English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Galor, Wiesław: 13 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Fedorowski, Jerzy; Galor, Wiesław; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Sprawdzenie efektywności pracy systemu antykolizyjnego można wykonać prowadząc obserwację jego ekranu w warunkach szczególnych, np. dużego natężenia ruchu. W artykule przeprowadzono analizę przejścia Cieśniny Kaletańskiej z zastosowaniem systemu antykolizyjnego firmy Sperry formułując wnioski charakteryzujące pracę systemu.

Other publications

 • Berczyński, Stefan; Galor, Wiesław; Grządziel, Zenon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The paper presents the results of simulation research based on static characteristics determination for the type series of cylindrical fenders. The discretization by finite ele-ments of geometrical model of cylindrical fender plane section was performed, taking into account hyperelastic elements and contact phenomena. The deformations and curves of the characteristics achieved in numerical calculations and experimental meth-od is presented.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The under-keel clearance of a ship manoeuvring in a port water area should pro-vide for safe ship movement. The results of undesired ship impact into the channel ground can damage the ship hull. There is a need to prepare a scientific method of speci-fying the minimum under-keel clearance such that the safety of a manoeuvring ship will be maintained. The article presents guidelines for of the model enabling the estimation of ship impact into the bottom.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  During the manoeuvre of the ship's berthing at the quay an impact may occur and the resulting emission of energy in the system vessel - fender device - quay. Exceeding the permissible energy value causes damage to one of these elements and results in an accident. During the manoeuvre part the vessel's kinetic energy is converted into the vessel's turning in relation to the contact point with the quay. The article analyses the effective mooring energy absorbed by the fender device in the aspect of loss of part of the vessel's energy during turning. The relationship between the vessel's turing radius and the hull curve has been presentes.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The building of new ports is restricted by natural conditions of the sea water area and great financial outlay. This is why existing ports should handle ships bigger than those for which they are designed. The main restriction in handling such ships is the depth of port water areas and the resulting underwater clearance of the manoeuvring ship. In Polish ports the maximal keel cearance is a fixed value determined by port reulatrions, whereas it is possible the change the admissible maximal ship's draft depending on the present and predicted water level. The paper presents the possibility of changing the admissible maximal ship's draft when a creatin level of ship manoeuvring safety in port water areas is ensured.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Ports are designed and constructed for handling ships of definite size. The development of world fleet in the recent thiry year has been marked by a general increase in ships' size with their relativery constant number; which is why ports built a number of years ago are faced with the necessity if handling ever bigger ships. The increase embraces both the length and the width of the ship, as well as her draft. The navigational safety in port water areas is mainly determined by the relation of the ship's dimensions to the dimensions of the water area.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  A number of factors affect the safety of navigation, the collision of two ships being one of them. In ship encounter situations, certain principles of behaviour set forth by regulations are in force. Traditionally, a navigational situation is evaluated by identifying the closest point of approach for the passing ships and by comparing it with the assumed safe distance. Then it is necessary to use technical aids: radar and Arpa (depending on the regulations). In Arpa, navigational situation information is mainly presented in the form of vectors. The other presentation that can be used in an encounter situation is the predicted point of collision (PPC). This is the point or points toward which one’s own ship should steer at her present speed (assuming that the target does not manoeuvre) in order for a collision to occur. This paper presents original results of a study into the assessment of ship encounter situations based on PPC. The methods (analytical and graphical) of PPC as a set of circles are elaborated and an analysis of a ship encounter situation performed.
 • Fedorowski, Jerzy; Galor, Wiesław; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W artykule opisano cztery systemy antykolizyjne, pracujące na bazie maszyn cyfrowych. Ponadto na podstawie badań własnych rozważono problemy, jakie występują przy obróbce sygnału radiolokacyjnego i przedstawieniu informacji o sytuacji na ekranie wskaźnika. Daje to ogólny obraz możliwości wykorzystania takiego systemu ataku, a także sygnalizuje problemy z jakimi może zetknąć się nawigator przy zastosowaniu systemu antykolizyjnego, jako pomocy nawigacyjnej.
 • Fedorowski, Jerzy; Galor, Wiesław; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł przedstawia kilka wybranych systemów radarowych, mających zastosowanie przy nadzorze ruchu statków na podejściach do portów. W każdym opisanym systemie zwrócono szegolną uwagę na problemy wynikające z podobieństwa do toru wodnego Świnoujście - Szczecin, w aspekcie zastosowania podobnego systemu.
 • Fedorowski, Jerzy; Galor, Wiesław; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Artykuł omawia jeden z wariantów struktury logicznej do obliczeń drogi statku po ortodromie i lokaodromie, ich porównania i wybranie drogi optymalnej przy zastosowaniu maszyny cyfrowej. Rozważnie sprawdzają się do ścisłego rachunku matematycznego, który musi być normalnie wykonany przez nawigatora. Opracowanie przez autorów tego problemu wiąże się z coraz szerszym wprowadzeniem na statki techniki obliczeniowej, a stąd koniecznością posiadania odpowiednich algorytmów do obliczeń.
 • Fedorowski, Jerzy; Galor, Wiesław; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemowo możliwości zastosowania wskaźnika radarowego typu B w żegludze pilotażowej i ręcznej, ze wskazaniem wad wskaźnika w tym względzie. Poruszano sprawę zniekształceń odwzorowania i porównania wyglądu ekranu wskaźnika P i B poprzez programowe modelowanie na maszynie cyfrowej.
 • Gucma, Stanisław; Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono analizę wyniku badań symulacyjnych ustalenia optymalnej wersji przebudowy falochronu portu Kołobrzeg. Przeprowadzone badania oparto na modelu symulacyjnym ruchu statku, w którym uwzględniono charakterystyki manewrowe statku oraz efekt brzegowy, dalowanie morza, działanie wiatru i prądu na statek. Badanie przeprowadzono dla trzech typów statków oraz dwóch wersji planowanej przebudowy falochronu dla różnych warunków hydrometeorologicznych. W wyniku przeprowadzonych badań określono optymalną wersję przebudowy falochronu portu Kołobrzeg.
 • Gucma, Stanisław; Galor, Wiesław; Hajduk, Jerzy (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono metodę określania oznakowania nawigacyjnego i parametrów zwrotu toru wodnego, opracowaną w Instytucie Nawigacji Morskiej Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Metoda ta polega na przeprowadzeniu badań symulacyjnych zwrotu toru wodnego. Przedstawiono tu założenia budowy modelu symulacji komputerowej oraz badań symulacyjnych ruchu statku na zwrocie. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych, mających na celu określenie optymalnego wariantu stałęgo oznakowania nawigacyjnego Zakrętu Mańków na torze wodnym Świnoujście-Szczecin
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemy występujące przy wejściu statku do portu. Odnoszą się one do bezpieczeństwa wchodzącego statku i dotyczą: wyznaczenia maksymalnych warunków hydrometeorologicznych, określenia maksymalnych rozmiarów statku, wyznaczenia optymalnego układu hydrotechnicznego wejścia do portu. Wymienione problemy badawcze mogą być rozwiązane przy zastosowaniu metody badań symulacyjnych. Metoda ta jest oparta na komputerowym modelu ruchu statku. Przedstawiono przykłady zastosowania w praktyce metody symulacji do rozwiązania postawionych problemów.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Morskie budowle hydrotechniczne są obiektami wznoszonymi na obszarach wodnych dostępnych dla żeglugi morskiej. Stąd w trakcie realizacji przez statek procesu nawigacji, występuje możliwość zderzenia z tymi konstrukcjami Konsekwencje takiego wypadku mogą być katastrofalne, prowadzące do zniszczenia budowli. Dotyczy to zwłasz-da wież wiertniczych i mostów drogowych nad akwenami. Stąd ważnym zagadnieniem jest ilościowe określenie ryzyka takiego wypadku. Opiera się ono na określeniu prawdopodobieństwa kolizji statku z budowlą którego konsekwencją jest poważne jej uszkodzenie. W artykule przedstawiono analizę wybranych modeli oceny tego ryzyka.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono próbę wykorzystania automatyzacji manewru wejścia statku do portu w badaniach symulacyjnych. Podano algorytm sterowania oraz ograniczenia pochodzące od wiatru, prądu falowania infrastruktury obszaru podejściowego. Przedstawiono wyniki prób symulacyjnych oraz ich ocenę. Dalsze badania w tym kierunku mogą doprowadzić do ograniczenia udziału człowieka w procesie badań, a w tym skrócenia czasu oraz obniżenia kosztów badań.
 • Galor, Wiesław; Grządziel, Zenon (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Odbojnice nabrzeżowe są urządzeniami poprawiającymi warunki bezpieczeństwa hamowania statku do nabrzeża. Ich celem jest absorpcja energii kinetycznej statku. Efekt ,en uzyskuje się poprzez zastosowanie odpowiedniego materiału i zaprojektowanie kształtu odbojnicy. W artykule przedstawiono fazę projektowania odbojnic nabrzeżnych, opierając się na badaniach modelowych odbojnic typu stożkowego Analizowano wpływ własności materiału (elastomeru poliuretanowego) i wymiarów (grubości nogi) odbojnic na ich parametry.
 • Berczyński, Stefan; Galor, Wiesław; Grządziel, Zenon; Idzi, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, polegających na wyznaczeniu dla Materiału hiperelastycznego stałych materiałowych na podstawie próby jednoosiowego r°2ciqgcinia oraz próby ściskania. Stałe wyznaczone doświadczalnie posłużyły następnie do symulacji komputerowej obciążeń próbki walcowej.
 • Berczyński, Stefan; Galor, Wiesław; Grządziel, Zenon; Idzi, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych polegających na wyznaczeniu dla 6 odbojnic, identycznych odnośnie kształtu, ale wykonanych z innych elastomerów, sił reakcji i energii absorbowanej w trakcie ich ściskania. Dla jednego typu odbojnicy przeprowadzono symulację komputerową w programie COSMOS. Otrzymano dobrą Zgodność sity reakcji i energii pochłoniętej.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono założenie modelu oceny bezpieczeństwa ruchu statku na akwenach ograniczonych oraz metod jego oceny. Umożliwia to ilościową ocenę bezpieczeństwa, co może być wykorzystane jako czynnik zarządzania bezpieczeństwem żeglugi na tych akwenach.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono analizę definicji ryzyka do oceny bezpieczeństwa nawigacji. Najczęściej stosowaną definicją ryzyka jest kombinacja prawdopodobieństwa ryzyka i jej skutków Przedstawiono różne metody ich określania.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiano metodę określenia ryzyka naw igacyjnego rui hu statku na lorze wodnym z uwzględnieniem zwiększenia wymiarów eksploatowanych statków Metoda polega na wyznaczeniu względnego wzrostu ryzyka nawigacyjnego jako kombinacji wzrostu prawdopodobieństwa awarii i jej skutków Metoda mole mieć zastosowanie do wspierania procesu decyzyjnego administracji morskiej w ocenie modernizacji projektowanych torów.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono analizą nazewnictwa bezpieczeństwa żeglugi, kryteriów oceny oraz wskaźników i miar Zaproponowano oceną bezpieczeństwa za pomocą wskaźników stanu zawodności i niezawodności nawigacji.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono badania związane z cumowaniem statków do planowanej przystani dalbowej w Świnoujściu. Celem badań było określenie dopuszczalnych warunków hydrometeorologicznych bezpiecznego manewru cumowania. Ponadto na podstawie badań symulacyjnych przy wykorzystaniu komputerowego modelu statku i akwenu wyznaczono energię kinetyczną uderzenia statków w przystań oraz punkty pierwszego kontaktu.
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  In many cases, sea ships are required to call at ports situated several hundred kilometers inland, including several different types of ship (freight, passenger, recreational). The main benefit of sea-river navigation is that ships may enter inland and carry cargo to the ports of other countries without their cargo having to be transferred several times. This method significantly reduces the risk of damage to the cargo and also lowers transport costs. An important element in sea-river shipping which is showing an increasing trend is that of passenger shipping (cruisers). This article analyzes the current situation of this type of navigation in Poland. Several examples of shipping routes on inland waters are presented.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds