English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Advanced Search

 • Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono symulacyjne metody optymalizacji parametrów dróg wodnych. służące do określenia parametrów obrotnic, torów wodnych, przystani promowych i wielostanowiskowych basenów portowych. Na podstawie syntezy tych metod opracowano ogólny model optymalizacji parametrów dróg wodnych, wykorzystujący metody symulacyjne.
 • Hajduga, Adam (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zarys problematyki związanej ze zobrazowaniem sytuacji i informacji nawigacyjnej, a także definicje obu tych pojęć. Scharakteryzowano także zbiór informacji nawigacyjnych oraz określono wymogi odnośnie optymalnego sposobu zobrazowania danych nawigacyjnych.
 • Jurdziński, Mirosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Omówiono podstawowe określenia, terminy i definicje związane z tworzeniem i sterowaniem ruchem statków w obszarach VTS. Przedyskutowano również definicję kontroli ruchu statków na podstawie danych Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
 • Jurdziński, Mirosław; Wolski, Adam (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono analizę czynników wpływających na bezpieczeństwo żeglugi w rejonach, gdzie istnieje konieczność stosowania systemów VTS Dokonano podziału metod kierowania ruchem statków oraz zastosowania działań prewencyjnych, mających na celu zmniejszenie awaryjności w tych rejonach.
 • Kasyk, Lech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podjęto próbę opisu przeprawy promowej w poprzek toru wodnego, wykorzystując w tym celu pojęcie domeny. Założono ponadto istnienie systemu nadzoru ruchu statków - VTS (Vessel Traffic System). Następnie oszacowano prawdopodobieństwo tego, źe możliwy jest bezpieczny ruch promów pomiędzy trawersowaniem linii przeprawy przez kolejne jednostki torowe.
 • Łusznikow, Eugeniusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono nową metodą przyspieszonego ustawienia żyrokompasu w płaszczyźnie południka. Metoda ta polega na wykorzystaniu parametrycznego efektu, który osiąga się za pomocą specjalnego prawidła regulowania kąta odchylenia bloku żyrokompasu od pionu. Wykonano matematyczny opis i przeprowadzono praktyczną weryfikację. Wyniki teorii i praktycznej weryfikacji są ze sobą bardzo zbieżne. Opisano również optymalne parametry regulowania kąta odchylenia w zależności od czasu.
 • Szozda, Zbigniew (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zaprezentowano problem kontroli stateczności statku w czasie jego eksploatacji Zaproponowano system wspomagający kapitana statku podczas podejmowania decyzji w związku z bezpieczeństwem statecznościowym. System składa się z trzech elementów; urządzenia do eksploatacyjnej próby przechyłów, kalkulatora załadunku oraz symulatora kołysań. W artykule stwierdza się, że zastosowanie systemu wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa statku.
 • Walczak, Aleksander (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedmiotem zainteresowania są zobowiązania rządów do skutecznego wdrażania i stosowania postanowień zawartych w dokumentach IMO, a przede wszystkim międzynarodowych konwencji dotyczących bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środow iska morskiego. Omówiono zakres działania nowo powstałego Podkomitetu ds. Wdrożenia Konwencji, obowiązki państw bandery, kryteria oceny realizacji wdrożeń oraz sposoby udzielania pomocy technicznej państwom. którym brakuje środków do wypełnienia zobowiązań
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Kordas, Ruta Leśmian -; Drzewieniecka, Beata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podano krótki rys historyczny kształtowania się organizacyjnych struktur normalizacyjnych na święcie i w Polsce oraz dotychczasowe główne zasady w zakresie obowiązywania i opracowywania norm. Na tym tle przedstawione zostały zmiany, jakie już nastąpiły w krajowej normalizacji po wejściu w życie nowej ustawy normalizacyjnej z dnia 3 kwietnia 1993 r. Scharakteryzowano zmiany w strukturze organizacyjnej, polegającej na dezintegracji obszarów normalizacji, metrologii i jakości oraz główne zadania nowo powstałych jednostek organizacyjnych. Nakreślone zostały nowe zasady opracowywania i funkcjonowania norm krajowych oraz proces przekształceń norm branżowych w normy polskie, uszczegółowiony na przykładzie gospodarki morskiej.
 • Leśmian-Kordas, Ruta; Szczurkowska, Elżbieta; Drzewieniecka, Beata (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Scharakteryzowane zostały właściwości drewna mające wpływ na zmiany zawartości wody w tarcicy podczas składowania w portach, negatywnie oddziaływające na cechy jakościowe drewna. Przedstawiono wyniki badań wykonanych w porcie szczecińskim, dotyczących zmian wilgotności tarcicy suszonej pakietyzowanej w czasie krótkoterminowego składowania w jesiennej porze roku, na otwartych placach składowych. Statystycznie określono istotność wpływu czasu składowania i sposobu zabezpieczenia pakietów tarcicy przed wpływem czynników zewnętrznych. Ponadto dokonano oceny możliwości utrzymania w warunkach portowych ściśle określonej, maksymalnej wilgotności drewna oraz sprostania zwiększonym wymaganiom jakościowym, stawianym przez importerów drewna.
 • Witas, Tadeusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Zanieczyszczenie środowiska i pożywienia oraz tradycyjne sposoby przetwarzania i spalania surowców są przyczynami wielu grup schorzeń organizmów żywych. Wytworzone dewastanty cywilizacyjne mają wspólne cechy - zakłócania przemian biochemicznych przez objęcie mechanizmów wytwarzania i kondensacji di-aldehydu malonowego oraz uwalnianie reaktywnych rodników hydroksylowych (*OH). Kondensacja może przebiegać do wytworzenia związków mono- i policyklicznych. W dyskusji zaproponowano hipotetyczną syntezę benzopirenu (rakotwórczego związkuj i „fałszywego" cholesterolu, wykazując możliwości powstawania związków patogennych oraz źródeł generowania rodników hydroksylowych, równie zdecydowanie odpowiedzialnych za stany modyfikujące podstawowe procesy biochemiczne żywych organizmów.
 • Jóźwiak, Zofia (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono i omówiono grupy substancji dodatkowych i zanieczyszczeń technicznych w środkach spożywczych oraz używkach. Omówiono również zarządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej (z 11 maja 1993 r.) w tej sprawie, prezentując jednocześnie 15 grup środków spożywczych i używek. Szczególną uwagę poświęcono przeciwutleniaczom i synergentom oraz ich wpływowi na organizm ludzki. Antioxidants used in food industry
 • Michalski, Marek A. (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Statek śródlądowy i droga wodna muszą być rozpatrywane łącznie. Polskie drogi wodne są wyjątkowo zaniedbane. W latach siedemdziesiątych zaniechano wszelkich prac modernizacyjnych, co doprowadziło nasze drogi wodne do stanu degradacji. Polska seryjna produkcja statków śródlądowych zakończyła się w roku 1982 i od tej pory stan liczbowy jednostek z własnym napędem obniżył się o 50% (z ok. 2000 do ok. 1000 sztuk). Z 12 stoczni rzecznych - 9 uległo likwidacji. Porty przeznaczane są na inne cele gospodarcze. Autor, powołując się na potrzeby Unii Europejskiej, wskazuje priorytety w wychodzeniu z obecnego stanu zapaści gospodarczej.
 • Górnicki, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono dane dotyczące oceny gotowości technicznej portowego sprzętu przeładunkowego na przykładzie żurawi drobnicowych Nabrzeża Węgierskiego Portu Morskiego w Szczecinie.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds