English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Christowa, Czesława:

 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The aim of this paper is appraisal of external and internal factors determining the functioning and growth of Polish shipping companies with particular emphasis on Pol-ska Żegluga Morska (PŻM). Present PŻM operating environment has been presented in relation to past 55 years of the company’s history. The legal, organizational and func-tional analysis for the years 1951 through 2005 has confirmed the argument that state ownership of the company’s assets is not an obstacle in reaching positive economic results and in company growth. Particular attention has been paid to human factor and its important role in the development of companies forming the PZM Group. Applied methods of strategic and marketing analysis have led to formulation of de-velopment trends, main aims and strategic tasks whose implementation will increase PŻM competitiveness in the global market of seaborne transport.
 • Christowa, Czesława; Christowa-Dobrowolska, Maria (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The paper contains a concept outline and presents the results of creating the Police Maritime Harbour Authority, a new non-profit subject responsible for ground and infrastructure administration and the development of operational, service, logistic, distribution, industrial and commercial functions of the Police port. The paper makes use of results of own research on the principles and pur-posefulness of establishing the Police Maritime Harbour Authority, performed by the authors ' team
 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Osiągnięcie funkcji celu zarządzania portem morskim realizuje się w wyniku osiągania szeregu celów cząstkowych, /podcelów/ i jest uwarunkowane posiadaniem odpowiedniego, wysoce specyficznego zasobu informacji. Podjęta próba przedstawienia problemu budowy banku danych , zaspokajającego rosnące pod względem ilościowym i jakościowym potrzeby informacyjne, ma na celu ukazanie możliwości zwiększenia efektywności funkcjonowania portu morskiego, jako systemu gospodarczego.Na tle ogólnych zagadnień budowy i funkcjonowania banku danych przedstawiono zadania, funkcje oraz model banku danych portu morskiego. Omówiono zasady skreślania rodzajów i zawartości informacyjnej zbiorów informacji stanowiących podstawowy element banku danych, wykazano celowość zastosowania wybranej strategii opisując niezbędne warunki jej realizacji przy budowie banku danych portu morskiego
 • Christowa, Czesława; Guliński, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu metodologii tworzenia systemu informatycznego zarządzania działalnością przeładunkową w porcie morskim. Stosując metodę analizy systemowej przedstawiono strukture systemu zarządzania portem morskim charakteryzując elementy strukturalne /informacyjne idecyzyjne/ wyodrębnionego podsystemu zarządzania działalnością przeładunkową.
 • Christowa, Czesława; Guliński, Janusz; Sakowski, Władysław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono komputerowy system optymalizacji rozdziału środków transportu i optymalizacji przeładunków na grupie nabrzeży masowych w dobowo-zmianowym planie przeładunkowym Zkładu Przeładunków Masowych Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście. Zaprezentowano: przesłanki budowy systemu, model systemu ze szczegółowym uwzględnieniem kryteriów optymalizacji oraz jego postaci matematycznej, konfigurację sprzętu komputerowego wymaganego dla prawidłowego funkcjonowania systemu. W zakończeniu podano informację o postaci danych wejściowych zasilających system oraz danych wyjściowych uzyskiwanych w wyniku pracy systemu.
 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wybrane zagadnienia modelowania, wdrażania i funkcjonowania informatycznego systemu zarządzania portem morskim na przykładzie portu Szczecin - Świnoujście. Po wstępnej analizie elementów struktury informatycznego systemu zarządzania wyodrębniono i opisano podsystemy zintegrowane wewnętrznie pod względem funkcjonalnym i informacyjnym. Wyrażony został pogląd, iż konieczność wielostronnych powiązań informacyjnych wymaganych przez system zarządzania przemawia za konkurencyjną wielobazowego banku danych i rozproszonym przetwarzaniem informacji.
 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano wyniki analiz aktualnych możliwości technicznych i organizacyjnych obsługi barek w portach w Szczecinie i Świnoujściu ze wskazaniem kierun-przystosowania systemu obsługi do wymogów dynamicznie rozwijającej się ieglugi śródlądowej.
 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Proces tworzenia i rozwoju nauki o eksploatacji, obok prac toretyczny w zakresie ogólnej teorii eksploatacji, wymaga badań poszczególnych typów systemów eksploatacji.
 • Christowa, Czesława; Christowa, Maria (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Treścią artykułu jest identyfikacja stanu systemu eksploatacji i zarządzania oraz wskazanie podstawowych kierunków działań prowadzących do naprawy i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa usług portowych „Drobnica port-Szczecin" Sp. z o o
 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Określono cel, uwarunkowania i możliwości realizacji projektu oraz działania Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego-Port Szczecin (ZCL-PS) Na tle powiązań transportowych i funkcji gospodarczych regionu zachodniopomorskiego oraz prognozy popytu na usługi logistyczne została przedstawiona wielokrytenalna ocena lokalizacji ZCL-PS Scharakteryzowano funkcje logistyczne oraz plan przestrzennego zagospodarowania terenów przeznaczonych na budowę ZCL-PS Ponadto dokonano oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz możliwości jego realizacji W artykule zawarto wyniki badań prowadzonych w ramach pracy naukowo-badawczej „Studium możliwości budowy Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego-Port Szczecin".
 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Analizowano model racjonalnego systemu zarządzania działalnością eksploatacyjną i usługową w przedsiębiorstwach użytkujących obiekty infrastruktury i suprastruktury w celu świadczenia podstawowych usług portowych Na tle teoretycznych rozważań i modelowych rozwiązań przedstawiono aktualne problemy przedsiębiorstw eksploatacyjnych w zespole portów Szczecin-Świnoujście
 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Dokonano analizy wybranych czynników aktywizacji i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej w Polsce. Do podstawowych czynników zewnętrznych i wewnętrznych zaliczono politykę transportową 1 ntorską państwa, warunki naturalne i infrastrukturę systemu wodnego oraz Przekształcenia własnościowe, system organizacji i zarządzania, poziom przygotowania kadr, postęp techniczny, technologiczny i organizacyjny, a także Prowadzenie prac badawczych. Szczególną iovagę poświęcono założeniom Programu Odra 2006 i problemom połączenia polskich dróg wodnych z europej-skitn systemem śródlądowych dróg wodnych.
 • Christowa, Czesława (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Polityka morska, której integralną częścią jest polityka portowa, została oceniona jako jeden z najważniejszych czynników stymulujących wielkość, strukturę i dynamikę oraz efektywność procesów eksploatacyjnych zachodzących w porcie. Zmiana systemu politycznego, urynkowienie gospodarki oraz postępujący proces przekształceń własnościowych spowodowały, że opracowane w Polsce założenia polityki morskiej państwa straciły swoją aktualność. Niezbędne jest zatem stworzenie nowej strategii rozwoju gospodarki morskiej traktowanej jako element systemu gospodarczego państwa Przedstaw iono propozycję działań prowadzących do powstania polskiej [wlityki morskiej ze wskazaniem uwarunkowań jej efektywnej realizacji w portach morskich.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds