English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

23 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 23 / 1982 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Ciechański, Janusz; Świeczkowski, Wiesław; Zadrąg, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule omówiono metodę i wyniki badań niezawodności i trwałości pierwszych pierścieni uszczelniających okrętowych wolnoobrotowych silników spalinowych, w oparciu o zweryfikowany materiał statystyczny /karty uszkodzeń/. Omówiono także wyniki wstępnych badań eksploatacyjnych pierścieni zmodyfikowanych.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono wyniki pomiarów / prowadzonych metodą spektroskopową / stężeń produktów ropopochodnych zawartych w toni wodnej basenów portowych Kołobrzegu, Darłowa i Ustki
 • Gnat, Konrad; Hrynkiewicz, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Praca elektrowni trawlerów - przetwórni typu B417 została zmodernizowana poprzez niewielkie zmiany w głównej tablicy rozdzielczej. Uzyskano przez to znaczne efekty ekonomiczne wymierne i niewymierne w eksploatacji statku zwłaszcza w kosztach paliwa. Obecnie praca ta jest wdrażana w gospodarce morskiej.
 • Hrynkiewicz, Jarosław; Gnat, Konrad (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Współpracę prądnic synchronicznych na statkach rybackich, gdzie występują prądnice wałowe i prądnice zespołów wolnostojących należy rozwiązać według nowych zasad. Zaleca się wprowadzić pracę równoczesną prądnicy wałowej i agregatowej z wykorzystaniem skokowej zmiany obciążenia poprzez zastosowanie łączników samoczynnych umożliwiających przełączanie wybranych dużych odbiorów między pracującymi prądnicami. Przeprowadzone próby, potwierdzające możliwość realizacji takiego rozwiązania.
 • Jaskierski, Adam; Rajewski, Przemysław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono próby określenia przydatności metody homogenizacji wysokociśnieniowej do obróbki mieszaniny paliwa bazowego /paliwa ropopochodne/ z produktami wstępnego uwodorniania węgla produktami procesu wylewnego i gazyfikacji węgla oraz niskopopiołowym pyłom węglowym.
 • Kaszycki, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W niniejszej pracy zastosowano metodą Ritza jako najbardziej przydatną spośród metod wariacyjnych do wyznaczania indukcyjności rozproszenia transformatora cylindrycznego. Uzyskano przybliżone wzory określające indukcyjność rozproszenia charteryzujące się dużą prostotą i pozwalające na łatwą ocenę wpływu parametró konstrukcyjnych na wartość indukcyjności.
 • Kaszycki, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaproponowano zastosowanie metody Trafftza do analizy pola elektrostatycznego transformatora jednofazowego. Wykazano prostotę i skuteczność tej metody do wyznaczania energii pola elektrostatycznego w transformatorze. Stwierdzono, że zapewnienie odpowiedniej dokłądności wartości funkcjonału Trefftza /energii/ nie musi gwarantować dostatecznej wierności obrazu pola elektrostatycznego w transformatorze.
 • Kirkiewicz, Józef; Milcarz, Jerzy; Dorobczyński, Lech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  We wstępie podano popularno - naukowy opis opis zasady dziłania lasera HeNe. Uzasadniono potrzebę zbadania stabilności mocy światła lasera typu LG200. Przedstawiono wyniki pomiarów dynamicznych i statycznych oraz interpretację tych wyników.
 • Kirkiewicz, Józef; Milcarz, Jerzy; Gierasimczuk, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zbudowano miernik mocy promieniowania ciągłego przeznaczony do współpracy z laserrm HeNe, Przy powocy wykonanych filtrów szarych przeprowadzono testowanie miernika celem, określenia uchybień. Uzyskane wyniki testowania przedstawiono na wykresach.
 • Koś, Ewa; Krasucka, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podane założenia z których należy korzystań przy opracowaniu układu diagnostycznego do oceny zagrożenia porażeniowego na statkach oraz omówiono ten układ.
 • Koś, Ewa; Krasucka, Ewa; Białoborski, Zbigniew; Dąbrowski, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono analizę skuteczności kompensacji prądów rażenia człowieka w sieci okrętowej 220V i 380V, 50Hz, którą oparto o badania prowadzone na statkach PMH za pomocą dwóch zestawów pomiarowych wykonanych przez WSM w Szczecinie. Porównanie parametrów sieci nieskompensowanej i skompensowanej wykazuje zalety zastosowanej , metody kompensacji, jakkolwiek często nie uzyskuje się zmniejszenia prądu rażenia do wartości bezpiecznej, tj. 10Ma. W artykule podano sposoby, za pomocą których można poprawić skuteczność omawianej kompensacji.
 • Rądkowski, Krzysztof (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiano wyniki kawitacyjnych badań modalowych dwóch śrub trzyskrzydłowych geometrycznie podobnych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zmniejszanie średnicy śruby przy pozostałych, niezmienionych wymiarach wpływa na zmniejszanie natężania kawitacji oraz zjawisk jej towarzyszęcych.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przełączanie silnika asynchronicznego klatkowego z Jednego źródła zasilania na drugie powoduje wystąpienie prądów udarowych. Wartości tych prądów są uzależniane głównie od stałej czasowej zanikania pola w silniku oraz od czasu ponownego włączenia napięcia.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds