie dwóch systemów nawigacyjnych z maszyną analogową oraz wykreślaczem drogi statku pozwala na prowadzenie bardziej precyzyjnej nawigacji. Błąd pozycji kompleksowego systemu nawigacyjnego jest zawsze mniejszy od błędów pozycji statku, uzyskanych pojedynczymi systemami. Jest to tak zwany system samoko-rekcji nawigacji. W zależności od żądanej dokładności pozycji statku można zastosować korygujące systemy nawigacyjne o zróżnicowanym charakterze pracy i różnej dokładności pozycji statku.
 • Uhlig, Lothar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono tradycyjną metodę obliczenia elementów ortodromy, która za względu na logarytmiczną czy graficzną tachnikę obliczania miała szereg uproszczeń, a zatem i pewnych niedokładności. Autor sugeruje, że w dobie możliwości zastosowania ko,-puterów problem żeglugi po łuku koła wielkiego można o-becnie rozwiązywać dokładniejszymi metodami,choć bardziej złożonymi, lecz celowymi przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej. w artykule podano jeden z programowanych sposobów roz-wiązań drogi po ortodromie i jej elementów /początkowego i końcowego kąta drogi, współrzędnych wierzchołka orto-dromy, współrzędnych punktów zwrotnych, itp./. Poza tym przedstawiono matematyczne określenie lokso-dromy, różnicę pomiędzy odległością ortodromiczną a loksodromiczną oraz optymalną aproksymację ortodromy w oparciu o odcinki ortodromiczne. Przedstawiony problem nie Jest nowym. Stanowi Jeden z możliwych sposobów obliczeń ortodromy za pomocą elek-tronicznej maszyny cyfrowej.
 • Uhlig, Lothar (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiony artykuł jest ciekawą próbą podjęcia dyskusji metodologicznej z zakresu nawigacji. Dotychczasowe pojęcia i definicja nawigacji starej sztuki żeglowania autor uważa za przestarzałą. W historycznym ujęciu komentuje stan tworzenia się definicji "nautyki" oraz "nawigacji". Podaje szereg przykładów z literatury światowej, które często kontrowersyjnie określają te dwa pojęcia. Poza tym przedstawia gros terminów nawigacyjnych, tworzonych w wyniku rozwoju współczesnej techniki. W konkluzji stwier-dza, że nawigacja przechodzi obecnie okres, w którym dokonuje się przenikanie do niej pojęć cybernetycznych, cybernetycznego sposobu myślenia i pracy,co oczywiście dla dalszego postępu i rozwoju automatyzacji procesów nawigacyjnych oraz prowadzania statku ma szczególnie doniosłe znaczenie". Kończy cytatem Klausa; "Historyczne doświadczenie wykazuje, że stare pojęcia, stare treści sformułujemy w ramach nowej, ogólnej teorii, osiągamy dzięki temu więcej aniże-li tylko wznowienie nakładu starych form. Stare formy uzyskuję w ramach nowego systemu pojęciowego nową treść".
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Treść artykułu prezentuje wyniki badań autora, dotyczących wyników determinujących bezpieczeństwo żeglugi. Analiza i synteza materiału badanego oraz wysunięte wnioski zostały oparte na 1700 awariach nawigacyjnych statków floty transportowej. Czynnikami, które były przedmiotem rozważań naukowych stanowiły: struktura techniczna floty, struktura rodzajowa kadry pływającej oraz warunki nawigacyjne rejonów, w których odbywała się eksploatacja statków. Z trzech podanych czynników: technicznego, ludzkiego i eksploatacyjnego decydujące role w rozmiarach i skutkach wypadków i awarii morskich, czyli w bezpieczeństwie żeglugi, odgrywał człowiek. W artykule, zawierającym bogaty materiał statystyczny, zostały przedstawione przyczyny zagrożeń bezpiecznego pływania oraz wnioski prewencyjne w trzech wyżej podanych aspektach.
 • Kokot, Roch (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł omawia warunki umów czarterowych "Baltime" i "Nuvoy", przystosowanych do potrzeb rybołówstwa daloko-morskiego. Podjęto próbę zinterpretowania klauzul odpowiedzialności czarterującego za szkody powstałe na statku zaczarterowanym w czasoe jego współpracy z jednostkami rybackimi na łowisku. W końcowej treści artykułu przeddtawiono obecnie stosowany sposób pokwitowania ładunku ryb przy odbiorze ze statków łowczych na łowisku.
 • Brańka, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Treść artykułu zawiera porównawcze omówienie odpowiedzialności odszkodowawczej członka załogi statku morskie-go wobec osób trzecich na tle zdeaktualizowanych przepisów i obowiązującego od dn. 1.1.1975 r. kodeksu pracy. W artykule poddano krytyce: 1/ zakres odszkodowania członka załogi statku morskiego, 2/ solidarną odpowiedzialność armatora - pracodawcy i członka załogi wobec osób trzecich, 3/ regres ubezpieczyciela armatora do członka załogi, 4/ regres ubezpieczyciela cargo do członka załogi wg. k.c. i k.m. Wnioski, wynikające z krytycznej analizy, zawierają aprobatę nowego uregulowania odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika, zawartego w kodeksie pracy: uregulowanie to odnosi się również do członka załogi statku morskiego.
 • Brańka, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule omówiono odpowiedzialność odszkodowawczą kapitana jako funkcjonariusza państwowego na tle zde-aktualizowanych i obowiazujących przepisów a zwłaszcza przepisów kodeksu pracy. Z przytoczonych przepisów k.c. i k.p. autor wyprowadza wniosek, że odpowiedzialność ta jest oparta na winie, jest odpowiedzialnością głównie regresową, rzadziej odpowiedzialnością bezpośrednią. Krytyczne uwagi dotyczące, byłego zakresu odszkodowania oraz byłej solidarnej odpowiedzialności kapitana jako funkcjonariusza państwowego i amatora - są jednocześnie aprobatą nowego uregulowania zagadnienia odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika tym członka załogi w k.p.
 • Brańka, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł zawiera omówienia odpowiedzialności odszkodowawczej pilota portowego /morskiego/ w świetle zdeaktualizowanego prawa i obowiązującego kodeksu pracy. Odpowiedzialność odszkodowawcza pilota portowego/morskiego/ jest podobna do odpowiedzialności odszkodowawczej członka załogi statku morskiego, przede wszystkim kapitana. Odpowiedzialność ta jednak ma węższy zakres. Obejmuje bowiem ona głównie szkody wynikłe z ryzyka gospodarczego armatora jak: a/ zderzenia statków,b/ uderzenia statku o nabrzeża i obiekty stałe, c/ uszkodzenia kotwicą kabli podwodnych, d/ uszkodzenia znaków nawodnych, e/ wejścia statku na mieliznę itp. Krytyczne uwagi dotyczące: a/ odpowiedzialności odszkodowawczej pilota portowego /morskiego/ za szkody wynikłe z ryzyka gospodarczego armatora, b/ solidarnej odpowiedzialności pilota i jego pracodawcy, c/ solidarnej odpowiedzialności pilota i armatora, d/ ragresu ubezpieczyciela armatora do pilota, a/ regresu ubezpieczyciela cargo do pilota - są jednocześnie aprobatą nowego uregulowania odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika, w tym pilota portowego /morskiego/ w kodeksie pracy.
 • Wrężel, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Konosament, ten najważniejszy do dziś dokument w światowym handlu morskim, jest zarazem dokumentem najbardziej kontrowersyjnym. Spory dotyczą przede wszystkie jego charakteru prawnego, niejednolitej treści pojęcie konosamentu w różnych systemach prawnych. Jakkolwiek istnieje międzynarodowa umowa na temat ujednolicania niektórych zasad dotyczących konosamentów /Konwencja Brukselska z 1924 roku/, to jednak zakres recepcji jej postanowień w różnych państwach nie jest jednakowy. Również i w Polsce, po wejściu w życie kodeksu morskiego, inkorporującego większość norm Konwencji, wytworzyła się niejasna sytuacja i z formalnego punktu widzenia obowiązuje zarówno Konwencja, jak i kodeks. Ponadto brak jest zgodności w polskiej literaturze prawa morskiego, co do ilości cech konstytutywnych konosamentu. Co za tym idzie, brak również przyjętej powszechnie definicji tej instytucji prawnej, W praktyce orzeczniczej sądów polskich i komisji arbitrażowych wątpliwości budzi zagadnienie czy, i jak dalece załadowca, odbiorca oraz każdy legitymowany posiadacz konosamentu związany jest jego warunkami. Sporna jest również sama konstrukcja prawna pojęcia konosamentu, dokumentu, którym przewoźnik - jednostronnym oświadczeniem woli - nakładać może na osobę trzecią określone obowiązki. Artykuł stanowi próbę wyjaśnienia owej konstrukcji i sformułowania na tej podstawie definicji konosamentu.
 • Drozdowski, Józef; Grzybowski, Leon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule podano zasady zastosowania tylnej projekcji do nauczania geometrii wykreślnej 1 technicznego rysunku okrętowego, poprzedzone omówieniem zagadnień ogólnych z metodyki nauczania tych przedmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem występujących trudności. Przedstawiono opracowany i zrealizowany projekt tylnej projekcji w jednej z sal wykładowych. Omówioną metodę zilustrowano dwoma przykładani: jednym z geometrii wykreś-lnej i jednym z technicznego rysunku okrętowego. W zakończeniu wskazano na zalety stosowania tylnej projekcji.
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rekrutacja do wyższych szkół morskich stanowi obecnie poważne zagadnienie ze względu na zmniejszającą się z roku na rok liczbę kandydatów. Przedstawione wykresy i tabele potwierdzają ten regres. Wiele czynników ma wpływ na taki stan rzeczy. Przy stosunkowo dużym zapotrzebowaniu na kadrę morską z wyższym wykształceniem, spadek zainteresowania studiami w wyższych szkołach morskich spowodują znaczny deficyt /ok. 50 %/ tych kadr na rynku pracy. Wnioski wynikające z analizy przyczyn braku kandydatów na studia morskie zmierzają do: reorganizacji egzaminów wstępnych, zwrócenia uwagi na motywację wyboru zawodu marynarza, stworzenia odpowiedniej propagandy morza i systemu bodźców przyciągających na studia morskie, szukania innych rozwiązań zmniejszających deficyt kadr, oraz do stworzenia nowego systemu przepisów prawnych zabezpiecza-jących rekrutację do uczelni morskich. Przedstawiona analiza i wnioski nie wyczerpują całości problemu, a ich głównym celem jest sprowokowanie dyskusji nad rekrutacją do wyższych szkół morskich.
 • Witek, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Problematyka postępu ekonomicznego w polskiej literaturze ekonomicznej jest zagadnieniem stosunkowo nowym, Z tego zakresu ukazało się dotychczas niewiele obszerniejszych opracowań książkowych. Jeśli natomiast chodzi o analizę postępu ekonomicznego w przedsiębiorstwach transportu morskiego - to takich publikacji w ogóle nie ma. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia tego zagadnienia w przedsiębiorstwach transportu morskiego,a bazuje na przykładzie szczecińskiego armatora tj. - Polskiej Żeglugi Morskiej. Artykuł w pierwszej części traktuje o ogólnych proble-mach teoretycznych postępu ekonomicznego, a więc o istocie, miernikach i drogach /czynnikach/ tego postępu. W części drugiej autor analizuje za pomocą syntetycz-nego wzoru, postęp ekonomiczny w Polskiej Żegludze Morskiej oraz szczegółowo omawia główne czynniki tego postępu, działające w latach 1970-1973. Część trzecia artykułu Jest podsumowaniem całości pracy tj. zarówno materiału empirycznego, jak i wiadomości zaczerpniętych z literatury. Podsumowanie to jest nie tylko ogólną oceną dotychczasowych dróg postępu ekonomicznego w PŻM, ale jednocześnie wskazaniem najbardziej aktualnych czynników tego postępu w najbliższej przyszłości.
 • Wojtasik, Kazimiera; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono zagadnienie preparowania węzłowych tkanin sieciowych z przędzy poliamidowej oraz badania ich jakości. Zaproponowano trzy wskaźniki dla obiektywnego określania trwałości tkanin. Podano wyniki pomiarów dla tkanin sieciowych z przędzy produkcji polskiej i japońskiej, w tym dla próbek poddanych obróbce i różnie preparowanych. Potwierdzono przydatność zaproponowanych wskaźników dla właściwej charakterystyki jakości tkanin sieciowych.
 • Żmijewska, Sławomiła; Stundia, Henryk (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przeprowadzono próbę analizy procesu korozji kadłuba statku przy zastosowaniu metod teorii automatycznej regulacji. Poszycia statku, zanurzonego w wodzie morskiej, przedstawiono w postaci struktury zamkniętego układu ze sprzężeniem zwrotnym. Zdefiniowano sygnały wejściowe i wyjściowe, działające na układ oraz funkcję przejścia układu zamkniętego i otwartego. Podano ogólną postać operatorową sygnałów wyjściowych dla układu zamkniętego i otwartego.
 • Fedorowski, Jerzy; Gawłowicz, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł jest prezentacją jednego z najciekawszych osiągnięć w dziedzinie konstrukcji instrumentów nawigacyjnych. Urządzeniem tya jest zdalnie sterowany sekstant telewizyjny niskiego poziomu światła, opracowany w Laboratorium Naukowym Marynarki Wojennej USA. Dane o wynalazku zaczerpnięte zostały z publikacji S.Feldaana i współautorów zamieszczanych w ostatnich latach na łamach amerykańskiego kwartalnika NAVIGATION. W artykule omówiono: zasady telewizji niskiego poziomu światła, prototyp sekstantu zdalnie sterowanego, układ dalmierczy i ogólny schemat urządzenia. Przeprowadzono również dyskusję nad możliwościami zastosowań,zaletami i ewentualnymi wadami urządzenia z punktu widzenia użytkownika z floty handlowej. Zwrócono uwagę na konieczność współpracy specjalistów z różnych dziedzin nad konstrukcją urządzeń, mających zastosowania w nawigacji.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds