English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title: 58 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Babińska, Natalia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Nowy statek Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie stanowi kolejny etap unowocześniania uczelni Jest odpowiedzią na wymagania stawiane przez Kon-wencję STCW 78 95 oraz uwarunkowania współczesnego rynku żeglugowego Przedstawiono uzasadnienie budowy statku oraz pierwsze wnioski z jego eksploatacji.
 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Analizowano model racjonalnego systemu zarządzania działalnością eksploatacyjną i usługową w przedsiębiorstwach użytkujących obiekty infrastruktury i suprastruktury w celu świadczenia podstawowych usług portowych Na tle teoretycznych rozważań i modelowych rozwiązań przedstawiono aktualne problemy przedsiębiorstw eksploatacyjnych w zespole portów Szczecin-Świnoujście
 • Drzewieniecka, Beata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań mające na celu ocenę zmian kąta nasypu i zsypu różnych rodzajów ziaren zbóz (żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa) wraz ze zmianą zawartości wilgoci Wyniki te zilustrowano na wykresach oraz opracowano statystycznie
 • Galor, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono przyczyny wprowadzenia do eksploatacji promu pasazersko-samochodowo-kolejowego m/f „Polonia". Przedstawiono założenia określenia parametrów technicznych w aspekcie załozeń eksploatacyjnych promu. Zanalizowano wyniki eksploatacyjne promu w latach 1995 - 1998 na linii Świnoujście - Ystad.
 • Gazińska, Mirosława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono możliwość wykorzystania ekonometrycznego modelu dynamiki i wahań w analizie sezonowości polowow lodziarni rybackimi w małych portach województwa szczecińskiego. Na podstawie analizy statystyczno-ekonometrycznej stwierdzono, iż w województwie dominują połowy morsko-przybrzeźne (wiosenne), oraz że w badanych latach wiele spośród małych portów Zalewu Szczecińskiego i Cieśniny Dziwny zmieniło strukturę połowów (z dominacji połowów zalewowych przeszły na przewagę połowów morsko-przybrzeżnych), m. in Lubiń i Nowe Warpno.
 • Giedrys, Piotr; Kędzierska, Katarzyna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano wyniki badań sezonowości przeładunków w ZPS-Ś 5>t w łatach 1993 - 1999 metodą mechaniczną oraz analityczną. Na podstawie analizy statystyczno-ekonometrycznej stwierdzono, że najsilniejszymi wahaniami sezonowymi charakteryzują się przeładunki zboża i drewna. natomiast słabszymi węgiel i koks oraz inne ładunki masowe W przeładunkach rudy oraz drobnicy nie występowały istotne wahania sezonowe
 • Gruszczyńska, Edyta (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Paki są to ciężkie pozostałości po obrobce termicznej ciekłych produktów z termicznych procesów przetwarzania węgla i ropy naftowej Zestawiono ich niektóre właściwości fizykochemiczne, tj. temperaturę miękniema, zawartość popiołu, pozostałość po koksowaniu oraz podano metody oznaczania ich właściwości i struktury, metody rozdziału substancji pakowych oraz ich krótką charakterystykę Ponadto zwrócono uwagę na właściwości trujące i rakotwórcze paków, omówiono wymagania dotyczące rodzaju opakowania oraz środków transportu do ich bezpiecznego przechowywania i przewozu W artykule wspomniano również o szerokim zastosowaniu paków m m do; produkcji sztucznych grafitów i włókien węglowych oraz różnego rodzaju smół i lakierów
 • Gruszczyńska, Edyta; Wolnowska, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zwrócono uwagę na czynniki wpływające na jakość przechowywanych owoców i warzyw, tj.: wybór odpowiedniej metody ich przechowywania, warunki temperaturowo-wtlgotnościowe przechowalni oraz rodzaje stosowanych opakowań. Podano również środki i sposoby odkażania, powlekania i owijania owoców i warzyw zabezpieczające je przed zepsuciem.
 • Gruszczyńska, Edyta; Wolnowska, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rosnący popyt konsumentów na mrożone produkty owocowo-warzywne, na rynku krajowym i rynkach zagranicznych stwarza konieczność ciągłego podwyższania ich jakości Omówiono więc wpływ wielu czynników na jakość mrożonych owoców i warzyw, począwszy od odpowiedniego przygotowania surowca do procesu zamrażania z zastosowaniem najkorzystniejszej jego metody, kończąc na wyborze najlepszego rodzaju tworzywa opakowaniowego
 • Haligowski, Marian; Kotowska, Izabela (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Kontener, jak każde urządzenie transportowe może ulec uszkodzeniu podczas eksploatacji, w wyniku ktorego kierowany jest do naprawy Zakres naprawy oraz proces technologiczny są precyzyjnie określone przepisami W artykule przedstawiono problematykę naprawczą kontenerów, na którą wpływ mają między innymi koszt nowego kontenera, opłacalność jego obsługi oraz przepisy przedmiotowe
 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Scharakteryzowano główne rodzaje zanieczyszczeń środowiska generowane przez port szczeciński, ze szczególnym uwzględnieniem zapylenia Przeanalizowano stosowane technologie przeładunku i składowania towarów sypkich pod kątem ograniczenia emisji zanieczyszczeń
 • Kotowska, Izabela (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Po ustanowieniu szeregu wymiarowego ISO w 1964 r dla kontenerów wydawało się. ze proces standaryzacji został zakończony Jednak praktyka ostatnich lat wykazała, te tak popularne 20' i 40' kontenery ISO nie zawsze spełniają stawiane im wymagania W artykule przedstawiono tendencje rozwoju wymiarów kontenerów, nowe istniejące na kwiecie rozwiązania w porównaniu z dotychczas stosowanymi
 • Królikowski, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W procesie zarządzania działalnością gospodarczą, niezbędne jest posiadanie informacji ekonomicznych W operatywnym zarządzaniu bankiem korzysta się z informacji o operacjach bankowych z klientami, o stanie składników majątku / źródeł ich pochodzenia Informacji tych dostarcza sprawnie działająca rachunkowość bankowa, będąca elementem systemu informacyjnego
 • Kordas, Ruta Leśmian - (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W publikacji przedstawiono najważniejsze elementy procesu transformacji krajowego systemu normalizacyjnego w ostatnich trzech latach, charakteryzującego się porządkowaniem i poprawianiem niektórych wcześniejszych decyzji i dokonań oraz niezależnie od tego nurtu - wykonanie prac, stwierdzających realizację Ustawy z 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji, zbliżających nasz system normalizacyjny do europejskiego i międzynarodowego.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds