English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Mozel, Jacek: 15 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Mozel, Jacek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Szczególnie aktualnym i ważnym zagadnieniem w chwili obecnej w Polsce jest doskonalenie gospodarki zasobami ludzkimi w każdym przedsiębiorstwie. Od pomyślnego rozwiązania tej kwestii zależy przyspieszenie tempa rozwoju społeczno - gospodarczego naszego kraju. Doceniając wagę problemu, za przedmiot niniejszego artykułu przyjęto treść społeczno - ekonomiczną gospodarki zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. W szczególności przedstawiono w nim najważniejsze - zdaniem autora - specyficzne cechy zasobów ludzkich i wynikające stąd konsekwencje dla charakteru gospodarki nimi.

Other publications

 • Mozel, Jacek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Głównym celem artykułu jest popularyzacja metod ekonometrycznych jako narzędzia badania wydajności pracy w środowisku pracowników gospodarki morskiej. Wzrost wydajności pracy stał się bowiem w dobie przyspieszonego rozwoju gospodarczego kraju najważniejszym problemem, od którego rozwiązania zależy wykonanie przez gospodarkę morską nałożonych na nią zadań. Spełnienie tego warunku nastąpi w znacznej mierze wówczas, gdy szerzej niż dotychczas będą wykorzystywane obok innym metod badania wydajności pracy, także metody skonometryczne.
 • Mozel, Jacek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Doceniając wagę intensyfikacji badań nad potrzebami kształtowania i aktywizacji społeczno - zawodowej zasobów ludzkich, w artykule niniejszym zajęto się kwestiami terminologicznymi. W publikacjach ekonomicznych używa się bowiem różnych terminów w tym zakresie takich zwłaszcza jak: polityka zatrudnienia, polityka personalna, polityka kadrowa, gospodarka zasobami ludzkimi a często zupełnie odmiennie rozumianych. Ściślejsze określenie istoty wymienianych terminów i ich wzajemnego stosunku, stanowi w przekonaniu autora warunek wstępny, decydujący o jednoznaczności i poprawności rozważań.
 • Mozel, Jacek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono teorie wyjaśniające przyczyny konfliktów w stosunkach międzynarodowych. W budowaniu teorii i badaniach empirycznych przyczyn konfliktów dominuje podejście wielodyscyplinarne. Rodzi to następstwa w postaci fragmentaryczności wielu teorii, brak zgody pojęciowej, stosowanie różnej zakresowo terminologii.
 • Mozel, Jacek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podjęto próbę systematyki a zwłaszcza oceny przydatności wybranych metod analizy związków i zależności przyczynowej pomiędzy badanym zjawiskiem a określającymi go czynnikami z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania w najczęściej spotykanej sytuacji w analizie przyczynowej badanego zjawiska ekonomicznego polegającego na tym, że wyróżnione i uwzględnione w badaniu czynniki określające kształtowanie się danego zjawiska w czasie, stanowią agregaty /grupy/ niejednorodnych /niejako różnej kategorii/ czynników.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds