English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title: 12 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Górniewicz, Lesław; Kaźmierski, Wojciech; Łucewicz, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Praca przedstawia wybraną po analizie metodę określania sił i momentów działających na duży statek przy małych prędkościach. Zawiera materiały w postaci oryginalnych wykresów, mogących mieć zastosowanie przy każdorazowym analitycznym określaniu i obliczaniu wielkości działających sił i momentów sił sero-hydrodynamicznych, przy rozwiązywaniu zagadnień bezpieczeństwa żeglugi dużych statków na ograniczonych akwenach.
 • Grzybowski, Leon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule przedstawiono przykład doboru modelu matematycznego z klasy rozkładów Johnsona dla strumienia uszkodzeń tulei cylindrowych okrętowego silnika głównego Sulzer typ RD 76. Na podstawie danych statystycznych z badań eksploatacyjnych, przy pomocy algorytmu opisanego w niniejszym artykule dobrano model matematyczny rozkładu czasu do uszkodzenia, a wiec postać funkcyjną i parametry rozkładu. Uzyskane wyniki, które będą przydatne do optymalizacji zapasów badanego elementu przedstawiono w postaci tabulogramów i wykresów.
 • Pilawski, Tadeusz; Świątek, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Polska posiada duże możliwości eksportu cebuli odmiany wolska i w związku z tym autorzy podjęli badania dotyczące ustalenia optymalnych warunków w jakich powinno się przewozić cebulę na statkach na rynki pozaeuropejskie. Przeprowadzone badania modelowo-laboratoryjne symulujące warunki klimatu tropikalnego i mikroklimatu ładowni wykazały, że jest to problem skomplikowany wymagający dalszych badań, gdyż występują dość znaczne straty w transporcie tego delikatnego towaru.
 • Brańka, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł zawiera najpierw ogólne rozważania nad ryzykami, jakie armator - pracodawca ponosi na podstawie morskiego prawa pracy w związku z zatrudnieniem członka załogi statku morskiego. Następnie omówiony jest błąd nawigacyjny rozumiany jako błąd członka załogi: błąd oka, błąd ręki, błąd w odbieraniu wrażeń w rozumowaniu - w następstwie którego powstała szkoda. Tak rozumiany błąd nawigacyjny /nie należy mylić z winą nautyczną/ objęty jest ryzykiem osobowym armatora: ryzyko to ponosi armator a nie członek załogi, tzn., że członek załogi nie ponosi armator odpowiedzialności materialnej za szkodę powstałą wskutek błędu nawigacyjnego.
 • Wybranowski, Andrzej; Wrężel, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  List gwarancyjny jest pismem wydawanym przez załadowcę przewoźnikowi morskiemu w zamian za niezamieszczenie w konosamencie uwag restrykcyjnych dotyczących stanu lub ilości towaru, a powodujących utratę wartości handlowej konosamentu. Poglądy doktryny na istotę listu gwarancyjnego są niezwykle zróżnicowane, oscylując od pełnego uznania jego legalności i dopuszczalności w obrocie, do traktowania go jako dowodu oszukańczej zmowy załadowcy i przewoźnika na szkodę odbiorcy ładunku. Mimo takich kontrowersji list gwarancyjny jest szeroko stosowany w handlu morskim na świecie, w tym również i w Polsce.
 • Popiela, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł przedstawia zagadnienie wynagrodzenia szkód wyrządzanych pasażerom przewożonych morzem w świetle przepisów i orzecznictwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej USA były i nadal są krajem, do którego przyjeżdża wielu pasażerów, a w okresie przed pierwszą wojną światową udawali się tam masowo emigranci. Ponieważ przewożeni oni byli statkami obcych bander stąd rząd USA wydał szereg przepisów chroniących ich interesy, zaś sądy interpretują je na korzyść pasażerów.
 • Wrężel, Marcin (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Leasing jest nową formą obrotu środkami produkcji, szeroko rozpowszechnioną w ostatnich latach w gospodarce krajów kapitalistycznych. Artykuł stanowi pierwszą w polskiej literaturze prawniczej próbę określenia charakteru prawnego umowy leasingowej. Analizując tę umowę metodą przyrównywania jej do praw rzeczowych i obligacyjnych /własność, zlecenia itp./ autor dochodzi do wniosku, że leasing stanowi umowę sui generis.
 • Brańka, Kazimierz; Ledóchowski, Kapitan (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opracowanie zawiera uwagi ogólne dotyczące systematyki, ukłądu i struktury Międzynarodowego prawa drogi morskiej z 1972 r. w porównaniu do tegoż prawa z 1960 roku. ...
 • Gawliński, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Grupę 50 studentów podzielonych według kryteriów morfologicznych, psychologicznych i sprawnościowych poddano codziennym badaniom czasu reakcji prostej na bodziec optyczny w celu określenia w jakim stopniu wyniki podlegają zmianom sezonowym. Badania prowadzono przez 9 miesięcy.Uzyskany materiał potwierdził istnienie rytmiki sezonowej jak i tygodniowej.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds