English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

05 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej, no. 5 / 1974 

Recent Submissions

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Pilawski, Tadeusz; Abramowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pracy niniejszej przedstawiono wyniki badań nad samozapalnością węgla transportowanego na statkach morskich do Japonii i Włoch. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń modelowo-laboratoryjnych i badań wykonanych na statkach stwierdzono, że wzrost temperatur otoczenia powodował wzrost ilości wydzielanego CO2. Największe stężenia CO2 notowano przy temperaturze otoczenia 35-55 °C w 30 dniu składowania w doświadczeniu modelowo-laboratoryjnym, natomiast ilości CO2, wydzielane w czasie transportu na statkach, były nieznaczne przez cały czas trwania podróży, co świadczy że nie istniało niebezpieczeństwo powstania pożaru endogenicznego.
 • Pilawski, Tadeusz; Abramowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pracy niniejszej przedstawiono wyniki badań, dotyczące możliwości powstania wybuchu gazów wydzielających się z węgla, transportowanego na statkach morskich do Japonii i Włoch. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na statkach transportujących węgiel w czasie rejsu następował wzrost koncentracji metanu, przekraczający margines bezpieczeństwa. Na przebieg tych procesów miały wpływ takie czynniki, jak warunki klimatyczne i skład chemiczny węgla. Stwierdzono również, że węgiel transportowany na statkach morskich nie stanowi niebezpieczeństwa wybuchu, o ile nie dopuści się do powstania niebezpiecznych koncentracji metanu + powietrze w ładowniach statku.
 • Wojtasik, Kazimiera; Łączkowski, Marceli (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W pracy niniejszej podjęto próby uodpornienia sieci stylonowych na działanie ultrafioletowej części promieniowania słonecznego. W tym celu pokrywano sieci etylo-nowe barwionymi impregnacjami: poliamidowymi, epidianowymi i poliuretanowymi. Do barwienia polimerów impregnujących zastosowano barwniki zawiesinowe. Badane próbki sieci poddawano naświetlaniu w aparacie Xenotest 150. Za kryterium oceny zmian zachodzących podczas naświetlania przyjęto wskaźniki mechaniczne i wytrzymałość na zerwanie i wydłuęenie do zerwania. Uzyskane wartości wskaźników mechanicznych potwierdzają ochronne działanie stosowanych impregnacji, oraz dodanych barwników. Badania wykazały, że proces destrukcji przy naświetlaniu zachodzący na włóknie stylonowym, jest najbardziej zahamowany przy zastosowaniu impregnacji poliuretanowej,szczególnie barwionej. Impregnacja poliuretanowa wykazała jednoznacznie najlepsze własności ochronne.
 • Kocot, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule omówiono ujemny wpływ stosowania antybiotyków jako konserwantów w rolnictwie, hodowli i do konserwacji łatwo psującej się żywności. Zwrócono uwagę na zastosowanie aureinycyny i terramycyny jako najbardziej efektywnych środków przeciwko gniciu bakteryjnemu w trzech towarach: rybie, drobiu i wołowinie /metoda kombinowana/. Podano również skutki stosowania antybiotyków do konserwacji na skalę przemysłową /zdolności adaptacyjne bakterii i nabywane oporności na antybiotyk/.
 • Gawłowicz, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł omawia sytuacje kolizyjne najczęściej spotykane w praktyce nawigacyjnej podczas ograniczonej widzialności. Do takich sytuacji należą przypadki, gdy wzajemnie obserwujące się na radarach statki płyną kursami równoległymi. Poniewąż tego rodzaju sytuacje doprowadziły do wielu zderzeń tzw. "epoki radarowej" artykuł omawia sposoby wykorzystania danych z obserwacji radarowych, zapobiegające tego rodzaju zderzeniom. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi nawigatorów na konieczność szybkiego, pamięciowego określenia parametrów ruchu, znajdujących się w pobliżu obserwatora statków na podstawie obserwacji ech radarowych w krótkich odstępach czasu.
 • Kokot, Roch (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł omawia sposoby postępowania poawaryjnego, w przypadku stwierdzenia przecieku do wnętrza kadłuba. Po takim uszkodzeniu kadłuba, kiedy statek nabierze wody, załoga winna szybko ustalić: a/ wielkość przebicia. b/ długość lin naciągowych do plastra awaryjnego, c/ możliwość zatrzymania przyboru wody na odpowiednim poziomie przez użycie pomp statkowych. Wielkość przebicia, długość lin i motliwość zatrzymania przyboru wody można obliczyć wg. podanych przez autora wzorów.
 • Mirski, Jerzy; Zając, Wiktor (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule podano opis nowych konstrukcji sond przeznaczonych do sygnalizacji poziomów granicznych w okrętowych zbiornikach balastowych. Opracowane elementy konstrukcyjno-lzolacyjne, według zasady możliwie długiej drogi prądów upływu, poprzecinanej licznymi, ostrymi krawędziami zapewniają sondom dużą pewność działania w warunkach obfitych zabrudzeń.
 • Brańka, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule tym autor polemizuje ze stanowiskiem rozliczenia szkód kolizyjnych w stosunku 25% : 75% pomiędzy stroną polską a stroną francuską na korzyść strony polskiej. Autor reprezentuje pogląd, że 100% szkód kolizyjnych powinna ponieść strona francuska, ponieważ całkowitą winę za zderzenie pomiędzy statkiem polskim a statkiem francuskim ponosił statek francuski, co zostało udowodnione, w orzeczeniu Izby Morskiej w Szczecinie, a strona francuska nie była w stanie wykazać żadnego uchybienia statku polskiego.
 • Brańka, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Autor przeprowadza wywód, poparty faktami, zaczerpniętymi z praktyki, że nie zawsze ratownictwo oparte na na zasadzie "NO CURE - NO PAY" Jest najkorzystniejsze dla armatora i jego ubezpieczyciela: różnorodność wypadków ratownictwa skłania do elastyczności w stosowaniu tej zasady w praktyce.
 • Brańka, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł zawiera przykład kolizji dwóch statków wskutek uchybienia przepisom miejscowym, których zastosowanie ma pierszeństwo w stosunku do przepisów międzynarodowych /Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu/. Roszczenie oparte na błędnej Interpretacji przepisów musiało być chybione.
 • Szczerba, Stefan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono ocenę niezawodności rozdziału energii elektrycznej w elektroenergetycznych układach okrętowych. Przeanalizowano różne stopnie decentralizacji rozdziału energii,rozpatrując wiele wariantów. Dla tych układów obliczono prawdopodobieństwo niezawodnej pracy systemu.
 • Dżaman, Ryszard; Gałczyński, Julian (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł jest podsumowaniem wyników badań ankietowych, przeprowadzonych nad prawie pięćdziesięcioprocentową reprezentacją studentów trzech pierwszych lat studiujących w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie /uczelnia nie skończyła jeszcze w 1962 roku, w którym przeprowadzono badania, pełnego cyklu dydaktyczno-naukowego/. Celem badań było ustalenie rzeczywistych potrzeb słuchaczy, ich stosunku do metod stosowanych przed bibliotekę uczelnianą oraz ich oczekiwań w stosunku do książnicy. Praktycznym celem badań było głównie uprofilowanie zbiorów podstawowych i specjalnych biblioteki do potrzeb słuchaczy WSM , wyeliminowanie niewłaściwych form pracy ze studentami, możliwie najbardziej optymalne "wmontowanie" biblioteki uczelnianej do całokształtu procesu dydaktyczno-wychowawczego macierzystej uczelni.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds