English Polski
Akademia Morska w Szczecinie

DSpace Home

DSpace/Manakin Repository

Advanced Search

 • Górnicki, Kazimierz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono dane dotyczące oceny gotowości technicznej portowego sprzętu przeładunkowego na przykładzie żurawi drobnicowych Nabrzeża Węgierskiego Portu Morskiego w Szczecinie.
 • Żaboklicka, Jadwiga (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Obrót papierami wartościowymi w Polsce jest najczęściej rozumiany jako giełdowy obrót akcjami i obligacjami. Niewielka jest znajomość innych instrumentów finansowych. Skoncentrowano się na trzech zagadnieniach: narodowych funduszach inwestycyjnych, funduszach powierniczych oraz amerykańskich kwitach depozytowych, w początkowym okresie wprowadzania ich na nasz rynek kapitałowy. Przedstawiono cele i założenia każdego z tych instrumentów oraz wskazano na istniejące mankamenty i ograniczenia ich wdrażania.
 • Białas, Anna (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono sytuację światową rynku budowy i remontów statków na Dalekim Wschodzie, poczynione tam inwestycje oraz reakcje stoczni europejskich, jako najbardziej zagrożonych konkurencją Omówiono walką o prymat pomiędzy Koreą Południową a Japonią oraz bardzo niekorzystną sytuację stoczni remontowych zlokalizowanych w Europie (niemieckich, polskich, francuskich).
 • Piłasiewicz, Józef Zbigniew; Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podstawowym problemem artykułu jest szeroko rozumiana edukacja morska społeczeństwa Autorzy próbują udowodnić, te w wychowaniu młodzieży zbyt mało miejsca zajmuje wychowanie morskie. Zachodzi zatem pilna potrzeba, aby w systemie edukacji powszechnej pojawiło się wychowanie morskie rozumiane jako część procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz propaganda polityki morskiej państwa. Taka edukacja społeczeństwa może przynieść efekty dopiero wtedy, gdy będzie się cieszyć prawdziwym społecznym zainteresowaniem. Aby tak się stało w polityce gospodarczej państwa musi się pojawić polityka morska.
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Z okazji 50-lecia szkolnictwa morskiego w Szczecinie, przedstawiono artykuł. oparty na pierwotnym materiale źródłowym, w którym omówiono związki Wyższej Szkoły Morskiej z gospodarką oraz ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą Współpraca naukowa WSM układała się bardzo różnie, a wpływ na jej stan miały zarówno wydarzenia polityczne, jak i gospodarcze oraz zaangażowanie samych nauczycieli akademickich. Jednak nawiązane przez WSM porozumienia i współpraca pozwoliły na podniesienie potencjału naukowego kadry pedagogicznej do niespotykanego dotąd, w szkolnictwie morskim poziomu.
 • Tarchalski, Maciej (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przez cały dotychczasowy okres istnienia szkolnictwa morskiego w Szczecinie, przywiązywano znaczną uwagę do realizacji funkcji wychowawczej. Stworzono system wychowania, w którym istotną rolę odgrywali pedagodzy i studenci, kierujący się nakreślonymi w dokumentach wychowawczych, zadaniami wychowania morskiego. W artykule omówiono nie tylko realizowane zadania i przyjęte programy, ale przede wszystkim przedstawiono ludzi podejmujących te trudne - w działalności szkoły morskiej - problemy.
 • (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
 • Artyszuk, Jarosław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Podjęło próbę systematycznego przedstawienia problematyki pełnych równań ruchu statku (6 stopni swobody) w aspekcie sposobu ich rozwiązania. Główny nacisk położono na stronę praktyczną zagadnienia, na możliwości bezpośredniego wykorzystania w symulacji komputerowej. Autor wskazał istotne z punktu widzenia doskonalenia modelowania matematycznego ruchu statku obszary badań, na których powinno koncentrować się zainteresowanie naukowców
 • Galor, Wiesław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiano metodę określenia ryzyka naw igacyjnego rui hu statku na lorze wodnym z uwzględnieniem zwiększenia wymiarów eksploatowanych statków Metoda polega na wyznaczeniu względnego wzrostu ryzyka nawigacyjnego jako kombinacji wzrostu prawdopodobieństwa awarii i jej skutków Metoda mole mieć zastosowanie do wspierania procesu decyzyjnego administracji morskiej w ocenie modernizacji projektowanych torów.
 • Gucma, Lucjan; Gucma, Stanisław (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono problemy planowania eksperymentu w badaniach inżynierii ruchu morskiego, a w szczególności określanie minimalnej, koniecznej liczebności manewrów symulacyjnych w danej serii. Użycie zbyt malej liczby prób może dyskredytować dokonywany szacunek estymowanych parametrów, a zbyt dużej podraża koszty prowadzonych badań symulacyjnych. Przeanalizowano trzy typowe elementy infrastruktury dróg wodnych zakole toru wodnego, wejście do portu oraz obrotnicę Wyniki z pracy mogą służyć jako wytyczne do prowadzonych badań symulacyjnych.
 • Jagniszczak, Igor (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono zagadnienia związane z ogólnymi definicjami systemów kierowania hchem statków (VTS). Praca prezentuje kryteria oceny VTS zgodnie z najnowszymi tendencjami rozwoju systemów.
 • Kasyk, Lech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono model przeprawy promowej przecinającej tor wodny pod pewnym a W modelu wykorzystano pojęcie domeny eliptycznej Wyznaczono strefy toru Rodnego dla poszczególnych jednostek torowych, które pozwalają operatorowi systemu vessel Traffic Service - VTS na bezpieczne kierowanie ruchem na przeprawie, gdzie ruch poprzeczny jest podporządkowany ruchowi wzdłużnemu na torze. Określono równej zależność między przepustowością przeprawy, a intensywnością ruchu jednostek torowych
 • Łusznikow, Eugeniusz (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przeprowadzono analizę wymagań dla żyrokompasów i logów w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi morskiej. Jej wyniki wskazują zmianę priorytetów w* sensie wykorzysta-h‘a urządzeń nawigacyjnych. Wykazano, że tog Dopplerowski (log absolutny) ma pierwszeństwo przed żyrokompasem bardzo precyzyjny nie może być efektywnie wykorzystany bez logu absolutnego.
 • Majzner, Piotr (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstaw iono możliwości zastosowania niektórych elementów sztucznej inteligencji °raz predykcyjnych algorytmów regulacyjnych przy tworzeniu systemu wspomagającego od zastępującego pracę nawigatora na mostku
 • Pietrzykowski, Zbigniew; Dubowik, Wojciech (Scientific Journals Maritime University of Szczecin, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, )
  Przedstawiono wyniki identyfikacji sytuacji niebezpiecznych w ruchu statku na akwenie ograniczonym z zastosowaniem sieci neuronowych o logice rozmytej. Dokonano Walizy wyników identyfikacji w aspekcie wykorzystania badań symulacyjnych oraz ba-ankietowych jako źródeł danych uczących dla sieci neuronowych o logice rozmytej.

Search repository

Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds