English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title: 03 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Klekowski, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W średniowiedzu matematyka była nauką pomocniczą. Kształcenie matematyków nie było specjalnym celem uniwersytetów, mimo to z ich murów wyszli tacy wybitni matematycy Jak T. Bradwardine, N. Oresme, J.Regiomontanus i M.Kopernik. Kopernik nie ograniczył się do sformułowania tezy o heliocentrycznej budowie świata, ale obmyślił dla niej naukowe uzasadnienie oparte w dużej mierze na rozważaniach matematycznych. Rozdziały 12, 13 i 14 księgi I dzieła De revolutioni-bus orbium coelestium poświęcone są wyłącznie matematyce i były wydane drukiem pt. De laleribus et augulis trian-gulorum.
 • Łaski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Nauka ekonomiczna w czasie kiedy żyje i towrzy Mikołaj Kopernik nie wyodrębiła się jeszcze w samodzielną dyscyplinę. Jest częścią wspólnego systemu poglądów filozosficznych, prawnych i reli
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Astronawigacja, jedna z dyscyplin nautycznych, sumuje się sposobami prowadzenia statku na podstawie obserwacji dokonywanych według ruchów ciał niebieskich oraz sztucznych satelitów ziemi. Współczesne metody sstronawigacji używane dzisiaj na otwartych przestrzeniach wodnych są punktem kulminacyjnym olbrzymiej ewolucji, którą przeszła ludzkość od czasów najdawniejszych. Do olbrzymiej skarbnicy światowej nauki włożył swój pokaźny wkład polski uczony, wielki astronom - M.Kopernik. W opracowaniu przedstawiono związki przyczynowe odkryć M.Kopernika na nawigację morską. Omówiono wpływ trzech głównych ruchów Ziemi: mchu obrotowego, obiegowego i procesyjnego na sposób prowadzenia statku. Niniejsza publikacja jest referatem wygłoszonym na sesji naukowej Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego z dn. 23.X.1972 r. oraz na środowiskowej Sesji Kopernikowskiej w WSM w dniu 9 marce 1973 z okazji 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika.
 • Brańka, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Odpowiedzialność cywilna armatora kształtuje się w oparciu o zasady prawa morskiego. Różnią się one w sposób zasadniczy od zasad odpowiedzialności cywilnej regulowanej przez ogólne prawo cywilne. Przedmiotem artykułu jest omówienie kwestii odpowiedzialności cywilnej armatora na tle przepisów prawa cywilnego.
 • Brańka, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Ubezpieczenie armatora od odpowiedzialności cywilnej ukształtowało się historycznie później niż ubezpieczenia ataku od ryzyk morskich. Statki armatorów polskich ubezpieczane są w oparciu o przepisy brytyjskie ustalone w klubach P+I. Przedmiotem artykułu jest omówienie wszystkich kwestii związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej armatorów polskich.
 • Bojanowski, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę dobowych wydajności połowowych trawlerów uprzemyałowionych PRL, ZSRR, NRD, Bułgarii i Rumunii eksploatujących w 1971 roku łowiska południowej części obszaru statystycznego ICNAF. Przebadano zmienność dobowych wydajności w ujęciu miesięcznym dla poszczególnych podobszarów tej części w zależności od rodzaju stosowanego sprzętu połowowego. W skali rocznej najwyższe wydajności dobowe uzyskiwały jednostki NRD, wyniki statków PRL, Bułgarii i ZSRR kształtowały się na Jednakowym poziomie, najsłabsze rezultaty osiągały trawlery rumuńskie.
 • Gawłowicz, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł omawia sposób powielania zadań z nakresów radarowych. Sposób ten można stosować przy układaniu zbiorów zadań, programowaniu większej ilości ćwiczeń oraz na różnego rodzaju kursach radarowych z których korzystają słuchacze o różnym poziomie przygotowania. Powielanie polega na dodawaniu stałych wartości kątowych do zadania wzorcowego stosując klucz omówiony w treści artykułu.
 • Walczak, Aleksander; Wiśniewski, Bernard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Ważnym elementem współczesnej żeglugi jest właściwa ocena sytuacji hydrometeorologicznej. Znajomość jej pozwala na wybranie optymalnej, bezpiecznej tezy przy przyjęciu założonych kryteriów. Opierając się na literaturze zawodowej oraz badaniach własnych na statkach PMH typu "Kolejarz", w opracowaniu przedstawiono wpływ wiatru, falowania,oraz prądu wiatrowego na wielkość dryfu i zmianę prędkości statku. Z przeprowadzonej dyskusji i uzyskanych wyników przedstawiono określone zalecenia 1 wnioski do praktycznej działalności nawigacyjnej dla statków o nośności od 5 do 20 tys. DWT.
 • Bojanowski, Andrzej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Ławica Arguin i łowiska Cap Blanc były jednymi z najintensywniej eksploatowanych rejonów szelfu Afryki północno-zachodniej. Istnieje tam szereg bardzo dogodnych do trałowania oraz wydajnych łowisk włokowych. Pod względem klimatycznym leżą one na granicy dwóch stref subtropikalnej i tropikalnej, gdzie najwyraźniej występują zjawiska "upwellingu” - wynoszenie wód głębinowych na powierzchnie. Stała różnica ciśnień powietrza /wyż subtropikalny i niż równikowy/ sprawia, że w rejonie tym wieje niezmiennie północno - wschodni pasat. Wiatr ten dzięki charakterystycznemu ułożeniu linii brzegowej powoduje spychanie wód powierzchniowych w kierunku otwartego oceanu.
 • Okwieciński, Ireneusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Osobowość człowieka posiada bardzo złożoną strukturę, a określenie jej stanowi bardzo trudne zadanie. Podlega ona nieustannemu rozwojowi i pewne jej cechy mogą ulegać szybkim zmianom pod wpływem środowiska, inna natomiast są względne i tworzą zasadniczy trzon. Aby ocenić osobowość człowieka posługujemy się obiektywnymi pomiarami w postaci testów, inwentarzy czy kwestionariuszy, które wyodrębniają jej poszczególne cechy. Jednym z zasadniczych działów psychologii osobowości jest nauka o temperamencie. Problematyka ta występuje we wszystkich publikacjach psychologicznych, traktujących o różnicach indywidualnych między ludźmi. Większość psychologów wiąże temperament z systemem nerwowym, przyjmując pogląd, że stanowi on wrodzony i zarazem najmniej zmienny aspekt osobowości. Ważną dziedziną, w której przejawiają się cechy temperamentu jest psychomotoryka.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds