English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Łaski, Zdzisław: 15 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Łaski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł jest kontynuacją pracy opublikowanej w Zeszytach Naukowych WSM w Szczecinie nr 8/1976 "Obiektywne podstawy i zasadnicze kierunki aktualnych zmian w systemie planowania i zarządzania w gospodarce polskiej." Traktuje on o zmianach jakie miały miejsce w systemie planowania i zarządzania w Polsce w latach 1975 - 1977. W okresie tym /1975-1977/ można wyrazić wyodrębnione dwa podokresy. Pierwszy, to lata 1975 - 1976, kiedy do systemu ekonomiczno - finansowego kształtowanego w latach 1971 - 1974, a w szczególności w latach 1973 - 1974 - wprowadzono elementy systemu nieparametrycznego, takie jak: różne formy limitowania zatrudnienia, opodatkowanie zatrudnienia, dyrektywny wskaźnik opłacenia wzrostu wydajności pracy średnią płacę /tzn. wskaźnik "0"/ określający wypłaty z dyspozycyjnego funduszu płac i z funduszu premiowego kierownictwa, przepisy dotyczące zagospodarowania oszczędności płaconych...

Other publications

 • Łaski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Nauka ekonomiczna w czasie kiedy żyje i towrzy Mikołaj Kopernik nie wyodrębiła się jeszcze w samodzielną dyscyplinę. Jest częścią wspólnego systemu poglądów filozosficznych, prawnych i reli
 • Łaski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Rozwój współczesnej cywilizacji pozostaje w ścisłym związku z postępem technicznym. Dynamiczny rozwój nauko i przenikania teorii do produkcji powoduję zasadnicze jakościowe zmiany w całym kompleksie funkcjonalnym elementów procesu produkcyjnego.
 • Łaski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule omawiane są dwa zasadnicze zagadnienia, a mianowicie: 1/ przyczyny zmian w systemie planowania i zarządzania w gospodarce polskiej, 2/ główne kierunki tych zmian ze szczególnym uwzględnieniem reformy realizowanej w latach 1971 - 1975. W kwestii pierwszej główna teza artykułu sprowadza się do twierdzenia, że podstawy zmian w systemie planowania i zarządzania należy szukać w działaniu obiektywnych praw ekonomicznych, a przede wszystkim w wymogach prawa koniecznej zgodności stosunków produkcji z charakterem sił wytwórczych i w tendencji do koncentracji produkcji. W trakcie szczegółowych rozważań na temat przedstawiono próbę rozszerzonej interpretacji pojęcia "stosunki produkcji" /wyodrębniając ich elementy podstawowe - stałe i elementy wtórne - zmienne/ oraz prawa koniecznej zgodności stosunków produkcji z siłami wytwórczymi. Stwierdzono również, że istotną rolę - szczególnie w aktualnie realizowanej reformie - spełnia tendencja do koncentracji produkcji/ niektórzy ekonomiści mówią nawet o prawie koncentracji/ wynikiem któej są obecne formy wielkich organizacji gospodarczych.
 • Łaski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono koncepcję reformy gospodarczej w Polsce w oparciu o dwa zasadnicze dokumenty, wokół których rozwinęła się ogólnonarodowa dyskusja na ten temat, a mianowicie: opracowanie zainicjowane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego "Propozycje zasadniczych rozwiązań reformy gospodarczej w Polsce" / dodatek do Życia Gospodarczego, listopad 1980 r./ oraz opracowanie Komisji ds. Reformy Gospodarczej / powołanej przez rząd / "Podstawowe założenia Trybuny Ludu, styczeń 1981r. W artykule, obok uwag wstępnych - wprowadzających, omówiono takie zagadnienia jak: konieczność reformy, główne zasady reformy, kierunki reformy, etapy i warunki reformy.
 • Łaski, Zdzisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zasadnicze rozważania poprzedzono charakterystyką dwóch odmian systemu parametrycznego, tj. systemu scentralizowanego i systemu zdecentralizowanego /centralno-rynkowego/. Ta ostatnia odmiana została zaprojektowana w aktualnej reformie gospodarczej w Polsce. W obu odmianach, ale szczególnie w parametrycznym systemie zdecentralizowanym, szczególną rolę spełniają ceny wyrobów i usług. Wyodrębniono cztery główne podstawy tworzenia cen: kosztową /w tym sześć odmian/, użytkową, cen zewnętrznych, popytowo-podażową.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds