English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title: 66 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Abramek, Karol F. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wpływ zastosowania pierścieni, według patentu PL 170524 pomysłu prof zw. dr hab. inz. Henryka Dziewanowskiego, na wielkość natężenia przedmuchów spalin do skrzyni korbowej jednocylindrowego, badawczego silnika SB-3.1. Charakterystyki natężenia przedmuchów gazów w funkcji prędkości obrotowej sporządzono dla biegu jałowego.
 • Baczewski, Kazimierz; Giemza, Bolesław; Kałdoński, Taduesz; Król, Artur (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i stanowiskowych przedprototypowych, prototypowych i rzeczywistych smarów wodowaniowych. Rezultatem badań było wstępne wytypowanie smarów o najlepszych właściwościach, które zostały ostatecznie zweryfikowane w badaniach na rzeczywistym lorze wodowaniowym.
 • Baczewski, Kazimierz; Giemza, Bolesław; Kałdoński, Tadeusz; Król, Artur (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań weryfikacyjnych prototypowych i rzeczywistych smarów wodowaniowych. Testy realizowano na odcinku rzeczywistego toru wodowaniowe-go. Opisano założenia, przebieg oraz wyniki badań smarów.
 • Baczewski, Kazimierz; Giemza, Bolesław; Kałdoński, Tadeusz; Król, Artur (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono charakterystykę procesu wodowania, dokonano przeglądu stosowanych warstw ślizgowych, w rym smarów wodowaniowych oraz przeanalizowano ich wpływ na środowisko naturalne. Podano metodykę i wyniki badań toksyczności i biodegradacji dotychczas stosowanych smarów wodowaniowych oraz nowo opracowanych smarów przyjaznych dla środowiska.
 • Balcerski, Andrzej; Ziółkowski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę określania zapotrzebowania na energię elektryczną w typowych stanach eksploatacji statków towarowych, celem doboru wielkości i ilości źródeł energii elektrycznej. Metoda pozwala na określanie zapotrzebowania na energię wytypowanych grup odbiorników, przy znajomości ich mocy zainstalowanych oraz współczynników wykorzystania.
 • Behrendt, Cezary (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemy wyznaczania wartości współczynnika strumienia nadążającego. Porównano jego wartości uzyskane w wyniku badań modelowych i z wykorzystaniem metod uproszczonych. Zaprezentowano także metodę wyznaczania współczynnika sprawności strumienia nadążającego, umożliwiającego porównanie strumieni nadążających dla różnych statków.
 • Berczyński, Stefan; Galor, Wiesław; Grządziel, Zenon; Idzi, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych polegających na wyznaczeniu dla 6 odbojnic, identycznych odnośnie kształtu, ale wykonanych z innych elastomerów, sił reakcji i energii absorbowanej w trakcie ich ściskania. Dla jednego typu odbojnicy przeprowadzono symulację komputerową w programie COSMOS. Otrzymano dobrą Zgodność sity reakcji i energii pochłoniętej.
 • Bielawski, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Scharakteryzowano agregaty okrętowe i zestawiono pojęcia związane ze zużyciem elementów agregatów. Wyszczególniono proces zużycia i efekty zużycia oraz opisano relacje przyporządkowujące symptomom cechy stanu i/lub wielkości charakteryzujące proces. Przedstawiono istotę wnioskowania diagnostycznego i istotę diagnozowania maszyn agregatów z podziałem na diagnozowanie maszyn wirnikowych i diagnozowanie maszyn z mechanizmem tłokowo-korbowym. Podano metody prognozowania zużycia.
 • Bielski, Sebastian; Zeńczak, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono koncepcję rozwiązania okrętowej parowo-gazowej siłowni z ciśnieniowym kotłem z cyrkulacyjną warstwą fluidalną (PCFB), która muzę stanowić alternatywne rozwiązanie w stosunku do siłowni motorowej. Analizowano podstawowe typy kotłów fluidalnych pod kątem możliwości zastosowania ich na statkach. Wskazano na możliwość znacznego ograniczenia emisji toksycznych związków powstających w wyniku spalania paliw okrętowych.
 • Borkowski, Tadeusz; Kowalak, Przemysław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W każdym programie ukierunkowanym na redukcję emisji składników toksycznych spalin z silników tłokowych wykorzystuje się kontrolne procedury testowe, które są niezwykle istotne, tak jak ustanawiane ograniczenia emisji. Trzy cykle testowe sformułowane w normach ISO są przeznaczone dla okrętowych silników napędowych. Na podstawie podanego przykładu omówiono aspekty możliwości weryfikacji emisji NO, w eksploatacji.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  A method of neural networks used for the Identification of earth fault currents in ship networks is presented. It is hased on the experiment planning theory, New comput-ers technologies are used.
 • Girtler, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono możliwość podejmowania decyzji eksploatacyjnych dotyczących sytuacji gdy decydent dysponuje informacją aprioryczną o stanie technicznym urządzeń, na przykład uzyskana z badań niezawodności urządzeń niezbędnych do wykonania zadania, wyrażoną w formie prawdopodobieństw. Do opracowania modelu umożliwiającego podejmowanie takich decyzji eksploatacyjnych wykorzystano elementy bayesowskiej staty stycznej teorii decyzji
 • Grudziński, Jerzy M. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono opis zjawisk zachodzących w procesie separacji dynamicznej w nowym typie hydrocyklonu rozdzielającym dwie nie mieszające się ciecze, tj. olej i wodę. Określono średnicę cząstki oleju na drodze teoretycznej oraz wyniki sprawności separacji oleju dla różnych stężeń na dolocie do hydrocyklonu. Wykonano pomiary sprawności separacji oleju dla różnych parametrów konstrukcyjnych, tj. średnicy przelewowej d„ i wlotowej d. Wyniki przedstawiono na rysunkach.
 • Grzebieniak, Robert; Nicewicz, Grzegorz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono porównanie wyników poszukiwania funkcji opisujących przebieg charakterystyk niezawodnościowych systemu paliwowego siłowni statku typu B59I & pomocą różnych programów komputerowych. Wykorzystano w tym celu program Microsoft Excel i Cune Expert 1.3.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds