English Polish
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author Walczak, Aleksander: 13 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej

 • Gucma, Stanisław; Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Produkcja urządzeń nawigacyjnych wyprzedza wymagania instytucji kwalifikacyjnych. Ten fakt i wysokie koszty urządzeń skłaniają do analizy ich efektywności w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi. Opracowanie dotyczy wyboru i konfiguracji systemów nawigacji zintegrowanej. Przy tym rozważaniu przede wszystkim brana było pod uwagę kryterium bezpieczeństwa żeglugi określone za pomocą parametru niezawodności nawigacyjnej. Opracowano metodę określania niezawodności nawigacyjnej dowolnego statku eksploatowanego na krytym awenie dla różnych konfiguracji systemów nawigacyjnych. Posługując się tymi niezawodnościami mamy możliwość wyboru konfiguracji zapewniającej określony poziom bezpieczeństwa żeglugi danego statku, na danym akwenie.

Other publications

 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2008)
  The author presents his considerations on the role of a ship’s captain in a situation when the ship is under control of pirates and terrorists and negotiations are being conducted. The paper contains a suggestion of how the captain should behave while negotiating with hijackers
 • Walczak, Aleksander; Skotnicka, Magda (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2012)
  This study presents the results of research aimed at assessing the importance of a Voyage Data Recorder (black box) in an analysis of the ship conduct. The analysis was performed by teams of Polish maritime experts, judges, a ministry delegate and jurors of the Maritime Court in Szczecin, experienced captains, chief engineers and officers of the watch of the merchant fleet
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2014)
  This study discusses the principles and methods of assessment based on Port State Control inspections of various flag ships. These inspections are aimed at checking to what extent international convention requirements concerning navigational safety and marine environment protection are fulfilled. This study makes use of annual statistical reports of the Paris Memorandum of Understanding, and incorporates the author’s presentation of calculating methods, on which the assessments of the national merchant vessel fleets are based.
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  On the basis of the navigational technology development the author points out the demand for professional competence increase. He presents contemporary trends in edu-cational changes and suggests teaching methods and forms geared to subject-oriented systems of education. The author emphasizes the role of competence growth as a steady process ensuring usefulness and opportunities of employment.
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  The author continues considerations aimed at justifying the establishment of navigation as a scientific discipline, which began in his article included in the collective work titled Admiralski farwater (Walczak, 2015b) (Admiral’s Fairway), and presents the subject and scope of navigation and sets forth other arguments supporting the idea. The author provides further arguments for the draft classification in which navigation would be an independent discipline of technical sciences, indicating the transdisciplinary nature of navigation within a framework of strict relationships with other domains of science in various fields of knowledge.
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  A shipowner is hard hit by withdrawing a ship from the exploitation caused by damage not onlu directly i.e. at great expense of ship repairs but also he is not ralived of costs of ship maintenance and he misses suposed profits for cargoes. Profit is connected with time. The longer a ship is exploited the greater profit she yields. Then famages cause not only the direct losses of supposed profits that the greater, the longer is ship repair time. The choice of less expensive tenderer based on the calculation method of ship's damages repairs is one of the way to preventing from economic results of ship averages, presented here. The calculation presented in this article has been worked out in different variants including offer repair costs in foreign and country ship repair yards. The place and extension of average, the cost of towage and the waste of time are also considered in this paper.
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Maritime avereges including navigation averages too, are closely connected with the technical structure of fleet, as well as with the qualifications of shlp’s crew, and further with the navigation conditions existing ln regions in which the ship sails . The technical, human and exploitation factors have decisive influence upon lnteneivity, extension and results of maritime navigation averages. 1270 researches of average have been made and basing on them there is pointed out that a man participates most seriously in navigation average of the merchant marine. The influence of: general education, job competence, and stability of ship's a crew have been analysed on the base of presented statistical materials. Presented comments and causes of ship averages are followed by conclusions that if being applied, will be able to prevent increasing the number of sea accidents, and cut losses of the national economy.
 • Walczak, Aleksander; Wiśniewski, Bernard (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Ważnym elementem współczesnej żeglugi jest właściwa ocena sytuacji hydrometeorologicznej. Znajomość jej pozwala na wybranie optymalnej, bezpiecznej tezy przy przyjęciu założonych kryteriów. Opierając się na literaturze zawodowej oraz badaniach własnych na statkach PMH typu "Kolejarz", w opracowaniu przedstawiono wpływ wiatru, falowania,oraz prądu wiatrowego na wielkość dryfu i zmianę prędkości statku. Z przeprowadzonej dyskusji i uzyskanych wyników przedstawiono określone zalecenia 1 wnioski do praktycznej działalności nawigacyjnej dla statków o nośności od 5 do 20 tys. DWT.
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Astronawigacja, jedna z dyscyplin nautycznych, sumuje się sposobami prowadzenia statku na podstawie obserwacji dokonywanych według ruchów ciał niebieskich oraz sztucznych satelitów ziemi. Współczesne metody sstronawigacji używane dzisiaj na otwartych przestrzeniach wodnych są punktem kulminacyjnym olbrzymiej ewolucji, którą przeszła ludzkość od czasów najdawniejszych. Do olbrzymiej skarbnicy światowej nauki włożył swój pokaźny wkład polski uczony, wielki astronom - M.Kopernik. W opracowaniu przedstawiono związki przyczynowe odkryć M.Kopernika na nawigację morską. Omówiono wpływ trzech głównych ruchów Ziemi: mchu obrotowego, obiegowego i procesyjnego na sposób prowadzenia statku. Niniejsza publikacja jest referatem wygłoszonym na sesji naukowej Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego z dn. 23.X.1972 r. oraz na środowiskowej Sesji Kopernikowskiej w WSM w dniu 9 marce 1973 z okazji 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika.
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Treść artykułu prezentuje wyniki badań autora, dotyczących wyników determinujących bezpieczeństwo żeglugi. Analiza i synteza materiału badanego oraz wysunięte wnioski zostały oparte na 1700 awariach nawigacyjnych statków floty transportowej. Czynnikami, które były przedmiotem rozważań naukowych stanowiły: struktura techniczna floty, struktura rodzajowa kadry pływającej oraz warunki nawigacyjne rejonów, w których odbywała się eksploatacja statków. Z trzech podanych czynników: technicznego, ludzkiego i eksploatacyjnego decydujące role w rozmiarach i skutkach wypadków i awarii morskich, czyli w bezpieczeństwie żeglugi, odgrywał człowiek. W artykule, zawierającym bogaty materiał statystyczny, zostały przedstawione przyczyny zagrożeń bezpiecznego pływania oraz wnioski prewencyjne w trzech wyżej podanych aspektach.
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Opracowano i przedstawiono metodę badań dokładności pozycji podczas postoju statku oraz w trakcie jego ruchu. Stosunkowo szeroko ze względu na wagę problemu i stopień jego trudności została potraktowana ocena dokładności pozycji statku w ruchu tzn.: - podczas łączności z satelitą. - w czasie między transmisjami.
 • Walczak, Aleksander; Plewiński, Leszek (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na tle sytuacji gospodarczej świata omówiono wielkość i rodzaje międzynarodowych przewozów morskich przede wszystkim w roku 1984. Przeprowadzono analizę przyczyn zmian w żegludze światowej. Podano również prognozy dotyczące lat najbliższych.
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono politykę rozwojową działalności naukowo-badawczej w Instytucie Nawigacji Morskiej WSM w Szczecinie. Szczegółowo rozwinięto takie kierunki badań jak: - inżynieria ruchu morskiego; - optymalizacja tras oceanicznych; - automatyzacja nawigacji; - tematyka portowa. Przedstawiona możliwości zastosowań efektów badań w tych dziedzinach.
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Na podstawie obszernego materiału statystycznego dotyczącego awarii i wypłat z Funduszu Odszkodowawczego Zanieczyszczeniami Olejowymi /zgodnie z Konwencją CEIFOP - 1978/ autor poddał analizie niektóre aspekty przyczyn awarii zbiornikowców. W szczególności ustosunkowuje się do "czynnika ludzkiego" jako przyczyny awarii i wysokich kosztów społecznych związanych z likwidacją ich skutków.
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedmiotem zainteresowania są zobowiązania rządów do skutecznego wdrażania i stosowania postanowień zawartych w dokumentach IMO, a przede wszystkim międzynarodowych konwencji dotyczących bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środow iska morskiego. Omówiono zakres działania nowo powstałego Podkomitetu ds. Wdrożenia Konwencji, obowiązki państw bandery, kryteria oceny realizacji wdrożeń oraz sposoby udzielania pomocy technicznej państwom. którym brakuje środków do wypełnienia zobowiązań
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zadania i odpowiedzialność przedsiębiorstw żeglugowych wynikających ze zmian, jakie zaszły w znowelizowanej Konwencji SIC W Opracowanie jest przeglądem wymagań w stosunku do armatorów w zakresie załóg okrętowych, ich kwalifikacji, obsady i rejestracji, znajomości statku, stanowisk pracy i przepisów okrętowych, postępowania w czasie zagrożeń oraz gwarancji minimalnego czasu odpoczynku.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds