English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Chrzanowski, Janusz: 38 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin

 • Chrzanowski, Janusz; Kravtsov, Yury; Bieg, Bohdan (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2014)
  The article uses the analytical equation for the work function of metals, made by one of the authors, to study the structure of aluminum alloys, which are increasingly used in the shipbuilding industry. For example, of selected alloys Al-Cu, Al-Ta and Al-Ti are presented graphically changes in work function depending on the percentage composition of the alloy. Also presented an equation that allows to evaluate the work function for multicomponent alloys.

Other publications

 • Kravtsov, Yu.A; Chrzanowski, Janusz (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2012)
  Evolution of polarization state is described by new mathematics, namely, by angular variables technique (AVT) which describes behavior of the angular parameters of polarization ellipse in magnetized plasma. From this point of view the polarization of electromagnetic waves in magnetized plasma is studied in conditions, when Cotton-Mouton effect is weak enough as compared with Faraday one. The method of consequent approximations is applied, which uses the ratio of Cotton-Mouton , and Faraday 3 parameters, as a small parameter of a problem and allows obtaining simple analytical expressions for ellipticity angles approximations
 • Chrzanowski, Janusz; Pikuła, Ryszard (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2012)
  A simple analytical expression for the work function is derived on the basis of nonlocal potential and the nearest neighbor approximation (NNA). It allows to establish a direct connection between the ionization energy of atoms and their corresponding metallic crystal (work function). In consequence we can determine the screening parameter for alkali metals
 • Chrzanowski, Janusz; Kravtsov, Yu.A. (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2012)
  The nonlocal potential and the nearest neighbor approximation (NNA) is used to obtain a simple analytical equation for the work function. In contrast to earlier approaches to the problem, the present treatment does not involve any extra coefficients. The work function is exactly defined function of the electron density n and screening parameter kS. What is more, the presented treatment allows to calculate changes of work function when the physical dimensions of metallic sample reduces to nanoscale
 • Chrzanowski, Janusz (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2012)
  Gradient procedure is suggested, which allows to fit multi-parameter theoretical model to multi-channel experimental data obtained by means of polarimetric measurements. Procedure deals with nonlinear system of differential equations that describe the evolution of an electromagnetic wave in a hot plasma and provides sufficiently fast convergence to stationary values. The procedure is illustrated with numerical calculations in the case of one and two measurement channels, that allow to retrieve two and four of plasma parameters respectively
 • Kurc, Barbara; Chrzanowski, Janusz; Abramowska, Ewa (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The work presents threats connected with the spills of noxious oily chemicals at sea. Physical phenomena occurring during spills are described. Physical and chemical prop-erties of some dangerous substances are listed. The list of dangers posed by these sub-stances (acc. to GESAMP) is included and the methods used for the clearance of spills as well as the duties of ship-owners of ships carrying such chemicals are presented.
 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Air pollution, especially dust pollution resulting from shipboard air-conditioning and ventilation are discussed. The criteria to be satisfied by ship dust collectors are specified. Besides, ship dusters are classified according to the principle of operation. The investigation of operating efficiency of chosen ship dusters uses the method of microanalysis of recovered dust as a comparative criterion. Typical advantages and disadvantages of ship dusters, including two–stage dusters, are pointed out.
 • Kirkiewicz, Józef; Bieg, Bohdan; Pikuła, Ryszard; Krogulec, Marcin; Chrzanowski, Janusz; Krasnodębska, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The process of progressive degradation of natural environment of the Baltic Sea and the Odra River caused by oil products has been presented. The authors describe the examined area and measurement techniques. The mean values of oil contamination of the Odra River superficial layer have been calculated on the basis of measurements carried out for many years. Besides, the distribution of the oil pollution of water in the perpendicular cross-section at selected points of the Odra River has been presented.
 • Kirkiewicz, Józef; Milcarz, Jerzy; Chrzanowski, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  W elementarnym zakresie przedstawiono teorię rozpraszania i w oparciu o wykorzystanie sprężystego rozpraszania światła scharakteryzowano możliwe kształty indykatrysy rozpraszania w zależności od wielkości cząstek rozpraszających. Przedstawiono model działający pyłomierza do pomiaru rozpraszania w przód i w tył w różnych kształtach bryłowych, czyli umożliwiającego identyfikację rodzaju cząstek oraz ich wielkości.
 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie własnych badań i literatury wykazano zależność wskazań ptłomierzy optycznych od geometrii wiązki pomiarowej oraz kształtu ziaren pyłu. Powiązano współczynnik osłabienia z rozmiarmi i gęstością pyłu oraz z własnościami dielektrycznymi cząstek. Dla niektórych pyłów wykreślono krzywe zależności przekrojów osłabienia w zależności od średnicy wiązki światła.
 • Chrzanowski, Janusz; Kirkiewicz, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono charakterystyki promieniowania dla apertur jedno- i dwuwymiarowych na podstawie zasady Huyghensa, przy użyciu aparatu matematycznego analizy fourierowskiej. Uzyskano równania rozkładu widma kątowego dla rozpatrywanych funkcji rozkładu pola na aparaturze. Wykazano w prosty sposób, że symetria kołowa rozkładu pola prowadzi do symetrii kołowej transformaty fourierowskiej. Formę analizy przeprowadzonej a wrtykule należy traktować jako przygotowania do badań rozpoznawania światła na cząstkach materialnych.
 • Kirkiewicz, Józef; Bobrowski, Zbigniew; Chrzanowski, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono teoretyczne podstawy teorii rozpraszania światła w zakresie rayleighowskim i ramanowski z ukierunkowaniem na rozkłady energetyczne. Wskazano na związek kształtu indykatrysy* rozpraszania z wielkością cząstek. Przedstawiono budowę urządzenia, które na podstawie pomiarów pochłaniania i rozpraszania strumienia światła umożliwia pomiar stężenia zapylenia powietrza lub gazów oraz określenie wielkości ziaren pyłów.
 • Kapuściński, Marek; Chrzanowski, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeanalizowano zjawisko dyfrakcji w ujęciu Fraunhofera na wybranych aparaturach. W pierwszej jego części zaprezentowana jest ogólna koncepcja dyfrakcji na podstawie zasady Huygensa. Następnie przechodzimy do zagadnień dyfrakcji kolejno na aparaturach w kształcie prostokąta, koła oraz rombu
 • Chrzanowski, Janusz; Kirkiewicz, Józef (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zjawisko rozpraszania światła na dipolach elektrycznych. W pierwszej części wyznaczono pole promieniowania dipola elektrycznego, a następnie przekroje czynne na rozpraszanie. Przeanalizowano rozpraszanie na molekułach nie posiadających własnych momentów dipolowych oraz cząsteczkach polarnych.
 • Chrzanowski, Janusz; Kirkiewicz, Józef; Kapuściński, Marek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono rodzaje układów optycznych oraz systemy stosowane przy różnych pomiarach. Pokazano wpływ apertury na dokładność pomiaru, a zwłaszcza na wymaganą moc wiązki laserowej.
 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wykazano szkodliwość oddziaływania pyłów na organizmy żywe oraz maszyny i urządzenia. Wskazano na możliwość wykorzystania informacji o ziarnistości substancji do uzyskiwania produktów żądanej jakości. Opisano podstawy teoretyczne rozpraszania Reyleigha oraz Mie, jak również możliwości wykorzystania pomiarów rozproszenia do celów technicznych.
 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz; Bieg, Bohdan; Pikuła, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Spektrometr FTIR należy do nowoczesnych narzędzi badawczych, znajdujących zastosowanie zarówno w laboratoriach naukowo-badawczych, jak i w laboratoriach przemysłowych. Zasada jego działania oparta jest na stosunkowo nowej technice pomiarowej - spektroskopii w podczerwieni z zastosowaniem transformaty Fouriera (FTIR — Fourier Transform InfraRed spectrometry). Ze względu na niewielką liczbę opracowań na jej temat w języku polskim, celowe jest przybliżenie podstaw tej techniki oraz porównanie z klasyczną - dyspersyjną techniką pomiaru widm w podczerwieni.
 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz; Bieg, Bohdan; Krogulec, Marcin (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Autorzy prezentują procedurę odejmowania spektralnego na przykładzie mieszaniny octanu metylu i aceto/enolu. Wskazują istotną rolę prawidłowego doboru współczynnika odejmowania k na jakość otrzymanego widma. Przedstawiona została metoda pozwalająca na bezpośrednie oszacowanie współczynnika k bez konieczności korzystania z dopasowania automatycznego.
 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz; Kravtsov, Yury (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wychodząc z równań Maxwella, opisujących zachowanie się fal elektromagnetycznych w ośrodku dielektrycznym, dokonano modyfikacji ich zapisu celem uzyskania równania umożliwiającego opis zjawisk optycznych w formie mierzalnej, wyrażonej przez natężenie światła Wskazano na różne formy oddziaływania wiązki światła ze zbiorem cząsteczek materialnych Przyjęto, opierając się na teorii Rayleigha, że pomiar rozpraszania pozwoli uzyskać wyniki, które zwiążą kąt rozpraszania z ziarnistością pyłów. Dokonano pomiarów rozkładu natężenia światła rozproszonego na ziarnach pyłów o różnych średnicach cząsteczek. Uzyskano rozkłady kątowe rozproszenia światła, na podstawie których można pokusić się o przygotowanie eksperymentu prowadzącego do określenia ziarnistości nieznanych składów frakcyjnych
 • Kirkiewicz, Józef; Chrzanowski, Janusz; Bieg, Bohdan; Pikuła, Ryszard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Wskazano na źródła największych zanieczyszczeń środowiska produktami ropopochodnymi oraz na dążenie do ich ograniczenia przez wprowadzenie konwencji międzynarodowych. W badaniach zanieczyszczeń olejowych szczególną przydatność posiada zastosowanie spektroskopii w podczerwieni. Opisano spektrofotometr dwuwiązkowy służący jako miernik widma absorpcyjnego oraz teoretyczne zależności pomiędzy intensywnością i częstością widma a strukturą badanych molekuł. Na podstawie wieloletnich pomiarów zebrano dane informujące o poziomie zaolejenia wód spływających rzeką Odrą do morza z całej jej zlewni oraz o dodatkowym zaolejeniu, jakie wnoszą duże zakłady energetyczne umieszczone przy jej ujściu. Wskazano na przyrosty zaolejenia w okresach występowania kataklizmów powodziowych oraz zwrócono uwagę na fakt, że rejestrowane poziomy zaolejenia są bardzo niskie w odniesieniu do norm i nie powodują zagrożenia środowiska morskiego.
 • Chrzanowski, Janusz; Bieg, Bohdan; Kravtsov, Yury A. (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2013)
  The authors analyze the methods of effective teaching of physics in the context of an increasingly weak preparation of students from the high school. They draw attention to the opportunities that in this field can offer new multimedia technologies, especially computers, applied to various forms of physical classes. The analysis is based on many years of experience in working with students of different specialties and in different countries

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds